Bibelns trovärdighet

Hur vet jag att Bibeln stämmer? Vilka skäl finns det för att Bibeln är sann? Att den påstår sig vara sann innebär ju inte att den automatiskt är det.

Hur vet jag att Bibeln stämmer? Vilka skäl finns det för att Bibeln är sann? Att den påstår sig vara sann innebär ju inte att den automatiskt är det.

vilka skäl finns det för att Bibeln är sann? Eftersom Bibeln har så höga anspråk på att vara sann, inbjuder den oss också till att ställa ärliga frågor. Är den sann kommer den att hålla för vårt ifrågasättande. Därför finns det åtminstone fyra olika sätt att argumentera för Bibelns trovärdighet.

 

MANUSKRIPTENS TROVÄRDIGHET

Det finns inga original bevarade av Nya testamentet eller av andra antika skrifter. För att bedöma kopiornas trovärdighet brukar historiker därför se på tiden mellan originalet och de kopior av originalet som vi har tillgång till. Ju kortare den tidsperioden är, desto troligare är det att kopiorna överensstämmer med originalet. Sedan ser man också på antalet kopior. Ju fler manuskript vi har tillgång till, desto större möjlighet har vi att jämföra och kontrollera om texterna har förändrats. Säger alla kopiorna samma sak är det troligt att de stämmer väl överens med originalet.

Det finns många, många fler kopior av Nya testamentet än av andra antika skrifter. Dessa kopior ligger dessutom mycket närmare originalen i tiden än vad kopior av andra antika skrifter gör. Som exempel kan nämnas att det för Aristoteles skrifter finns fem kopior, där äldsta kopian skrevs 1400 år efter originalet.

Det finns sju kopior av Platons skrifter där äldsta kopian skrevs efter 1200 år och för Ceasar finns det tio kopior där den äldsta skrevs efter 1000 år. Jämför det med Nya testamentet där det finns 5000 kopior som alla skrevs mindre än 300 år efter originalen! De äldsta manuskriptet för Nya testamentet har ett tidsavstånd på endast 30 år.

Dessutom är originalen för Nya testamentet skrivna medan det fanns ögonvittnen som fortfarande levde. Nyare forskning förlägger Matteus till omkring år 40, Markus till år 45 och Lukas till början av 50-talet. Stämmer det är det första evangeliet skrivet mindre än 10 år efter Jesu uppståndelse!

 

HISTORISKA SKÄL

Bibeln är en historisk bok. Flera tusen års historia beskrivs, ofta detaljerat. Viktiga händelser är väl dokumenterade:

”Det var det femtonde året av kejsar Tiberius regering. Pontius Pilatus var guvernör över Judeen. Herodes satt som landsfurste i Galileen och hans bror Filippus i Itureen och Trakonitislandet, medan Lysanias styrde över Abilene och Hannas var överstepräst jämte Kaifas. Då kom Guds befallning…”

Varför? För att det som hänt verkligen har hänt på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt i vår historia.

Därför kan Bibeln också undersökas. Den är full av kontrollerbara punkter. Genom arkeologi och historisk vetenskap kan vi få Bibelns trovärdighet bekräftad.

Detta är en stor skillnad jämfört med andra heliga skrifter. De är oftast nedtecknade visioner eller mytiska berättelser utan klar historisk förankring. Hur kan vi avgöra om en person har fått en vision från Gud, eller inte? Vem kan avgöra om en händelse har ägt rum när plats och tidpunkt är okända? Det finns ingen möjlighet att undersöka dess sanningsanspråk. Vilken skillnad jämfört med Bibeln!

 

VERKLIGHETEN SOM SKÄL

Som människor föds vi in i en värld som fanns innan vi blev till. I denna värld finns det så mycket som inte är självklart utan kräver en förklaring: Vad är rätt och fel? Finns det en mening med mitt liv? Har jag något värde? Vem är jag? Finns Gud? Hur fungerar jag? Vad är skuld? Finns förlåtelse? Kan vi få gemenskap? och så vidare. På dessa frågor, och på många andra, försöker olika livsåskådningar ge svar.

Eftersom Bibeln gör anspråk på att vara sann, måste dess beskrivning av verkligheten också stämma. Det innebär att Bibeln jämfört med andra livsåskådningar måste ge minst lika bra eller bättre svar, det vill säga svar som stämmer med vår djupaste erfarenhet av verkligheten. Den bör därför vara förnuftig samtidigt som jag kan leva efter dess konsekvenser i min vardag. Bitarna måste falla på plats.

 

PERSONLIGA SKÄL

Jesus har lovat oss att den som går in under hans ord kommer att erfara att de håller (Joh 7:16–17). Mitt förtroende för hans ord kommer att öka när jag ödmjukt lyssnar på dem och gör efter dem. Jesu utmaning till oss är därför att läsa Bibeln och gå in under dess undervisning om vi vill pröva dess giltighet. Vågar vi det?

Vad gör jag med problem och motsägelser? Bibeln kritiseras ofta i olika sammanhang. Böcker, tidningar och lärare ger exempel på motsägelser och problem i Bibeln. Vad är bakgrunden till kritiken? Hur ska jag bemöta den, om min övertygelse är att Bibeln är sann?

 

KRITIKENS UPPKOMST

Kritik kom inte på grund av nya fakta utan på grund av byte av filosofi!

Här är det viktigt att betona att kritiken inte började på grund av nya fakta. Bibelkritiken uppstod i slutet på 1700-talet i samband med upplysningen. Under 1800 år hade man ett grundmurat förtroende för Bibeln.

Orsaken till förändringen var att många tänkare bytte livsåskådning. Innan hade de haft en kristen gudstro som nu ersattes med en ateistisk tro (att Gud inte finns), eller deistisk (att Gud satt igång världen men sedan lämnat den).

Det innebar att de nu trodde att allt som hände i världen måste ha en inomvärldslig orsakskedja. Universum hade varit som en ”öppen låda”, där Gud när som helst hade möjlighet att ingripa och göra undantag från de lagar han själv skapat. Nu sågs det i stället som en ”stängd låda”.

Allt som hände måste ha sin orsak i ”lådan”. Övernaturliga skeenden var uteslutna eftersom ingen gud kunde ingripa. När de sedan läste Bibeln med denna nya utgångspunkt, fann de mycket att kritisera. Allt övernaturligt i Bibeln måste ju vara påhittat!

Kritik kom inte på grund av nya fakta utan på grund av avsaknaden av fakta! Kritiken mot Bibeln var som allra hårdast under mitten av 1800-talet. Orsaken var att arkeologin ännu inte växt fram. Den kom först under slutet av 1800- talet och fram till dess var Bibeln i princip den enda källan till de händelser som berättades i den.

Därför kunde också allt som inte helt verkade stämma överens med otrons utgångspunkter kritiseras utan risk. Det övernaturliga kunde inte ha skett och mycket av de övriga ingredienserna i de bibliska berättelserna var också osäkra. De var troligen historier som sakta växt fram vid lägereldarna med liten historisk trovärdighet.

 

Nya fakta stöder Bibeln. Efterhand som arkeologin växte sig stark fick kritikerna backa. När arkeologerna började gräva kunde de bekräfta fler och fler av de bibliska berättelserna. Exempel på ifrågasatta bibliska uppgifter som senare visat sig stämma är bland annat städerna Sodom och Gomorra, folkslaget hetiterna, kungen Belsassar samt många av de seder som nämns till exempel i patriarkberättelserna.

Fortfarande finns det mycket i Bibeln som inte är bekräftat. Alla arkeologiska fynd talar inte lika tydligt till Bibelns fördel, men tendensen efter arkeologins genombrott är ändå tydlig: nya fakta stöder Bibeln!

 

PROBLEM OCH MOTSÄGELSER?

När vi möter svårigheter i de bibliska texterna är det viktigt att komma ihåg att:

  • Arkeologisk kritik bygger på argument ur tystnaden. Fortfarande möter vi bibelkritik utifrån arkeologiska utgrävningar, men den bygger nästan uteslutande på argument från tystnaden. När bibliska händelser eller personer inte nämns i andra källor innebär det inte att de händelserna inte skett eller att de personerna inte existerat. Alla källor är selektiva och tar inte med allt som hänt. Om det inte finns några källor bevarade som nämner dig om 4000 år är det inget starkt argument mot din existens! Detsamma gäller när man vid utgrävningar inte kunnat bekräfta alla Bibelns berättelser. Det är naturligt om många spår efter bibliska händelser har raderats ut under årtusendenas gång. Därför är det alltid farligt att argumentera ur tystnaden, vilket också erfarenheten visar.
  • Alla berättelser innehåller alltid fler moment än vad texten säger. Ingen text är uttömmande. Därför är det inget problem när till exempel Matteus nämner en ängel vid graven medan Lukas påstår att de var två (Matt. 28:2–5; Luk. 24:4). Berättelserna kompletterar varandra, eftersom Matteus inte förnekar att det fanns fler änglar än den han nämner.

Detta gäller också i fall där motsättningarna verkar mer absoluta. Ett exempel på detta är frågan var Jesus botade den blinde mannen. Var det på väg ut ur Jeriko, som Markus skriver, eller på väg in, som Lukas påstår (Mark. 10:46–52; Luk. 18:35–43). En graverande motsägelse, om än bagatellartad, tycks det.

Nu har man emellertid upptäckt att det på Jesu tid fanns två Jeriko: det gamla, fattiga Jeriko samt det nya, rika Jeriko, som vuxit upp kring Herodes vinterpalats. En möjlighet är därför att den blinde mannen satt mellan dessa städer och att Jesus botade honom när han gick ut ur det gamla Jeriko innan han gick in i det nya, där han enligt Lukas mötte den rike Sackeus!

  • Det finns alltid mer eller mindre troliga lösningsförslag på alla problem. Alla motsägelser i Bibeln är redan upptäckta. Det finns inga nya problem. Människor har i årtusenden känt till dem, brottats med dem och gett olika alternativa lösningar. Mängder med böcker har skrivits om hur de ska förstås.

Det innebär att du inte är den ende som har brottats med just ditt problem. Det innebär också att det inte finns några absoluta motsättningar, även om alla lösningsförslag inte är lika övertygande.

Var därför frimodig i ditt sökande efter svar!

För den som vill läsa mer om Bibelns trovärdighet rekommenderar jag Kristen på goda grunder av Stefan Gustavsson samt Vägen genom av Torgny Wirén.

Henrik Gustavsson stud. Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan