ELM Danmark – syskonlikhet och samarbete

Det är i år 100 år sedan ELM-BV bildades i Sverige. Hur gick det till när systerrörelsen ELM Danmark bildades och vilket samarbete har funnits genom åren?

Den rosenianska väckelsen i Sverige under mitten av 1800-talet berörde även Danmark. Stor betydelse i sammanhanget fick Oscar Ahnfelt som gjorde flera missionsresor i Danmark på 1850- och 1860-talen. Dessutom spreds några av Rosenius skrifter hit, bland annat tidskriften Pietisten.
En av dem som blev berörda av Pietistens innehåll var smeden och lekmannapredikanten Christian Møller (1834–1907). Det han läste ledde till en evangelisk frigörelse för honom och kom att prägla hans förkunnelse. Christian Møller fick senare personlig kontakt med Rosenius och översatte delar av dennes författarskap till danska.
Väckelsen spred sig över stora delar av Danmark. Många människor kom till tro genom den frigörande och centrala förkunnelsen.

LM bildas 1868
Christian Møller var en utpräglad ledargestalt och spelade huvudrollen när Luthersk Missionsforening (LM) bildades 1868. Föreningen, som samlade upp människor med anknytning till den rosenianska väckelsen, var en starkt lekmannaorienterad rörelse inom Den Danske Folkekirke. LM-föreningar etablerades på många orter i Danmark.
LM fick god kontakt med lutherska/rosenianska föreningar i Sydsverige, främst gällde det kanske Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM), Hässleholms Missionsförening (HLM) och Västra Skånes Missionsförening.1 Många lekmannapredikanter från dessa organisationer reste predikoturer i Danmark och hade ett stort inflytande.

Splittring och nybildning av ELM
I slutet av 1880-talet uppstod en strid inom LM. Den hade sin upprinnelse i att några av rörelsens ledargestalter, däribland Christian Møller, gav uttryck för att förkunnelsen inom LM blivit för snäv och borde breddas.
Denna teologiska nyorientering väckte stor oro i många lokala föreningar. Man befarade att förkunnelsen av lag och evangelium inte skulle förbli huvudsaken. Spänningarna resulterade i att många föreningar splittrades och att tre nya regionala missionsföreningar bildades: Evangelisk Luthersk Missionsforening i København og Nordsjælland (1889), Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland (1890) samt Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm (1892). Predikoverksamhet genom främst lekmannapredikanter samt söndagsskolverksamhet hörde till det viktigaste arbetet.
Dessa tre regionala föreningar var självständiga men mellan dem fanns ända från början en stark samhörighetskänsla och ett gott samarbete. Med åren tätnade samarbetet och år 2009 blev man genom en fusion formellt sett en förening.

Kontakt med Sverige
De nybildade danska ELM-föreningarna hade god kontakt med de skånska missionsföreningarna. Efter den bibelsynsstrid som uppkommit inom Evan-geliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) – som ledde till att ELM-BV bildades 1911 – fortsatte samarbetet med Nordöstra Skånes Missionsförening och Hässleholms Missionsförening, som båda tog ställning för ELM-BV, och det blev en viktig kontaktyta mellan ELM-föreningarna i Danmark och det nybildade ELM-BV. Senare ledde detta också till kontakt mellan ELM-föreningarna och KUS (nuv. ELU).

Arbetet växer och utvecklas
Under många år var predikoverksamheten den dominerande verksamhetsgrenen inom ELM Danmark. Besöken av svenska predikanter var många. Det svenska inflytande märktes även på sångens område. Sånger från Ahnfelts sångbok, översatta till danska, utgjorde länge stommen i församlingssången; man fick sin egen sångbok först 1965.
ELM Danmarks tidning, som under många år hette Mørke og Lys, började utges redan 1881. Från början stod två privatpersoner bakom tidningen som blev ELMs organ 1898. Tidningen heter numera Liv i Troen.
Arbetet inom föreningarna breddades efterhand. 1946 etablerades ”Missions- och ungdomshjemmet Bækkely” på Bornholm och 1967 invigdes på Jylland ”Sommerlejren Solhjem” – båda har haft stor betydelse för ungdomsarbetet. 1980 invigdes ”Hedemølle Efterskole”, en internatskola strax utanför Bjerringbro på Jylland, som allt sedan starten varit en mycket viktig del av ELMs arbete. Många av föreningarnas egna ungdomar har genom skolan blivit befästa i sin tro på Jesus. Även andra ungdomar har genom skolan fått möta förkunnelsen inom ELM.
ELM är en rörelse inom Den Danske Folkekirke. Många medlemmar är aktiva både i en missionsförening och i en församling tillhörande Folkekirken.
Förhållandet till ELM-BV har självfallet förändrats med åren. De svenska predikobesöken, som tidigare var den viktigaste kontaktytan, har kraftigt minskat. Under de senaste åren har samarbetet inom den yttre missionen varit den viktigaste kontaktlänken.

Yttre missionen
Intresset för mission i andra länder fanns ända från början inom de tre ELM-föreningarna. I mitten på 1890-talet började man stödja EFS mission och tio år senare vände man sig till EFS-styrelsen och bad om att få en ’egen’ missionär. Man fick ansvar för pastor Per Olsson och hans hustru Erika som 1909 reste till Jubaland i Östafrika. Senare valde man att stödja ELM-BVs yttre mission.
Den första danska missionären som arbetade för ELM-BV var Edit Korsholm, senare gift med Anton Jönsson. Hon avskiljdes i Stockholm 1914. Hon arbetade först i Eritrea och senare i Etiopien. Hon var ELM-BVs missionär fram till 1956.
Under årens lopp har det funnits danska missionärer på samtliga fält där ELM-BV haft arbete: i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Sammanlagt rör det sig om ett trettiotal missionärer som har haft uppgifter inom församlingsarbete, sjukvård, skolarbete, administration och byggnadsverksamhet. Just nu verkar Steffen Baagø Madsen i Chiclayo, Peru.

Utökat danskt-svenskt samarbete
Samarbetet avseende den yttre missionen mellan ELM Danmark och ELM-BV har emellertid också fått betydelse på hemmaplan. Under många år har två representanter från ELM Danmark deltagit i ELM-BVs styrelsesammanträden. När ELM-BVs Missionsråd (nuv. NUM) inrättades 1989 med representanter för dåvarande NSM, HLM och KUS var det naturligt att även ELM Danmark skulle delta, och man har gjort detta med ett stort och värdefullt engagemang.
Representanter från Danmark har också åtskilliga gånger besökt missionsfälten i Afrika och inte minst i Peru, där antalet danska missionärer varit i samma storleksordning som antalet svenska. Sedan några år är Jens Aage Nielsen från Tange vid Bjerringbro på Jylland anställd som missionssekreterare för ELM-BV, med ett särskilt ansvar för Etiopien. Där har han och hans hustru Birte i många år arbetat som missionärer.

Tältmakarmission och bibelinstitut
ELM Danmark har också tagit egna initiativ till mission. 1981–1987 tjänstgjorde Sten Brokhøj som ”tältmakarmissionär” på Grönland. ELM har inom olika områden på senare tid även samarbetat med Luthersk Mission (LM). Under åren 2004–2008 var ett par från ELM anställda som LMs missionärer i Kambodja.
År 2008 påbörjade ELM tillsammans med två andra organisationer samarbetsprojektet ”Jobmission” (tält-makarmission). Genom projektet har två tältmakarmissionärer sänts ut, varav den ena arbetar med teologisk undervisning vid ett prästseminarium på Taiwan. ELM var också en av initiativtagarna till att utbildningen ”Tværkulturell Missionsuddannelse” etablerades vid Dansk Bibel-Institut i Köpenhamn.

LILLI och BENGT HJORT, Halmstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan