Gör en u-sväng!

För att komma på rätt kurs i tro och i liv behöver vi omvändas. Första gången när vi kommer till tro, och sedan behövs dagliga korrigeringar.

I MIN SYSTERS BIL finns en GPS som hjälper föraren att hitta rätt väg. Rätt väg visas på en liten kartskärm, men man kan också få instruktioner av en inspelad röst. Inte vilken röst som helst utan Dogge Doggelitos. Med sin karaktäristiska dialekt vägleder han föraren: ”Sväng höger. Nästa avfart 300 meter, sväng vänster” och så vidare. Kör man fel räknar GPS-en snabbt ut en ny rutt, eller så hör man: ”UUUUU-sväng!”
En u-sväng innebär ju att man gör helt om i trafiken och fortsätter färden i motsatt riktning från vilken man kom. I Bibeln finns ett väldigt tydligt u-svängsbegrepp: omvändelse. När Markus ska inleda sin skildring av Jesus aktiva period som kringvandrande lärare så gör han det med orden: Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”1

Omvändelse i Bibeln
I Gamla testamentet finns ett ord för omvändelse (hebr. shub) som både används i vardaglig betydelse, att vara på väg från en plats men ångra sig och ta sig tillbaka igen, men också om relationen till Gud. Då kan det betyda dels att vända tillbaka till Gud, till gudsrelationen, till förbundet, och dels att vända sig bort från synd, från avfall. Det är alltså ett ord som handlar mer om riktning än om position.
Hos profeterna finns en radikal omvändelseförkunnelse som går ut på att det behövs en bättring som går på djupet och som framspringer ur ett möte med den levande Guden. En omvändelse som bara berör det yttre, är inte vad Gud önskar.
I Nya testamentet finns två ord för omvändelse. Det ena överlappar helt det gammaltestamentliga, både i konkret och abstrakt mening. Det andra ordet (grek. metanoein och substantivet metanoia) kan översättas ”inse efteråt, förändra sinnet” eller ”känna ånger/göra bättring”.
När vi möter ordet ”omvändelse” i Bibeln handlar det alltså för det första om en förändrad riktning. Du kan börja nära eller långt borta från Gud, men om du till sist är tillsammans med honom beror på riktningen, inte utgångspunkten. För det and­ra handlar det om ett nytt sinne. Med sinnesändring menas en radikal inre förändring, som flyttar kontrollen över ditt liv från den gamla männi­skan och lämnar den åt Kristus.

Guds tajmning
Jesus omvändelseförkunnelse tar sitt avstamp i ett faktum: Himmelriket är nära. Det handlar om Guds tajmning. Om anledningen till att Jesus kommit. Jesus har kommit, blivit människa, för att bli världens räddare, Frälsare. Men samtidigt känner han ingen frälsning utan omvändelse. Han säger: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.2 Det finns en koppling mellan omvändelse och att komma in, att komma nära, att komma dit Gud vill att vi ska vara.
I Johannesevangeliet används lite andra ord. När Jesus en sen kväll talar med bibelexperten Nikodemus säger han att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.3 Nikodemus frågade lite försiktigt hur man kan bli född på nytt. Multipla födelser kände han inte till. Erfarenheten säger att vissa saker gör man bara en gång. Men Jesus förklarar att det handlar om att födas på ett annat sätt, en födelse av vatten och Ande.4 Pånyttfödelse och omvändelse har med varandra att göra, och båda har att göra med att få och förbli i Guds gemenskap.

Omvändelse och tro
När Jesus säger Omvänd er och tro evangelium så framgår att omvändelse och tro hänger ihop. Omvändelsen har ett från-perspektiv, men också ett till-perspektiv. Där finns tron som tar emot Guds rike, som sätter sin tillit till Jesus och som lever i gemenskap med den levande Guden.5

Vem kan omvända (sig)?
Omvändelse handlar om en förvandling, en förändring, som varje människa behöver. Men kan en människa omvända sig? Själv kan hon inte det. Det är Gud som genom sin Ande måste påverka och åstadkomma omvändelsen. Det kanske är lättare att förstå om man tänker på omvändelse i termer av pånyttfödelse,6 eller till och med som en uppståndelse. Ingen kan ju föda sig själv, eller uppväcka sig själv.
Men kan man inte göra goda handlingar? Kan man inte söka Gud och välja att tro? Bibeln förnekar inte att människor – också de som lever utan gudsrelation – kan göra goda gärningar. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ….8 Men fortfarande är människan, utan Gud, ond. Och vilket steg hon än tar för att fylla tomheten i sitt liv, blir det ett steg bort från Gud – oftast i självrättfärdighetens riktning. Det är bara Gud som kan omvända en människa.
Relationen till Gud skapas genom att han påverkar en människa att vända sig till honom, att öppna sig mot honom, och ta emot trons gåva. Den gåvan påverkar sedan livet i en ny dubbelriktning, både uppåt och utåt. Att ”födas på nytt” kan också översättas ”födas från ovan”, eftersom den omvände får en riktning uppåt mot Gud och hans rike. Det blir också en riktning utåt, för tron driver människor till att dela med sig av det som hänt för att fler männi­skor ska nås av Guds verksamma budskap och omvändas också de.

Omvändelseliv!
Ibland talar man också om ”daglig omvändelse”. Det är inte samma sak som den stora eller första omvändelsen genom vilken man blir en kristen.
Den dagliga omvändelsen innebär att den kristne varje dag vänder sig till Herren i syndabekännelse och i bön om ledning och beskydd. Är det inte det Jesus talar om i samband med att han tvättar Petrus och de andra lärjungarnas fötter? Han säger att Petrus inte behöver bada varje dag: Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren.9 Lärjungarna hade omvänt sig, nu behövde de leva i omvändelsen.
Den dagliga omvändelsen är ”ett fortsatt bortvändande från otron och dess onda frukter och ett fortsatt återvändande i tron till Guds fria nåd och de goda frukterna.”10 Kanske kan man likna den dagliga omvändelsen vid att finstämma ett instrument inför varje gång man ska spela på det?
Här finns en befrielse och ett ansvar! Som kristen får man inte vaggas till ro på en trons sköna huvudkudde och leva ett sömngångarliv som inte vittnar om den förändring Gud åstadkommit på insidan. Omvändelsen sker på djupet och ska levas ut i den radikalitet Johannes Döparen och de andra profeterna ropade efter. Förvandlade relationer, för­ändrade konsumtionsmönster, för-­­­
djupade bibel­studier och förhärli­gan­­de gudstjänster hör omvändelselivet till.
Erik J. Andersson
ELMs missionsledare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan