Vad är villolära?

Frågan om rätt eller fel lära är på många sätt satt på undantag i vår tid samtidigt som kunskapen om Bibelns undervisning minskar bland människor i allmänhet. I denna artikel drar Daniel Hermansson upp några viktiga linjer för hur vi ska bedöma det vi hör och läser och som utger sig för att vara kristen undervisning.

Frågan om rätt eller fel lära är på många sätt satt på undantag i vår tid samtidigt som kunskapen om Bibelns undervisning minskar bland människor i allmänhet. I denna artikel drar Daniel Hermansson upp några viktiga linjer för hur vi ska bedöma det vi hör och läser och som utger sig för att vara kristen undervisning.

FRÅGAN OM RÄTT OCH FEL lära är viktig och återkommer ofta i de bibliska texterna. Jesus uppmanar oss att vara på vår vakt mot falska profeter och villolärare.1 Så gör även Paulus. Han skräder inte orden när han går till angrepp mot dem som han anser förvränger evangeliet på olika sätt.2

I dagens samhälle råder en oerhört relativistisk syn på sanningen. En uppdelning mellan sant och falskt sticker i ögonen på tidsandan och det märks också i vissa delar av kyrkan. Men ska vi ta Bibelns ord på allvar verkar det vara någonting mycket viktigt att hålla sig till den sanna läran i evangeliet.

Bibeln är måttstocken I dag har vi som kristna tillgång till ett otroligt stort utbud av undervisning. Den som spenderar mycket tid på sociala medier kommer via sina kristna vänner få både det ena och det andra länkat till sig. En del undervisning kan låta bra till en början men snart komma med små felaktiga påståenden eller nyansskiftningar som får oönskade konsekvenser. Det goda i en större öppenhet och förståelse för våra kristna syskon i olika traditioner har en avigsida i bristande teologi och direkta felaktigheter som sprids utan urskiljning.

Vilka samfund, församlingar och talare kan då anses ha en god teologi och sann förkunnelse? Det givna svaret är att vår måttstock måste vara Guds Ord. Paulus varningar för dem som för fram ett annat evangelium gäller också i dag. Om någon säger något som går emot Bibelns ord ska vi ta avstånd från det. På så sätt kan vi ta avstånd från mycket av den liberalteologi som frodas i Sverige i dag, där Bibelns ord nedvärderas till förmån för individens egen uppfattning och subjektiva upplevelse. Till exempel är det fel att påstå att Jesus inte är enda vägen till Gud eller att han inte föddes av en jungfru.

Bristande bibeltolkning

Hur ska vi då göra när olika förespråkare som utgår från att Bibeln är Guds ord har olika uppfattningar om vad Bibeln faktiskt lär? För det första ska vi granska deras exegetik, alltså studium av bibeltexten. Har de som undervisar en rätt förståelse av texten så som författaren troligtvis har avsett att den ska läsas? Tas det hänsyn till det historiska sammanhanget? Ofta kan vi nå fram till klarhet på den vägen men ibland får vi konstatera att det finns frågor där vi har svårt att utläsa exakt vad Gud avser och att bibeltrogna teologer därför kan komma till olika slutsatser.

Något vi däremot tydligt måste vara på vår vakt emot är teologiska ståndpunkter som är underbyggda av lösryckta bibelcitat. Så gör till exempel de lärare inom trosrörelsen som, baserat på bland annat Jesus ord om tron som kan förflytta berg, hävdar att det som en kristen tror och säger ska ske. Konsekvenserna av denna teologi, i form av fokus på framgång och rikedom, rimmar illa med Bibelns sammantagna budskap där fattigdom och lidande i världen lyfts fram.

En annan lära byggd på bristfällig bibeltolkning är syndfrihetsläran – att vi kristna skulle kunna nå fram till ett liv helt utan synd. Bibeln lär att vi är ”döda från synden”3 och att vårt kött är ”korsfäst” 4 och ändå verkar köttet fortfarande strida mot anden5 och vårt ”kötts åker”6 fi nnas kvar. Vi uppmanas ock att ”inte ge köttet något tillfälle”7 vilket vittnar om att den onda naturen kvarstår tills den dag vi når fullkomlig frihet.8 På fl era ställen får vi också höra att vi ska bekänna våra synder.9

Lära av historien

Det andra vi ska göra när vi stöter på olika läror är att granska den frukt som undervisningen ger och den frukt som fi nns hos honom eller henne som för fram budskapet. 10 Leder undervisningen till en frihet i Kristus eller till ett liv i lagiskhet? Lever den som undervisar i enlighet med Bibelns ord eller fi nns det sådant som han eller hon uppenbarligen förbiser i sin livsföring?

En stor hjälp för att urskilja aktuella villoläror är att lära sig något om vilka läror som förr har hotat kyrkan. Vi kan lyfta fram gnosticismen. Den tar sig många former men handlar ofta om ett förakt för det materiella och en betoning på egna uppenbarelser. Detta är en villolära som gång på gång dyker upp i nya kläder. Om det du får höra går ut på att Gud gett särskilda uppenbarelser eller att viss undervisning bara är till för de upplysta bör du vara på din vakt. I dag kan en parallell dras till vissa karismatiska kretsar, där profetior ges en mycket stor roll och ibland i praktiken nästan jämställs med Bibeln. Att först och främst prioritera andliga upplevelser för att lära känna Gud är att bortse från det som Gud gett oss i Bibeln, där han talar tydligast. Mot Bibeln bör vi också pröva allt vi upplever eller hör av andras upplevelser.

En annan form av villolära, ofta baserad på särskild personlig uppenbarelse, är den som påstår att en ny tid i dag har kommit med nya spelregler eller att kyrkan i alla tider har förstått något grundläggande koncept i tron på ett felaktigt sätt. Flera av dessa rörelser brister i mycket av det som vi tidigare berört och underminerar kyrkans samlade vittnesbörd genom historien.

Olika konsekvenser

Då allt detta är sagt är det på sin plats att slutligen konstatera att alla villoläror inte får lika allvarliga konsekvenser. Givetvis är samtliga villoläror allvarliga då de är avsteg från sanningen men det fi nns villoläror som dessutom leder oss bort från frälsningen i Jesus. Om man menar att Jesus inte är Gud eller att Gud är ond har man ställt sig utanför den kristna tron. Delar av liberalteologin är snubblande nära och ibland tydligt utanför den gräns kyrkan dragit historiskt. Däremot är det inte exempelvis din dopsyn eller nattvardssyn som avgör om du blir frälst. Det är Guds nåd i Kristus! Det innebär inte att dessa frågor är oviktiga då varje kristens mål bör vara att handla enligt Guds vilja också i detta.

VI BÖR I DAG, SOM ALLTID, vara på vår vakt emot osanningar som vill föra oss bort från Gud. Bibelns ord om att pröva allt och behålla det goda gäller för all undervisning. 11 Som kristna får vi be att Gud i sin nåd och kärlek bevarar oss i Jesus Kristus.

DANIEL HERMANSSON

studerande, Lund

 1. Matt. 7:15
 2. Gal. 1:6-9
 3. Rom. 6:11
 4. Gal. 5:24
 5. Gal. 5:17
 6. Gal. 6:8 1917 års översättning
 7. Gal. 5:13
 8. Rom. 8:23-25
 9. Jak. 4:8; 1 Joh. 1:7-10
 10. Matt. 7:16
 11. 1 Tess. 5:21
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan