Gud gillar att ge – gör du?

Vi känner den alla, den sura känslan av att ge bort det som kunde ge oss själva mer njutning. Men finns det också en glädje att upptäcka i givandet? Vi får här reflektera över vad som händer med oss när vi allt mer börjar likna vår himmelske Far.

Det finns de som hävdar att den som ger bort något frivilligt är kommunist. Jag hörde det sägas senast i ett TV-program på julafton. Det kan säkert ligga något i det, men jag vill peka på ytterligare en möjlighet. Den som frivilligt ger bort något kan också vara kristen.

Den goda skapelsen

Gud är rik och kreativ. Han har inte bara skapat jorden en gång för alla utan förnyar den också ständigt och skapar nya värden. År efter år bär jorden frukt för vårt uppehälle.

Allt vad Gud har gjort och gör är gott, också pengar och materiella tillgångar. Dessa kan missbrukas och de kan vinnas på ett orättfärdigt sätt men i sig är de inget ont, inte ens ett nödvändigt ont.

En generös Herre

Vår Gud är herre över allt. Han är hela tillvarons egentlige ägare. Och han älskar att ge bort saker! I Romarbrevet 10:12 läser vi att: Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom.

På motsvarande sätt kallas vi att ge. I Gamla testamentet gavs regler för givande. Varje israelit skulle avstå en del av det som han eller hon hade för att ge det till templet eller till sociala behov. En regel var att man skulle ge tionde,1 vilket utgjorde en direkt parallell till vår tids skatt.

Hur är det då i Guds rike? Gäller regeln om tionde också för oss? I Nya testamentet möter en annan typ av undervisning. Där återfinns ingen regel eller procentsats, i stället är generositet en dygd som predikas. Den gammaltestamentliga regel som gällde medborgarna i nationen Israel ersattes i Nya testamentet av ett eftersträvansvärt karaktärsdrag för Guds folk. När vi grips av kärlek till vår far i himmelen och vill bli som honom kommer också vårt förhållande till pengar och ägande allt mer att bli som hans. En generös far fostrar generösa barn.

Hur ska vi ge?

Hur kommer då givandet att se ut för oss som blivit barn till denne himmelske Far? För det första kommer vi att ge av glädje. Att dela med sig av fri vilja är en glädje för den som upptäckt denna hemlighet. Det kan krävas något av oss för att finna denna djupa glädje. Bästa sättet är att låta sig påverkas av honom som är alla goda gåvors givare2 och att träna. Genom att lära känna Guds hjärta förändras vårt hjärta, det finns många vittnesbörd om det. Kanske har du själv redan gjort den erfarenheten?

För det andra kommer vi att ge hela tiden. Guds givande pågår ständigt. Han ger oss människor dag för dag det som behövs för att vi ska kunna leva. Det är människans smala lycka och vi behöver likna vår himmelske Far även i detta avseende. Precis som han har en mänsklighet att sörja för har vi ett ansvar på mikronivå för något eller någon i vår närhet.

I detta givande behöver vi vara trogna och uthålliga. Att ge regelbundet, hela tiden, är bra för den som tar emot. Det skapar möjligheter för växt och utveckling. Men det är också bra för oss som ger. Det är bra för oss att följa Herren i allt! När vi ger regelbundet och uthålligt står vi sida vid sida med Livets Herre i kampen för det goda och i kampen för livet.

För det tredje behöver vi ge på olika sätt. Gud har gett oss en fungerande jord som ständigt förnyas. Han ger energi från solen som driver planeten. Han ger av sin tid och uppmärksamhet till dem som ber. Han har gett sin ende son som ett offer för världens synd. Gud visar sin generositet på många olika sätt.

Vi behöver ge på ett sätt som känns spontant lockande. Kanske gillar du att ge av din tid åt människor som söker dig? Gör då det! Kanske gillar du att arbeta praktiskt i kyrkan med människor som du gillar. Gör då det! Men vi behöver också utmanas att göra det som inte känns spontant lockande. Det känns sällan särskilt lustfyllt att ge pengar när man sitter med månadsräkningarna. Oftast känns det mest ångestfyllt. Men Herren behöver det. Och hjärtats begär bekämpas sällan utan att det känns.

Vi behöver ge både av vår tid och av våra pengar. Vi kan inte betala oss fria från ansvar bland Guds folk och vi kan inte undslippa den sura känslan att ge bort det som kunde gett oss mer njutning. Vårt tjänande kan och måste se olika ut beroende på vem vi är och vilka möjligheter vi har. Men vårt tjänande kommer alltid att kosta oss något, det måste vi förstå.

Petter Kollberg
läkare, Örkelljunga


  1. Se t.ex. 3 Mos. 27:30
  2. Jak. 1:17
Foto: Annie Spratt