Kategori: #2 2008

Tyckt och tryckt

PETER HENRYSSON •

Relationen mellan mission och kyrka

ROLAND GUSTAFSSON • ELM-BV har som missionssällskap ett uppdrag att verka för Kristi rikes tillväxt även utanför Sveriges gränser, framförallt genom att sända missionärer. Någon särskild strategi för att skapa kyrkor i missionsländerna har inte funnits. Det har emellertid med tiden blivit naturligt att missionen också bidragit till framväxten av en kyrka i missionslandet. Den relation mellan mission och kyrka som så uppkommer är inte okomplicerad – vare sig i teoretiskt eller praktiskt hänseende – utan väcker frågor. De aktualiseras och diskuteras i artikeln med särskilt fokus på arbetet i Peru.

Tecken på äkta tro

MARTIN LUTHER • ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. 1 Joh. 3:14

Teorier om universums uppkomst – en kritisk granskning

KRISTER RENARD • Vetenskapen gör anspråk på sanning. Men den bygger på vissa antaganden. Det ville positivismen aldrig medge. Vetenskapen har också andra begränsningar. Dess metod är endast lämpad för utforskning av vissa delar av tillvaron och av vissa aspekter av andra delar. Verktyget måste användas på rätt sätt. Denna artikel är ett försök att bedöma påståenden om världens begynnelse som i vår tid görs i vetenskapens namn och med sanningsanpråk.

Islam i Etiopien – utmaning eller hot?

HANNA-KARIN STARK-HECHAMO • Islam har nyligen kommit till det ”kristna” Sverige och Europa. Det kan upplevas som hotfullt av många – även av kristna. Det kan naturligtvis också tas som en utmaning. I ett missionsland som Etiopien är den muslimska närvaron inte någon nyhet. Vad säger oss den erfarenheten?

ELM Syds förhistoria – en väckelses idéer och allianser

CHRISTINA NILSSON • ELM-BVS Historia sträcker sig längre tillbaka än till 1911 när Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner bildades. Hur ser den historien ut? Med tiden försvagas minnet och det kan vara på sin plats med en återblick. Särskild anledning till det finns med hänsyn till att det i år är 150 år sedan Nordöstra Skånes Missionsförening, som 2005 uppgick i ELM Syd, bildades.