Kategori: #2 2018

Syndens natur

MARTIN LUTHER • Adam sade: ”Jag hörde din röst i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 1 Mos. 3:10

#MeToo – jag också!

DANIEL RINGDAHL • Kulturella företeelser förtjänar vår uppmärksamhet och reflektion – även om det skulle vara fråga om övergående fenomen. Det är viktigt att ställa vad som händer i världen under Guds ords prövning, så att vi ”kan pröva vad som är Guds vilja; det som är gott och fullkomligt och behagar honom” (Rom. 12:2 b). ELM:s nytillträdde missionsledare skriver här om #MeToo-reaktionerna.

Etik i en postmodern tid

ANDERS EK • I samhällsdebatten i dag finns en stor avsaknad av en konsekvent och filosofiskt grundad etik. Den postmoderna normkritiken erbjuder en berättelse om människan som svarar på människors frågor, men eftersom den inte grundar sig i en sann förståelse av människan leder den inte rätt. Kristenheten behöver både förstå samtidens etik och återupptäcka sin egen, menar artikelförfattaren.

Evangeliet till turkarna – utmaningar och behov

ANKER BIRK NIELSEN • Den nation som gränsar till Europa i sydost är mind­re än hundra år gammal. Men det turkiska folket och dess nationella identitet är äldre än så och identiteten sitter djupare än man kunde förvänta med tanke på landets korta historia. Den nationella stoltheten är också starkt knuten till islam. På Luthers tid kallades muslimen för ”turken” – som ständigt hotade Europa. Turkarna är fortfarande ett onått folk – även om det var till deras område Paulus först kom med evangeliet. Vilka är förutsättningarna för att i dag nå detta folk med evangeliet? Författaren skriver om detta i en artikel på danska först publicerad i e-tidskriften e-Missio, årgång 3.*

Guds försyn i Lina Sandells sånger

EGIL SJAASTAD • Den svenska väckelserörelsens främsta sångförfattarinna Lina Sandells sånger sjungs fortfarande. De blir alltjämt föremål för studier, artiklar och böcker. Några av hennes sånger handlar om Guds goda omsorg om sina barn under livets skiftande omständigheter. Gud förser sina barn med allt vad de behöver. Detta ämne i hennes sånger har docenten Egil Sjaastad, Norge, behandlat i en längre artikel som vi med vederbörligt tillstånd publicerar i översättning från norskan. Artikeln har ursprungligen varit publicerad i Tidskrift for sjelesorg.