MBV informerar

Vid styrelsens sammanträde i Stockholm den 14 februari avhandlades bl.a. följande ärenden: Den preliminära ekonomiska rapporten för 1997 års verksamhet visar ett underskott på drygt 170 000:-. Med tacksamhet till Gud och till understödjande missionsvänner konstateras att gåvorna uppgått till drygt 4,9 miljoner kronor, en ökning med drygt 14% jämfört med 1996. En mer utförlig redogörelse kommer så snart den slutliga rapporten färdigställts.

Den av styrelsen reviderade budgeten för 1998 års verksamhet (presenterad för provinsombud och föreningar i samband med utsänd information vid årsskiftet) står t.v. fast. MBV:s fond för hjälpverksamhet beräknas under året kunna bidra med c:a 1,2 miljoner kronor och därför behöver gåvorna från missionsvännerna uppgå till minst 5,2 miljoner kronor för att budgeten skall kunna hållas.

MBV:s årsmöte hålls, om Gud vill, den 12- 14 juni i Roseniuskyrkan i Stockholm. Fullständigt program annonseras i kommande nummer av Till Liv. Provins- och föreningsombud bör anmäla sig till expeditionen en vecka i förväg med tanke på det enskilda årsmötet. Motioner till årsmötet ska ha kommit expeditionen tillhanda senast den 14 april så att de kan behandlas av styrelsen vid aprilsammanträdet.

MBV:s årsberättelse för 1997, som redigeras av Rune Karlsson, kommer att innehålla mer utförlig information om föreningarnas verksamhet. Det är hög tid att till expeditionen sända dessa uppgifter (jfr. utsänd  information vid årsskiftet)!

MBV:s julkalender för 1998 kommer att redigeras av Rune Karlsson och Carlåke Söderlind.

Det statliga verksamhetsbidraget till MBV för 1998 (preliminärt på 407 000:–) fördelades och föreningarna erhåller snarast information om anslagen.

Lois Lindholm och Erik Reuterdahl, som haft korttidstjänster i Norrland, har på egen begäran sagt upp sina tjänster. Styrelsen godkände deras önskemål och vädjar till föreningarna i Norrland att planera för den fortsatta ungdomsverksamheten.

Styrelsen hade tagit del av utförliga referat från Missionsrådet (98.01.31) med anledning av ingående samtal med de båda presidenterna från LCEt och LCEr. Integrationsdokumenten parterna emellan fullföljs och det pågår ständigt en dialog om hur pass fort man kan gå vidare, inte minst i ekonomiskt avseende.

Målsättningen i integrationsdokumenten är att kyrkorna skall bli mer ekonomiskt självförsörjande och att missionen på så sätt kan bistå i nya uppdrag inom kyrkorna. Både LCEt och LCEr anser att missionen går allt för fort tillväga när man vill omprioritera sina anslag. Det pågående arbetet blir lidande för kykorna om medel begränsas, hävdar det. Styrelsen måste givetvis lyssna till dessa önskemål och kommer därför att överväga möjligheten av ytterligare anslag till LCEt och LCEr under budgetåret 1998. Tilläggsanslag kan bli aktuella i den mån missionsvännernas välvilliga gåvor blir påtagligt synliga i de ekonomiska rapporterna månad för månad under året.

Bengt Larsson & Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan