MBV:s styrelse informerar från årsmöte och konstituerande sammanträde

Vid årsmötet omvaldes Bengt Hjort, Jan Jämstorp och Harald Waldemarson och nyvaldes Jan-Ulrik Smetana till ordinarie ledamöter för en treårsperiod samt omvaldes Jens Lunnergård och nyvaldes Heimo Nurmi till suppleanter för ett år.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde 99 06 21 omvaldes enhälligt Nils- Göran Nilsson till ordförande och valdes Harald Waldemarson till v. ordf. efter Ingemar Helgesson.Till sekreterare för missionen i Sverige omvaldes Bengt Larsson och för missionen i utlandet Roland Gustafsson, v. sekr. Thomas Nilsson resp. Carlåke Söderlind.

Styrelsens arbetsutskott (AU): Nils- Göran Nilsson, Harald Waldemarson, Jan Jämstorp och Paul Andersson, suppleanter: Eric Malm och Bo-Göran Fjällström. Sammankallande: Harald Waldemarson.

Skriftgranskningsutskott: Bo-Göran Fjällström, Eric Malm, Göte Hansson och Joakim Hector. Styrelsen för Stiftelsen BV:s Fond för Hjälpverksamhet: Ingemar Helgesson, Nils-Göran Nilsson och Harald Waldemarson, suppleant: Heimo Nurmi. I styrelsen för Missionsgården Strandhem ingår: Jan Jämstorp och Kristina Selander, suppleant: Eskil Engström.

Styrelsen för Missions- och Ungdomshemmet Fridhem (inte helt fastställd): Paul Andersson, Lars-Göran Brandt, Gösta Eklund, Rolf Smetana och Carlåke Söderlind, suppleant: Rune Fjällström.

I MBV:s missionsråd (BVMR) ingår: Bengt Hjort och Bengt Larsson, suppleant: Carlåke Söderlind; föredragande: Roland Gustafsson / Per-Martin Hjort.

MBV:s ekonomiutskott (BVEU): Heimo Nurmi, Nils-Göran Nilsson och Harald Waldemarson, suppleant: Roland Gustafsson. Kassaförvaltare: Ingegerd Johansson, kassakontrollant Heimo Nurmi. Representant i Samarbetsnämden för Stadsbidrag till Trossamfund (SST): Thomas Nilsson, suppleant: Ingegerd Karlsson.

I Lönekommittén representeras MBV av Bengt Hjort och Bengt Larsson.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan