Frälsningshistorien

– en röd tråd genom hela mänsklighetens historia som handlar om Guds ingripande i vår värld [och historia] för att rädda oss [och skapelsen] åter till sig.
I artikeln nedan förklaras de viktigaste milstolparna i den frälsningshistoriska tidslinjen (se illustrationen).

SKAPELSEN

Gud ger liv och existens åt allt. Han skapar människor till sin avbild och ett liv i gemenskap med sig själv och medmänniskorna. Tillsammans får de uppgiften att råda över skapelsen.

 

SYNDAFALLET

Frestad av onda makter viker människorna i olydnad av från Guds väg, drar Guds vrede, förbannelse, smärta och död över sig själva och sitt förvaltningsområde. De drivs från den nära gudsgemenskapen ut i det andliga mörkret utanför Eden för att ha hand om en skapelse som nu kommit i olag, dock följda av ett löfte från Gud.

 

URHISTORIEN

Synden visar alltmer sitt rätta ansikte. Kain mördar sin bror. Ondska och våld fördärvar jorden. Gud beslutar att låta den stora floden rena jorden. Noas familj finner nåd inför Gud och blir utgångspunkt för en ”ny” mänsklighet. Synden är dock inte utrotad. Mänskligheten sluter sig samman i ett försök att avsätta Gud och ta sitt öde i egna händer. Gud stiger ned och river det Babelstorn som människorna i sin hybris bygger. Han sätter språkets mur mellan folken och driver dem ut över jorden för att fullgöra skapelseuppdraget. Hans omsorg följer dem även när han nu tar ett annat grepp på situationen. Från att hittills ha handlat med mänskligheten i stort väljer Gud att börja i det lilla.

 

ABRAHAM

Ur den skingrade mänskligheten utväljer Gud en man, Abraham, att lämna sitt sammanhang och vandra med Gud för att lära känna honom och bli hans redskap i Guds plan. Han får löfte om att bli stamfar åt ett stort folk, ning i Egypten. Där blir de sedan slavar samtidigt som de växer till ett stort folk. De är inte glömda av Gud. Han kallar Mose, ger dem sitt heliga namn JHWH och uppenbarar nya djup i sin gudomliga person. Han visar att han är JAG ÄR, den närvarande och aktive, när han med mäktig hand räddar sitt folk ur Faraos förtryck. Han döper dem till sig när han öppnar väg där väg ej fanns rakt genom Röda havets vatten.

 

ÖKENVANDRING

I ökenlivets svåra villkor får folket lära känna sig själva och sin Gud och lära den svåra läxan att bero av Gud i allt. De möter svårigheter, lider brist, angrips av fiender och plågas av tvivel:

”Är Herren ibland oss eller inte?” Gud är nära även om det inte alltid känns så. Han möter deras behov, ger manna från himlen, vatten ur klippan och seger över fiender. Hans omsorg och trofasthet står i skarp kontrast till folkets otålighet, motsträvighet och otro.

Vid Sinai berg bekräftar Gud inför folket Mose ställning som ledare och förmedlare av Gudsuppenbarelse. Han ger sin lag och sluter hela folket in i sitt förbund. Detta förbund är förenat med villkor. Det förpliktar folket att lyda Gud som ett gensvar på hans kärleksfulla frälsningshandlande. Vid Sinai sker ”konfirmationen”, folket säger sitt ja till förbundets Gud.

Genom Moselagens undervisning skulle Gud fostra och forma sitt folk och bereda det att ta emot ”löftessonen”. I Israels mitt reses också kopparormen – frälsningens och förlåtelsens tecken.

 

LANDET

Efter fyrtio kampfyllda år är folket framme. Ett luttrat folk står vid gränsen till det utlovade landet. Mycket har gått under och dött på vägen. Nu går de i tro på Guds löfte om seger, under den nye ledaren Josua, för att med vapen i hand inta landet. Deras framgångar hänger samman med Guds hjälp och deras lydnad. I stort lyckas de även om några folk blir kvar och får tjäna som en slags test av folkets fortsatta tro och lydnad mot Gud.

 

DOMARTIDEN

Förmedlingen av Gudstro och liv till barnen lyckas inte så väl, vilket leder till en serie återkommande kriser.

Mönstret är: Folket överger Gud som i vrede ger dem i fienders hand. I sin nöd ropar de till Gud som sänder frälsare, domare till deras räddning. En synnerligen handfast pedagogik.

 

KUNGATIDEN

Genom kungadömet stabiliseras läget. Folket får en kungasläkt, en gemensam huvudstad och gudstjänst i Jerusalem. Grunden för nationell en het och nödvändigt försvar byggs upp under kungar som David och Salomo. Präster från Levi stam får förutom gudstjänsten ansvar för undervisningen av folket. Guds ord måste ut och få verka. Profeter sänds direkt av Gud för att i varje ny situation förkunna Guds vilja och visa folket rätt. Trots detta delas folket i Israels och Juda riken.

 

EXIL

En stor nationell katastrof inträffar när stormakten Babel intar det lilla Juda rike och för bort dess befolkning. De är nu tillbaka i utgångsläget, fångar och utan land. Den djupaste orsaken är inte politisk utan religiös, olydnad mot Gud som leder till att han tar bort sitt beskydd. Tidens profeter, Jeremia och Hesekiel, visar på syndens djupa grepp om människohjärtat. Det är upproriskt mot Gud, fördärvat och går inte att förbättra. Gud måste göra en radikal insats till människors frälsning. Hoppet om Messias växer sig allt starkare. Ett ödmjukare folk kommer tillbaka efter 70 år, bygger upp templet och återställer landet under hårt arbete, kamp och bön. Väntan blir åter lång och smärtsam. Historiens stormar skakar det lilla landet, men en liten ”rest” av folket bevarar Gudsordet, deras hopp hålls levande av Jesajas messiasprofetior bland annat.

 

TIDENS FULLBORDAN

Stilla och nästan obemärkt händer det som kungar, profeter och fromma sett fram emot, ”när tiden var fullbordad sände Gud sin Son”. På ett märkligt sätt upprepas mönstret från Israels historia i Jesu liv. Han får en tillflykt i Egypten, kallas därifrån av Gud. Han kallas Guds Son vid Jordans vatten och går in i sin livsuppgift. Under en fyrtio dagars ökentid prövas han. På berget ger han grundläggande undervisning åt sitt folk och talar myndigt i det heliga Gudsnamnet. På berget blir han likt Mose förklarad och erkänd som Guds redskap. Hans gärning följs av mäktiga tecken. Efter en framgångsrik tid vänds allt i något som tycks vara ett slutligt nederlag, men den oväntade uppståndelsen innebär upprättelse och seger för hans sak. Korset – förbannelsens tecken blir frälsningens tecken rest i historiens mitt. Själv far han till Allmaktens högra sida i himlen för att i kraft av den frälsning han vunnit leda historien och sin kyrka vidare. Därifrån sänder han sin Ande.

 

ANDENS OCH KYRKANS TID

Kyrkan är nu Kristi kropp på jorden, med uppgift att i Andens kraft gå ut i hela världen med frälsningens budskap. Den åt Abraham utlovade välsignelsen åt folken ska bli verklighet. Perspektivet blir nu åter världsomfattande. Alltsammans bärs av ett levande hopp. ”Herren är nära” på ett osynligt sätt i nuets uppgifter genom sin Ande och snart kommer han också på ett synligt sätt i makt och härlighet.

 

KRISTI ÅTERKOMST

På historiens yttersta dag kommer Kristus synligt tillbaka och alla människor uppstår. Han erkänner som sina dem som behövt honom och tar dem till sig. De får se honom sådan han är och blir honom lika. De får nu gå in i det eviga Gudsriket som Kristus har med sig och överlämnar till sin Fader, sedan han lämnat de gudsfientliga makterna och de människor som ej velat ta emot frälsningen åt det eviga mörkret. Den gamla skapelsen går sin undergång till mötes och Gud skapar ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor”. Gud är nu allt i alla och bröllopsglädjen och segerfesten utan slut börjar hemma hos honom. Gud har fört sin stora frälsningsplan till fulländning.

 

REDAN NU – ÄNNU ICKE

Ännu är inte det målet nått. Frälsningshistorien har ett långsiktigt perspektiv, men segern är säkrad genom Jesu död och uppståndelse. Sakta men säkert förverkligar Gud sin plan och en dag bryter det stora segerjublet lös. Redan nu får du ta emot Guds obegripliga nåd och frälsning, och jubla över hans makt och kärleksfulla avsikt med dig och alla människor. Redan nu kan du höra toner från segersången och ana glimtar från evighetens klara morgon genom det glada budskapet om Kristus.

Ännu har inte arvet i hela sin härlighet utfallit, men Kristus har dött. Testamentet har trätt i kraft och kan inte ändras. Redan nu erbjuder han dig sin gåva och den helige Ande som en handpenning på att arvet är ditt, och en dag ska det utfalla i hela sin rikedom. Kom till Jesus och håll dig sedan till honom så ska Guds vilja med dig bli verklighet!

 

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.” Ef. 1:17–19.

 

Lars-Åke Nilsson

 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan