Katekesen – som handbok i livets olika situationer

Första budet: Du skall inte ha några andra gudar vid sidan om mig.

Vad betyder det? Vi skall frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan till honom.

När man hör orden Luthers Lilla katekes är det nog många olika tankar som far genom huvudet. Katekesen – den är ingenting för mig, tänker någon. Den säger inte mig något. Andra nickar igenkännande åt Luthers Lilla katekes. Dem säger den något – en del kommer ihåg den lilla boken från konfirmationstiden och förknippar den med tråkig utantilläsning. Andra kommer inte bara ihåg boken utan använder den också ofta.

Det finns många åsikter om katekesen, men jag vågar kalla denna lilla bok för en aktuell handbok, en riktig guldgruva, som vill hjälpa oss att hålla fast vid det som verkligen är värt något, värden som består när allt annat förgår.

Vad är en katekes?

Vad är egentligen en katekes? Den är undervisning genom frågor och svar (och den som undervisar är en ’kateket’) och därigenom en lärobok i kristendomens grundsanningar.

Luthers Lilla katekes består av de fem huvudstyckena Tio Guds bud, Trosbekännelsen, Fader vår, instiftelseorden till Dopet och Nattvarden samt Luthers korta förklaringar till dessa fem ’stycken’. Men det finns faktiskt mera i katekesen, t.ex. böner, skriftermål, den s.k. hustavlan och något om äktenskapet. (Det är denna kortfattade katekes jag här vill lyfta fram.)

Vi har en liten, mycket komprimerad utgåva, Lilla katekesen, och en mera utförlig, Stora katekesen. Båda skrevs 1529 av Martin Luther efter det att han 1528 hade besökt en rad församlingar och hem och blivit förskräckt över tillståndet hos både präster och det ’vanliga folket’. Först skrev han den stora katekesen med längre utläggningar av de fem huvudstyckena för att därigenom hjälpa präster och församlingar med de centrala trossanningarna. Därefter skrev Luther den lilla katekesen – i djup nöd och sorg över det kyrkliga tillståndet i landet, där folkets liv vittnade om stor okunnighet om Gud och hans ord. Om katekesen var nödvändig då, gäller det ännu mer i dag!

 

Lär utantill och förstå innebörden!

Martin Luther önskade att katekesen skulle användas i hemmen, det är där undervisning i kristen tro äger rum. Inlärningen ska ske genom att man

  • lär sig katekesens texter utantill: Tio Guds bud, trosbekännelsen och Fader vår (dop och nattvard hör till trosbekännelsens tredje del).
  • lär sig att förstå innebörden: Vad betyder det? Vad har vi för nytta av detta?

Därefter rekommenderar Luther att man fördjupar sig och även arbetar med den Stora Katekesen samt deltar i gudstjänster och psalmsång. Det man lärt ska tillämpas i vardagen!

Varje huvudstycke i katekesen börjar med orden: ”Som en husfader på lättfattligt sätt skall lära sitt husfolk.” Genom dagligt bruk lär man sig den. Genom att dagligen ta för sig tio Guds bud, Fader vår och trosbekännelsen kommer barnen och allt husfolket att bli förtrogna med dess innehåll. På det viset kan man successivt vidga förståelsen av dess olika delar. Katekesen är skriven för att jag och mitt hus ska lära känna Gud bättre, och här får jag hjälp att tillägna mig de mest centrala delarna av tron.

 

Första klassens pedagogik

En orsak till att jag tycker mycket om katekesen är dess goda pedagogik. Luther är en enastående pedagog – det märker man i hans skrifter och särskilt i Lilla katekesen. Mycket tidigt infördes bilder i katekesen för att belysa texten, så den är faktiskt en bilderbok.

Den bild som användes för att illustrera det första budet var ett träsnitt, som visade berättelsen från 2 Mos. 32, då Mose tog emot de tio budorden från Gud på berget. På bilden ser man Mose, som ödmjukt tar emot lagens tavlor. Nederst på bilden ser man hur folket dansar kring guldkalven de gjort. Vad betyder det? Denna fråga dyker snart upp när man läser för barn.

Både barnen och den som läser katekesen ställer frågan: ”Vad är det?” Utifrån bilden berättar man något för barnen som de ska lära sig. Sådan är katekesundervisningen – inte en torr, tråkig och ointressant bok utan helt enkelt en spännande bilderbok, som berättar om Gud och om oss. Bilden illustrerar inte bara något ’tillfälligt’ utan en berättelse från Bibeln. På en och samma bild har man kombinerat fyra saker: budet, förklaringen, illustrationen och bibelberättelsen. Det är helt enkelt mästerlig pedagogik! Men inte bara pedagogik utan också meningsfull undervisning, som förenar olika åldrar i familjen samt skomakaren och professorn i kyrkan.

 

Använd katekesen!

Förr använde jag inte katekesen. Men jag hade boken – en liten, brun, oansenlig bok. Ingenting för mig! När jag senare började läsa teologi, betydde den fortfarande inte mycket för mig. Men så hände en gång något, som totalt ändrade min syn på denna lilla bok. Under ett halvt år på Köpenhamns Universitet studerade vi Luthers lära om nattvarden. Vi läste i samband härmed stora, tjocka böcker av Luther och andra, som skrivit om Luthers nattvardslära. Den näst sista timmen gick professorn igenom vad Luther skrivit om nattvarden i sin stora katekes. Den allra sista timmen gick vi så igenom det fåtal sidor i Luthers Lilla katekes, som handlar om nattvarden. Vilken upptäckt! Här fick vi kort och koncist en beskrivning av nattvarden. På dessa få sidor var i stort sett allt det med – i förkortad form – som vi hade använt ett halvt år för att studera. Luthers Lilla katekes är kort, precis och enkel och samtidigt djup och rik. Alltsedan dess har jag använt boken med glädje, och ofta ser jag något nytt som jag inte har sett eller förstått tidigare.

Under de år jag senare arbetade som präst och missionär i den Lutherska Kyrkan i Kenya använde jag ofta denna bok i undervisningen. Vid en veckokurs för evangelister tog vi oss en gång god tid för att gå igenom något ur katekesen. Jag kommer fortfarande ihåg hur en äldre evangelist då veckan hade gått reste sig och utbrast: ”Nu har jag använt denna bok så många år, när jag undervisat mina dopkandidater och konfirmander, men jag har aldrig vetat att det står så mycket bra i den. Det är ju en bok med ett fantastiskt innehåll”, jublade han.

Vad hade hänt med denne evangelist? Jo, det som hänt var att han stilla och lugnt studerat boken på nytt. Han hade läst den förut och tyckt att han kunde och förstod allt i den. För honom hade boken nu blivit något han bara måste lära andra – närmare bestämt de unga. Plötsligt förstod han: ”Men det är ju en bok till mig, den talar precis in i min situation i dag!” Den berättar för mig vad som är viktigt och vad som verkligen betyder något här i livet och i förhållandet till Gud. Boken hjälpte honom bort från ett ytligt liv – inför sig själv och inför Gud. Och den glädjen hade han svårt att hålla för sig själv.

Luthers Lilla katekes är en aktuell handbok – en bönbok, en bok att använda – och den blir bara bättre och bättre ju flitigare man använder den!

Per Munch, sognepræst, Bornholm

Översättning: Sven Olof Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan