Missionsengagemang

Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.1 Med Andens vind blir det ny kraft och glädje. Vi ser mer av Guds barns härliga frihet i Kristus, och syskonkärleken frodas och öppnar för nya möjligheter. Det som händer är nämligen helt förbluffande: Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram.2 Att det flyter levande vatten från Gud själv vet alla kristna.3 Att Jesus har det levande vattnet att överräcka, det är självklart, men att strömmar av levande vatten ska flyta fram ur ditt och mitt innersta – det är häpnadsväckande. Rom. 5:5 lär oss att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Detta är ett nyckelord för att förstå poängen med en lekmannarörelse som ELM. Du och jag kan tas i bruk – den helige Ande kan driva fram ett missionsengagemang.

Herren Jesus ska en gång komma tillbaka för att döma levande och döda – det är ingen tvekan om att Bibelns undervisning om den dubbla utgången har stor betydelse för ivern att gå ut med evangeliet. Perspektiven blir de rätta när undervisning tillåts att rakt och ärligt behandla livets korthet, dödens visshet och evighetens längd. Frågan om evigheten har alltid varit levande i hela ELM. Låt människor beröras av evigheten – och vi får ett missionsengagemang.

Anpassning av den kristna trons innehåll kan vi inte acceptera – att likt kameleonten anpassa sig efter omgivningen för att skydda sig. Sanningsfrågan har oerhört stor betydelse för missionsivern. Låt oss ledas av Guds Ord eftersom det är sant. De anspråk JESUS gör när han talar om sig själv är sanna och Bibeln är Guds Ord. Eftersom Guds Ord är sant blir det helt avgörande för vårt missionsengagemang – prata bort sanningsfrågan och vi pratar samtidigt bort engagemanget.
En närmast absurd situation har inträtt när företrädare för kyrkan öppet tvekar om Jesu gudom, flörtar med shamaner, buddister och Kristusförnekare och har gemensamma gudstjänster under den skenfromma rubriken ”religionsdialog”. Det är väl klart att det inte föder något missionsengagemang eftersom själva missionen uppfattas som onödig! Alla som läst 1 Tim. 2 vet att Gud vår frälsare vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Missionsbefallningen handlar inte om att gå ut i hela världen och ta emot de andra folkens visdom och så samla på sig av denna världens olika sanningar. Missionsengagemang dör av kameleontkristendom.

Men det finns en ’anpassning’ vi ska eftersträva.
I 1 Kor. 9:20–23 lär oss Paulus: För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. Vi behöver låta oss utmanas av kulturella och sociala skillnader omkring oss. Vi bör inte förneka betydelsen av olika kunskapsnivå eller generationsskillnader. Ska vi nå många måste vi vara beredda att gå till mötes. Dagens människor ska inte mötas med gårdagens kultur och gårdagens arbetsformer. Vägen fram går över medveten bibelundervisning. Vi behöver alltid återvända till evangeliets grundsanningar.

Anders Månsson, ordf. ELM Syd

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan