Bibelns rikedom

”Han öppnade deras ögon – om Bibelns enhet” är titeln på en nyutkommen bok skriven av Sture Hallbjörner, pensionerad präst i Svenska kyrkan och bosatt i Ytterby utanför Kungälv. Boken handlar om hur Gamla och Nya testamentet hänger ihop och hur vi kan hitta tillbaka till den syn på Bibeln som de första kristna hade. Här följer ett samtal kring boken.

– Vi har i dag delat upp Bibeln i Gamla och Nya testamentet (GT och NT) men de första kristna hade bara en enda Bibel, vårt GT, säger Sture Hallbjörner, och förklarar att de första kristna läste det utifrån Jesu undervisning och med Jesus som utgångspunkt. Jesus är ett med GT och uppenbarar vad det säger. Han kom inte med någon ny lära. Detta synsätt var avgörande när Nya testamentet skrevs.

– Frågade vi evangelisterna, fortsätter Sture, skulle de svara: Vi har inte skrivit någon ny Bibel. Vi har skrivit vårt NT med GTs innehåll enligt Jesus. Han öppnade våra ögon. Vi fick se vad vi inte tidigare sett: vi såg Honom. Sture påpekar att de första kristnas syn på GT var oerhört provocerande i samtiden.

– De första kristna gick till synagogan och talade om att Jesus nu har uppfyllt Guds löften. De mötte starka reaktioner och blev utdrivna. Budskapet var chockerande.

Inte bara teori

De första kristnas förhållande till Bibeln var inte bara teoretiskt. Bibeln är löftenas skrift. Sture menar att detta bör få konsekvenser för vårt sätt att läsa Bibeln.

– De första kristna var helt gripna av att Gud håller sina löften och vill uppfylla sitt Ord i våra liv. Får han göra det? Litar vi på det? Eller närmar vi oss Bibeln intellektuellt och tar till oss bara det intressanta? Bibeln är till sin karaktär uppenbarelse och profetia. Vill du att han ska uppenbara sig för dig? Sätt tro till det som står där! Sture understryker att Bibeln har ett personligt tilltal till oss i dag. Guds Ord är levande.

– Det är alltid fråga om en utmaning. Vill jag tro på det eller vill jag förkasta det? Jag måste ärligt svara ja eller nej. Karaktären på löftet är att inget är klart om jag bara tror det teoretiskt; det måste föda en vilja till lydnad, förväntan och förtröstan. Men det är ett löfte för mig. Jag är innesluten i löftet.

När vi lever nära Guds Ord blir också mission viktigt för oss – budskapet om Jesus måste nå vidare till människor i vår omgivning. Sture återkommer till detta flera gånger under vårt samtal.

– Bibeltrohet utan mission är konstigt. Gud talar utanför oss själva och utifrån sin avsikt, vad han vill. Man kan lära sig oändligt mycket, men det blir meningslöst om man inte tar till sig uppdraget att gå med bud till andra. Bibeln blir drivkraften till att nå andra människor och Bibeln är gåvan jag räcker åt andra.

Bibelläsning – inte en börda

Vårt samtal kommer in på den enskilda bibelläsningen. Sture vill genom sin bok också inspirera till förnyat bibelstudium. Men många kan i en hektisk vardag ha svårt att stilla sig till bibelläsning och bön. Finns det något råd till oss som kämpar med vår bibelläsning?

– Först och främst gäller det att inte se den dagliga bibelläsningen som ett krav, svarar Sture. Vi har inte att fylla ett slags fromhetskvot för att få gott samvete. Nej, vi är genom Bibeln i en helt unik situation. Vi kan och vi får möjlighet till att som till exempel Maria sitta ner och lyssna till Jesus själv. Genom den helige Ande utlägger han Skriften. Då måste vi ha och ta oss tid. Kanske är den korta andakten på morgonen/kvällen knuten till ett enskilt bibelord, låt det då vara så. Men hitta sedan under veckan en dag där bibelstudiet får ta en halvtimme eller timme i anspråk. Det studiet ska vara systematiskt och målinriktat. Stillheten, tystnaden – för att kunna lyssna – och troheten – inget får komma i vägen – är stressens fiender, och då kan kärleken till Guds Ord växa sig stark.

Svåra texter i GT

En annan utmaning kring bibelläsningen kan vara texter i GT som vi upplever som svåra att förstå, exempelvis skildringar om hur Gud befaller att hela folkgrupper ska utplånas. I dag ifrågasätts om det är samma gudsbild som möter oss i GT och NT. Sture sticker inte under stol med att det finns texter i GT som är svåra.

– Man kan ibland få säga till Gud: Herre, jag har svårt för det här. Herre, vad menar Du? Hur ska jag kunna ta in vad det står i Bibeln utan att bli illa berörd?

– GT erbjuder många svårigheter, fortsätter Sture. När Bibeln talar, handlar det om hemligheter som varit fördolda i århundraden. Gud väljer att uppenbara sig i en för oss främmande kultur av både gott och ont. Så skrivs hans uppenbarelse ner på ett för oss svårtolkat språk. Vi är inte skolade eller tränade att tänka på semitiskt sätt.

– Gud ger befallning om att en hel folkgrupp ska slås ihjäl, men om jag sitter på åskådarplats 3 000 år senare i Sverige och höjer ett moraliskt pekfinger, är jag bra dum. Gud har inte bett om min kommentar. Jag kan inte med mitt intellekt förstå Gud. Jag tycker att det är barockt att vi, i denna tid, så lätt uppträder som domare över Bibeln, säger Sture, men menar samtidigt att vi som kristna inte behöver försvara Gud.

– Gud behöver inte på något sätt våra stöttor, vårt försvar. Det fi nns ett mycket sunt grunddrag i Luthers undervisning om att vi ska vara underdåniga Gud (”Vi skall frukta och älska Gud”). Man kan inte som ett litet dammkorn i tillvaron vara uppkäftig.

Positiva reaktioner

Vårt samtal har kretsat kring några av de trådar som Sture tar upp i sin bok. Jag är nyfiken på vilka reaktioner boken fått. Sture berättar att han upplevt en kallelse att tala med sina prästkollegor om behovet av att predika Bibeln som Guds Ord och inte som personliga erfarenheter av Gud. Han övervägde att personligen besöka dem. Men sedan boken kommit ut, har han fått möjlighet att hålla föredrag för många präster och framföra sitt ’ärende’.

– Nu har jag fått delta i tre stora samlingar för präster och berätta om boken. Det är jätteroligt. Det verkar som om de upplevde en inspirerande fortbildning i det väsentligaste en präst har att förvalta. Jag får åka runt som apostel för Guds levande Ord. Det är roligt att få ”måla Kristus” i en biblisk helhet, med de väldiga perspektiv som spänner från skapelsen och till Kristi återkomst. Bibeln är skatten som gör oss alla rika, avslutar Sture Hallbjörner.

Henrik Åström, Mölndal

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan