Kategori: #1 2009

Tyckt och tryckt

CHRISTINA OCH LARS-GÖRAN SUNDBERG • ”Äktenskap med mjuka hjärtan”

Det allmänna prästadömet – hos Luther, Rosenius och i vår tid

PER RUNESON • ”Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap.” Orden ovan ur Första Petrusbrevet (2:9) är välkända, men vad betyder de? Luthers undervisning om ”det allmänna prästadömet” visar att vi som kristna får mycket stora befogenheter genom vårt dop, och hela lekmannarörelsens auktoritet vilar på denna lära. Men vad skriver Luther
egentligen om det allmänna prästadömet, och vad betyder det för oss idag? Och hur resonerade Rosenius och den väckelsetradition som ELM är sprungen ur?

Kyrkans röst i det offentliga rummet

PETER HENRYSSON • Ett starkt tryck finns på kyrkan i Sverige idag att göra opinionen till viljes. Kyrkans röst i offentligheten riskerar att bli ett eko av gängse ståndpunkter i samhället. Är det kanske dags för kyrkan att helt tystna och resignera eller finns alternativa vägar? För att svara på frågan behöver vi undersöka vad evangeliet egentligen är och hur det först framfördes.

Guds beskydd

MARTIN LUTHER • ”Nej, han som Israel bevarar, han slumrar inte, han sover inte.” Ps. 121:4

Så länge det finns hopp, finns det liv

BERTH LÖNDAHL • Vår kultur är mer präglad av kristen tro än vad som vanligen är känt och erkänt. Om det påståendet är riktigt, betyder det att ett avståndstagande från kristen tro kan få långt mycket djupare och allvarligare konsekvenser än vad vi vanligen tänker. Mäktiga destruktiva krafter som modlöshet, identitetsförlust och människoförakt släpps lösa när det kristna hoppet om evigheten går förlorat. Själva livet riskerar att krympa med hoppets död, skriver här Berth Löndahl.