Kategori: #1 2013

Jerusalem – de heligas gemenskap

MARTIN LUTHER • ”Och ni skall förstå, att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.” Joel 3:17

Tyckt och tryckt

REDAKTIONEN • Under denna vinjett görs klipp och kommentarer.

Predikanten måste sikta åt hjärtat

TIMO LAATO • Risken med att fokusera enbart på renlärigheten när man predikar är att tron intellektualiseras och att människans innersta, hennes ”hjärta” och viljeliv lämnas opåverkat. Det är en huvudtanke i det dr Timo Laato, lektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg, skriver i denna artikel om olika predikotyper i historien, särskilt pietismens ofta missförstådda predikoideal, att sikta åt hjärtat och inte bara åt förståndet.

Philipp Melanchthon – Martin Luthers medarbetare

ERIK J ANDERSSON • Vem var ”Buzz” Aldrin? De flesta minns Neil Armstrong, men betydligt färre den medhjälpare som också var en förutsättning för en lyckad månlandning. Buzz Aldrin var den andra människan att sätta sin fot på månen.1 Inte så sällan finns det en andreman vid större uppdrag och bedrifter och inte så sällan faller denne snabbt i glömska. Martin Luthers ställning som reformationens främste och viktigaste teolog är knappast omstridd i den evangelisk-lutherska delen av kristenheten. Men vilka fanns vid hans sida? Bland många medarbetare och lärjungar finns en som intar en särställning. Philipp Melanchthon var – skulle man kunna säga – reformationens Buzz Aldrin. Luther kunde till och med se sig som vägröjare för Melanchthon och denne var den som efter Luthers död fortsatte arbetet och hamnade i centrum för flera teologiska strider.2 Han var andremannen, vars inflytande fortfarande är stort inom luthersk teologi och kyrka. I Sverige är han emellertid i stort sett okänd.

Herrnhutismen i Herrnhut och i norra Skåne, del 2

BÖRJE KARLSSON • I en första del om den herrnhutiska rörelsen har vi fått följa dess bakgrund och uppkomst i Herrnhut i östra Tyskland. Redan under förgrundsgestalten greve von Zinzendorfs tid spreds herrnhutismen till olika platser i många länder – också till Sverige – genom missionärers, diasporaarbetares, verksamhet. I en andra och avslutande del tar Börje Karlsson oss vidare i herrnhutismens spår i norra Skåne, som påverkades särskilt djupt av denna väckelse ända in på 1800-talet. Så lades en grund för de senare väckelser som ledde fram till de skånska regionala missionsföreningarnas bildande strax efter 1800-talets mitt.

Vad är nödvändigt? Exemplet Marta och Maria

BENGT HOLMBERG • Marta och Maria är välkända personligheter, som ofta får stå som representanter för å ena sidan en praktiskt lagd och fokuserad värdinna och å den andra sidan en lätt världsfrånvänd romantiker eller andligt sinnad, from person. Det visar sig vid ett närmare studium av den bekanta berättelsen om systrarna att detta kan vara en omotiverad förenkling. I stället visar berättelsen sig stryka under ett huvudtema i såväl Nya som Gamla testamentet. Bengt Holmbergs artikel är en bearbetad version av hans föredrag på Breanäs Bibelcamping 2012 och publiceras på läsares önskan.

Ledare: Verklig eller skenbar design?

PETER HENRYSSON • I somras (2012) talade idéhistorikern Per Landgren på Almedalsveckan i Visby om Intelligent Design (ett ämne som även behandlats av Mats Selander i en artikel i Begrunda nr 1-2012, s. 24–28). Landgren skrev också några artiklar i ämnet på nätet (Newsmill) som väckte uppmärksamhet och inte minst gensägelse. I någon av artiklarna nämner han att mot begreppet intelligent design har nyateisternas portalfigur Richard Dawkins ställt begreppet apparent (synbar) design.