Lider du av dåligt samvete?

Alla människor har ett samvete. Sedan är det en annan sak att samvetet kan dödas eller slås ut.

ALLA HAR ETT SAMVETE
Alla människor har ett samvete. Sedan är det en annan sak att samvetet kan dödas eller slås ut. Samvetet finns där som en skapelsegiven inre instans som dömer eller frikänner, förkastar eller godtar det vi tänker och det vi gör. Detta är inte bara en allmänmänsklig erfarenhet utan det framgår också t. ex. av Paulus sätt att resonera i 2 Kor. 4–2 när han ”vädjar till var människas samvete med Gud för ögonen”. I Luk. 12:57 frågar Jesus folket: ”Varför kan ni inte av er själva se vad som är rätt?” Människan är en moralisk varelse som ”vet något tillsammans” med andra människor. Men samvetet är inte ”lagstiftare”, d.v.s. Guds objektiva röst, som står fri från människan, utan bara ”en domare”. Det gudagivna samvetet har två aspekter. Å ena sidan är människan skapad av Gud till att leva efter hans vilja, och i sitt samvete kan hon märka hans vägledning. I den meningen är samvetet något mer än trycket av miljö och uppfostran. Å andra sidan är människan fallen i synd och därmed är också samvetet skadat. Det kan därför leda fel i förhållande till vad som är Guds vilja. Jämför t. ex. 1 Joh. 3:20.

ETT SAMVETE KAN FÖRSTÖRAS
Det sker oftast inte på en gång utan det är en följd av att varaktigt leva medvetet mot Guds vilja, se Rom. 1:18–21. Till sist återstår bara en ruin där – i ett sent stadium – grälsjuka, avund, svek och falskhet också syns för medmänniskorna, Rom. 1:28. Den här strypningsdöden, som i början är svår att se för medmänniskor, kan bara hindras med ovillkorlig kapitulation inför Gud.
Men också kapitulationen kan förfuskas om den inte leder till någon ändring i livsföringen. Paulus beskriver i 1 Tim 1:19 hur några hade tystat sitt samvete och så lidit skeppsbrott i tron. Det goda samvetet hör samman med en frisk och livskraftig tro.

ETT GOTT SAMVETE
Hur får man ett gott samvete? Bibelns entydiga undervisning anvisar en underbar och befriande väg. Det goda samvetet vill Gud skänka som gåva. Samtidigt är det så, att ett gott samvete kan man endast få när det skänks som gåva. All mänsklig ansträngning för att i egen kraft skapa ett verkligt gott samvete betraktar Bibeln som verkningslöst arbete.
Grunden för ett gott samvete är rättfärdiggörelsen i Kristus. Kristi blod renar våra samveten från det verkningslösa arbetet och löser oss från skulden och samvetets dom, Hebr. 9:14.
Det är gott att tänka på hur Gud i djupet av sitt hjärta verkligen vill ge oss ett gott samvete så att vi kan tjäna honom. Gud önskar inte att någon skall förbli liggande kvar med anletsdragen förvridna av skuld och dåligt samvete. Han säger: Jag har genom Kristus öppnat en ny väg in till livet åt dig. Om du är döpt – kom ihåg det och ta emot Kristi rättfärdighet och res dig upp i glädje. Sedan kan samvetet hållas levande och friskt, korrigeras och präglas av Guds uppenbarade Ord – Bibeln.

Anders Månsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan