Pionjärmission – men var?

I juninumret av Till Liv hade vi en kort presentation av makarna Karin och Anders Hansson med dottern Regina. De har erfarit Guds kallelse att stå till förfogande i Herrens stora missionsplan – att evangeliet om riket skall förkunnas och nå till alla folkslag, människor till frälsning.

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner har kallat familjen Hansson till missionstjänst med målinriktningen att de så småningom skall verka i bibelöversättningsarbete. Därför bedriver de sedan juli i år studier i alfabetiserings- och översättningsvetenskap vid Wycliffes skola Summer Institute of Linguistics utanför Oxford i England.

Vid missionsstyrelsens sammanträde i september beslutades att påbörja sonderingen för att, i förtröstan på Guds trofasta ledning, finna fram till det område och det folkslag där det finns behov av bibelöversättningsarbete. Det faller sig naturligt att i första omgången undersöka behoven i de länder i Afrika där vi redan är verksamma, eftersom det i dessa och i närbelägna områden fortfarande finns onådda folkslag. Vi räknar med att Hanssons blir färdiga för språkstudier under sommaren 1998. –Vill du vara med i förbön för uppdraget, för familjen Hansson och att vi som förebedjare och understödjare ska få vandra i Guds plan och vilja?

Karin och Anders skriver kvartalsbrev till vänner och förebedjare. Det går bra att kontakta dem och meddela intresse av att få ta del av deras informationsbrev. Vi citerar från deras senaste brev:

Tack, alla som skrivit hälsningar till oss! Svenska nyheter har vi inte tillgång till, och lyssna på radionyheterna hinner vi oftast inte. I och med att vi bor på en internatskola som är en värld i sig själv, lever vi isolerade trots att vi egentligen inte är långt borta!

Många har önskat mer information om Wycliffe. Vi rekommenderar en prenumeration på deras informationsblad (gratis). Sverigekontoret har en hel del informationsmaterial, både broschyrer och videofilmer som man kan låna.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan