Varje år en milstolpe

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners årsmöte 1998

Den 12‒14 juni höll MBV sitt årsmöte i Roseniuskyrkan, Stockholm. Det föregicks under fredagen av styrelsemöte och BV-Förlags årsstämma. Dagarna avrundades med ännu ett styrelsesammanträde på måndagen.

Närmare hundra ombud från söder till norr deltog. Förkunnelse, föredrag och förhandlingar stod i fokus, jämsides med information om missionen i Sverige, Afrika och Sydamerika. Det 50-åriga arbetet i Kenya lyftes fram under temat ”Som en brusande flod”.

 

UNIKT MEDLEMSKAP

Röstberättigade vid det enskilda årsmötet var 38 provinsombud, 42 föreningsombud och två missionärer, alltså 82 personer, ett ovanligt lågt deltagarantal.

Man kan säga att det råder ett slags unik frivillighetens demokrati i MBV. Men varför är deltagarantalet så lågt vid årsmötet? Vid samtal med ett flertal delegater och styrelseledamöter framkommer de första orsakerna – det är dyrt, resor och uppehälle för några dagar i Stockholm kostar en hel del.

Djupare ligger andra orsaker som brist på intresse och delaktighet i de centrala ledningsorganen. En viss polarisering är tydlig: en del befinner sig i en mer konservativ fraktion, andra i en mer progressiv.

Det representationssystem som MBV:s organisation har är intressant ur många aspekter.

För det första gäller det definitionen av medlem. Enligt stadgarna är den medlem som är med i en till MBV ansluten förening och likaså den som av årsmötet kallats till provinsombud. Som medlem betraktas också den som samtycker till att hela Bibeln är Guds ofelbara ord och ansluter sig till den evangelisk-lutherska bekännelsen, verkar för Kristi rikes tillväxt, bekämpar otro och förnekelse samt understödjer sällskapets verksamhet ( § 3).

Förgrundsgestalten Axel B. Svensson gjorde vid mitten av detta sekel ett uttalande om att en BV:are kan vara låg-, hög- eller t.o.m. frikyrklig, vilket vid seklets slut kan få intressanta, signifikativa och oväntade konsekvenser.

 

FÖRENINGSREPRESENTATION

Av årsberättelsen framgår att det finns 39 anslutna och 35 icke formellt anslutna lokalföreningar. Ett flertal av de senare är dock knutna till de regionala huvudorganisationerna Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM), Evangelisk-Luthersk Mission Sydväst (ELMsv) och Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS). I höstas hölls överläggningar mellan dessa och MBV om identitet och framtida organisationsmodeller.

Varje ansluten förening utser vid sitt årsmöte ombud som ska representera sitt sammanhang vid MBV:s årsmöte. I år beslutades om en stadgeändring: Anslutna föreningar får sända ett ombud för var 20:e, inte som hittills, var 30:e medlem. Maxantalet för ombud per förening ökades från fem till sju.

I en motion förelåg ett förslag att i missionssällskapets stadgar komplettera benämningen ”förening” med ”församling” – vilket efter en längre stunds debatt bordlades.

 

PROVINSOMBUD

Jämsides med föreningsrepresentationen finns ett anrikt system med provinsombud. MBV:s valberedning och styrelse föreslår och årsmötet utser dessa ombud, och de är i dag c:a 400 till antalet. Av dessa infann sig i år endast 38. Årsmötet valde 11 nya provinsombud.

Provinsombuds-systemet har varit under utredning sedan 1993 och frågor som valberedningens förslagsgivande och provinsombudens representativitet i förhållande till föreningarnas har behandlats. Årsmötet betonade att provinsombud företrädesvis bör utses på platser där MBV inte har föreningar. Provinsombudets roll är enligt §§ 1 och 2 i stadgarna att på sin ort verka för Kristi rikes utbredande. Inom kort kallas provinsombuden till en dag på Vikbolandet för samtal och genomgång av sitt ansvar.

 

VAL

Inget årsmöte utan val. Här följer några resultat:

MBV:s styrelse har nu följande utseende: Bengt Hjort, Halmstad, Ingemar Helgesson, Gullsjö, Jan Jämstorp, Näsum, Harald Waldemarson, Falketorp, valda -96. Nils-Göran Nilsson, Åstorp, Thomas Nilsson, Stockholm, Paul Andersson, Gullbäck och Bo-Göran Fjällström, Umeå, valda -97. Detta årsmöte omvalde Arthur Einarsson, Åhus, Bengt Larsson, Västerås, Eric Malm, Växjö, och nyval gjordes av Anders Andersson, Falketorp.

Till suppleanter omvaldes Anders Bengtsson, Örebro, och Jens Lunnergård, Sollentuna.

 

GUDS ORDS FÖRKUNNELSE

Årsmötesdagarna inleddes av Thomas Nilsson, som betonade att Jesu ord i Joh. 15:27: ”Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början” får uppfattas som ett löfte även angående det missionsuppdrag som Herren anförtrott MBV.

Lördagen inleddes med predikan av Mats Giselsson över 5 Mos. 31:6: ”Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.”

Söndagen inleddes med nattvardsfirande, som följdes av en närradiosänd gudstjänst med predikan av Bengt Djupsjöbacka från Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) över Joh. 1:29‒33 med stark betoning på ordet ”Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd.”

Dagarna avslutades med en predikan av Lars Jensen, f.d. missionär i Etiopien och knuten till Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark (ELM). Hans text var orden om Jesajas kallelse till profet (Jes. 6:1‒8).

Under söndagen medverkade en sånggrupp på ett 20-tal personer från Vikbolandet. Ett särskilt minnesvärt inslag var kantaten ”Den gode Herden”, baserad på Ps. 23 och Joh. 10 och arrangerad och tonsatt av kantor Anders Andersson.

 

KENYA-MISSIONEN 50 ÅR

Som introduktion till detta jubileum talade komminister Josef Imberg om missionens begynnelse under 50-talet och fortsättning under 60-talet. Han behandlade den tid då kyrkan blev självständig i takt med landets självständighetsprocess. Imberg, som var missionens förste teolog, verksam inom evangelistutbildningen vid bibelskolan, beskrev vidare den andliga omgivning vari väckelser uppstod och kyrkan växte fram.

Missionär Gunhild Andersson kom första gången till Kenya 1959. Hon beskrev utvecklingen inom de områden där hon arbetat: skola, kvinnooch litteraturarbete.

Erik Wiberg talade om missionens förgreningar under 70- och 80-talet och kom in på en beskrivning av den bredd kyrkan har i dag i samarbetet med ytterligare fyra missionsorganisationer. Han talade om den evangelisklutherska kyrkans (ELCK) faser av växt, expansion, differentiering och konsolidering.

Undertecknad gjorde en jämförelse mellan landets situation och den problematik som finns inom ELCK i dag. Slutligen påvisades de många öppna dörrar kyrkan står inför i form av möjligheter till mission bland ungdomar, inom nya folkstammar och i de urbaniserade, folkrika områdena.

Till detta jubileum presenterades en 64-sidig skrift och en skärmutställning med temat ”Som en brusande flod”.

 

MISSION

Missionen i utlandet aktualiserades vid lördagskvällens samling på Ersta Café, då missionärerna Karin Gunnarsson och Lisbeth Jensen berättade om händelser i Kenya och i Etiopien.

Under söndagseftermiddagen gavs en aktuell bild av MBV:s mission i Sverige och i utlandet. Resesekreterare Carlåke Söderlind talade om arbetet i Sverige och missionssekreterare Roland Gustafsson om arbetet bland kuria- och kipsigis-stammen i Kenya. Maasai-folket höjer sin röst och efterfrågar arbetare. Nakuru, där kyrka och församlingscentrum nu byggts, står inför nya möjligheter.

Karin Gunnarsson, MBV:s missionsrepresentant i Kenya, beskrev det diakonala arbetets teologiska grund och förankring i kyrkans liv. Hittills har 25 diakonissor utbildats.

Per-Martin Hjort, missionssekreterare för Etiopien och Eritrea, rapporterade från dessa områden, nyligen hemkommen från Etiopen. Han hade inte kunnat besöka Eritrea p.g.a. den gränskonflikt som brutit ut mellan broderfolken. Han manade till förbön.

Situationen i den lutherska kyrkan i Etiopien (LCEt), som har ett växande antal medlemmar på f.n. c:a 15 000, präglas av väckelse. Från Wollaitasynoden, närmare femtio mil sydväst om Addis Abeba har en präst evangeliserat och tolv församlingar med c:a 2 500 medlemmar har nu grundats bland Dauro-folket.

I Peru är f.n. Håkan och Sinnika Ekström verksamma med stadsmission i Chiclayo.

Ann-Mari Wiberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan