Svenska kyrkans nya böcker

Svenska kyrkan har arbetat fram förslag till tre nya kyrkliga böcker – ny evangeliebok, kyrkohandbok och bönbok (se bl.a. Till Liv, nummer 1). Remisstiden för bönboken gick ut första februari. Bönboken skall finnas med som en del i en fullständig psalmbok. Den nya bönboken skall slutligen antas av kyrkomötet. De remissvar som Till Livs redaktion har fått kännedom om från olika håll har alla varit starkt kritiska. Så har exempelvis stiftsstyrelsen för Visby stift föreslagit att det nya förslaget till bönbok ”inte ska antas i förevarande skick”. Som skäl anförs bl.a. att ”man i strävan mot ett så kallat inklusivt språk gått för långt t.ex. i revidering av äldre böner samt att urvalet speglar en för snäv del av kyrkan både i tid och rum”. Man vill ha ett helt nytt förslag, framarbetat av en ny grupp, då det lagda förslaget inte kan anses vara i linje med Svenska kyrkans bekännelse.

Församlingsfakulteten i Göteborg kommer till samma resultat efter sin granskning. Man visar bl a på hur avsaknaden av benämningarna ”Fader” och ”Herre” på Gud i bönerna är oförenlig med kristen tro. Också innehållet i bönerna är i flera fall oförenligt med kristen tro – så exempelvis böner gällande abort och homosexuellt partnerskap. Man menar därför att det nya förslaget till bönbok med tanke på såväl hur Gud tilltalas och benämns i bönerna som innehållet i bönerna är oförenligt ”med Bibelns ord och att det därför inte räcker med justeringar av föreliggande förslag. Det bör istället omarbetas från grunden.”

RED.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan