Gud är närvarande och verksam

Ingen människa är sin egen – hon är skapad av Gud, det är tack vare honom som hon finns till. Gud är också nära, han ser oss och det vi behöver: Honom själv och alla hans gåvor.

Jakob vaknar efter en natt under bar himmel. Han är på flykt hemifrån efter att ha bedragit sin broder Esau och sin fader Isak; med moderns hjälp. Under natten har Gud talat till honom i en dröm och givit honom stora löften. Förvånad utbrister han: Herren är sannerligen på denna plats och jag visste det inte! Han upplever närvaron av den Gud, som gett sig själv namnet jag är. Han fylls av bävan. – Även vi känner ibland Guds närhet påtagligt, men var är Gud?

Gud i skapelsen
Gud har skapat allt som möter oss i naturen: växter, djur, fåg­lar, fiskar, svampar… Gud uppehåller skapelsen på olika sätt. Genom den förunderliga fotosyntesen i växternas blad ges liv och tillväxt. Då används vår utandade koldioxid och samtidigt bildar växterna det syre som vi behöver. Vilket sinnrikt samspel! Dagligen går psalmistens ord i uppfyllelse: Du vattnar bergen från dina salar, jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst (Ps. 104:13f). Säden, som ger oss bröd, är förädlat gräs. Vi är beroende av Gud och längtar efter honom. Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd (Ps. 145:15f). Det finns mer än nog på klotet för allas behov, men vi har fördärvat Guds ordning – maten fördelas inte rättfärdigt. Nåden då?

Gud och människan
Från början var Gud med i ditt liv och du visste det inte. Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad… du sammanvävde mig i min moders liv (Ps. 139:16,13). Vilken underbar väv som växte fram och vilka mönster! Så sinnrikt allt hänger ihop i din kropp, och vilka möjligheter Gud lagt ner där. Tänk på ögat med dess sju miljoner tappar och 120 miljoner stavar i näthinnan. Dessa ljusmottagare skickar impulser via 800 000 nervtrådar genom hjärnan, till synbarken i din nacklob. Varje nervtråd har sin slutstation här, dit de levererar sin impuls – sin ’pusselbit’. Dessa impulser bildar tillsammans en bild och du ser. Blixtsnabbt och omedvetet jämförs bilden med vad du tidigare sett, den ’tolkas’ och du förstår vad du ser. I nästa ögonblick skapas en ny bild. Samtidigt pågår tusentals andra komplicerade processer i din kropp. Så fantastiskt, men hur är det möjligt? Ingen kan fullt ut förklara det. Men förund­ras och fröjdas över din store skapare, den Gud som du är helt beroende av! Det är som Paulus säger: Det är i honom som vi lever, rör oss och är till (Apg. 17:28). När ditt tack går till Gud händer två saker. Du gör det Gud har skapat dig till – att ge honom äran. Samtidigt visar du ditt beroende av honom och öppnar dig för hans handlande i ditt liv.

Spår i historien
Bibeln skildrar hur Gud utväljer ett folk. I judarnas märkliga historia handlar Gud. Gång på gång överger folket Gud och hans lag och vet själv bäst. Guds tålamod är stort. De bortförs till Babylonien. Genom perserkungen Kores manar Gud folket att återvända och bygga upp templet. Då romarna härskar gör judarna uppror. Det sista slås ner med stort våld, och år 70 e.Kr. sprids judarna över världen. De förföljs gång på gång, ofta av kristna. Varför? Slutligen kommer många tillbaka och efter ett FN-beslut får de åter ett eget land. Gud verkar! Även när 50 000 judar, som levt i Yemen utan rättigheter och med tvånget att rensa kloaker, i Operation ”Flygande mattan” förs till Is­rael.
Genom Gamla testamentet går som en röd tråd löftet om Messias. När Jesus föds och delar vår lott, då är Gud själv hos oss. Jesus visar vem Gud är, hans ofattbara kärlek till oss blir synlig. Jesus utför sitt uppdrag: lider och dör på korset i alla människors ställe. Förlåtelse och rättfärdighet finns att få för alla. Så sätter Gud ett bestående spår i historien; ett spår som fortsätter in i vår tid.
Gud kallar oss människor. Otaliga är de som satt sitt hopp till Gud och levt i Jesu efterföljd. Det är Guds verk. Otaliga är antalet kyrkor och andra helgedomar utöver vår jord. Mycket har blivit synligt, men hur mycket sker i det fördolda? Bönens makt är större än vi tror. Hur mycket förstår du och jag av den väldiga kamp som försiggår i andevärlden? Hur mycket är det inte som avgörs här, dolt för våra ögon. Stor är djävulens makt, men större Guds.

Seendets Gud har god hörsel
I 1 Mos.16 skildras tjänstekvinnan Hagar, som Sarai ger åt sin man för att han äntligen skall få ett barn. Den gravida tjänste­kvinnan ser ner på Sarai, som då bestraffar henne. Hagar flyr ut i öknen. Gud ser henne där, förmanar och tröstar henne. Han ger det väntade barnet namnet Ismael (Gud hör). Hagar ger sedan Herren namnet ”Seendets Gud”. Förundrad, som Jakob, tänker hon: ”Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom, som ser mig?” Hon återvänder till Sarai och Abraham. Då hon flera år senare måste lämna dem, blir hon ensam i öknen. På avstånd väntar hon förtvivlad på att Ismael först skall dö. Men Gud hör barnets gråt och visar åter sin omsorg. – I psalm 94 skildras dårarna, som säger: Herren ser det inte, Jakobs Gud märker det inte. Gud svarar: Den som har planterat örat, skulle han inte höra? Den som har danat ögat, skulle han inte se? Gud, den helige och barmhärtige, ser, hör och handlar – även då du vandrar i ’öknen’.

Guds förvandlande makt
Ständigt söker Gud oss. Ofta genom en längtan efter något mer – egentligen en längtan efter gemenskap med honom själv. Olika är Guds vägar för att uppenbara vem han är och vilka vi är. Då vi erkänner våra brister och vår bortvändhet och tar emot förlåtelsen, upprättas gemenskapen med Gud. Syndaren blir ett Guds barn. Hjälparen, den helige Ande, ger kraft till ett liv i Jesu efterföljd. Är någon i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit (2 Kor. 5:17). Finns det något tydligare och mer underbart uttryck för Guds förvandlande makt?
Gud möter oss också i sitt livgivande Ord. Han vill genom sitt ord göra varje kristen duglig för sina uppgifter, väl rustad till varje gott verk. Läs 2 Tim. 3:16–17! Vilken tillgång – men så underskattad. Och Gud ’rustar oss’ även när vi tar emot honom i nattvardens bröd och vin. Då är han oss särskilt nära; vi får del av honom själv. Vidare verkar Gud förvandlande genom den helige Ande och hans gåvor. Jesu verk fortsätter med helande av sjukdomar och mänskliga relationer, med profeterande och undervisande. Gud utrustar sin församling för ett liv i kärlek och vishet.

Gud är nära och verkar i ditt liv!?
Läs psalm 139 – långsamt och med tid för tanke!
Gud är dig så nära. Han vill utrannsaka och leda dig. Han längtar efter att få ge dig ett allt rikare liv i gemenskap med sig och han vill ge dig kraft att leva som en Jesu lärjunge. Sätt honom därför först i ditt liv! Du behöver dagligen lyssna till honom, för att allt bättre kunna känna igen hans röst och lyda honom. Du behöver leva i förlåtelse – med Gud och dina medmänniskor. Tack vare förlåtelsen fortsätter livet i gemenskap med honom – genom döden och in i evigheten – därför att Kristi kärlek bevarar oss! Gud vare tack!

Bön: Tack för att jag får vara viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, min Herre. (Läs Rom. 8:31–39!)

Lasse Johansson
Läkare och predikant, Örkelljunga och Asella

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan