ELM Syd bildas

ELM Syd höll sitt första och konstituerande årsmöte lördagen den 2 juli i Hjärsåslilla missionshus i nord­öst­ra Skåne. Årsmötet öppnades i förtröstan på Gud och hans vänskap, på hans Ord och hans Ande samt i bröders gemenskap – vi sjöng ur Lova Herren, sång nr 240. Alla hälsades välkomna till den historiska dag, då en ny, regional organisation skulle bildas under ELM, samtidigt som NSM och ELMsv, i två pararallella årsmöten tog beslut om upplösning.

På söndagens förmiddag firades gudstjänst och under eftermiddagens möte hölls välsignelsestund för Mikael Hector; Bertil Henriksson och Arthur Einarsson gav historiska återblickar i ELMsv resp. NSM. Rune Gustavsson predikade över Ps. 36:6–10: HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg… hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Och det finns ingen glipa i Herrens nåd.

ELM Syd bildas den 2 juli 2005

I ELM Syds årsmöte deltog 106 personer. Börje Karlsson valdes till ordförande för årsmötet, Bertil Henriksson till vice ordförande och Ebbe Ragnarsson till sekreterare.

Först redogjordes för bakgrunden till att den nya organisationen bildats och den nya logotypen presenterades. Därefter beslöt man bilda Evangelisk Luthersk Mission – Syd, de nya stadgarna antogs enhälligt och Börje Karlsson bad för den nya regionen att Gud skulle låta ELM Syd få vara ett redskap till tjänst i hans rike.

 

Sista årsmötena för NSM och ELMsv

Därefter ajournerades årsmötet och fördelade sig i två möten. 34 föreningsombud, 16 predikanter och fem styrelseledamöter (totalt 55 personer) deltog i NSM:s 147:e årsmöte i ”stora salen” och 34 föreningsombud, sex predikanter och sex styrelseledamöter (totalt 46 personer) deltog i det 145:e årsmötet för ELMsv i ”den lilla salen”.

 

Viktiga ärenden som behandlades

På föredragningslistorna stod likartade punkter, dessa behandlades och beslut togs. Verksamhetsberättelse och räkenskaper för år 2004 och del av 2005 fram till årsmötets datum föredrogs. Beslut togs att överföra kvarstående ekonomiska tillgångar till ELM Syd.

NYA PREDIKANTER invaldes för tjänst i ELM: Daniel Ottosson av NSM samt Hjalmar Unosson och Mikael Hector av ELMsv.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGARNA. Årsmötena för NSM och ELMsv beslöt att upplösa resp. förening 2005-10-31 och att 2005-07-02 tillsammans ingå i den samma dag nybildade föreningen ELM Syd. Deltagarna uppmanades att be för den fortsatta verksamheten, predikanterna och den nya föreningen.

tACK framfördes till de båda ordförandena Börje Karlsson, NSM, och Bertil Henriksson, ELMsv, för väl genomförda ordförandeskap under de gångna åren och för det omfattande arbetet i organisationskommittén samt till alla som under många år arbetat ideellt inom organisationerna.

 

ELM Syds årsmöte återupptas

Den nybildade ELM Syds årsmöte återupptogs och tolv ordinarie styrelseledamöter valdes och tre suppleanter.

Två, nästan 150-åriga, verksamheter har avslutats, men det som hänt är en nystart: En ny organisation är bildad för att fortsätta arbetet i Guds rike. Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Det är en nåd att be om.

NÄSTA ÅRSMÖTE hålls, om Gud vill, före maj månad 2006, ett datum som styrelsen senare beslutar och meddelar. Väl mött!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan