Jesus kommer tillbaka

Det har varit ett omtumlande år. Tsunamin, orkaner, jordbävningar, torka, svält, översvämningar, epidemier, miljöförstöring, krig, våldsbrott och laglöshet – listan över vad vi i massmedia ständigt påminns om kan göras lång. Hur står vi ut med att ta emot dessa intryck och hur orkar vi leva vidare?

Likaväl som Skriften talar om denna världs och tidsålders början, beskriver den tiden när världen går mot sitt slut: För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk… De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut (Ps. 102:27–28). I GT kallas den förestående domens och vredens tid för ”Herrens dag”. Här finns en dubbel linje i de messianska profetiorna, Kristi ankomst i ringhet och hans återkomst i härlighet.

Denna tidsålders avslutning vid Jesu andra tillkommelse får stort utrymme i NT. Ett antal liknelser utmålar allvarligt och rannsakande omständigheterna inför och i samband med Jesu återkomst. I evangeliernas eskatologiska tal undervisar Jesus om tidens tecken och sin återkomst i härlighet. Av Luk. 21 fram­går det att tidens slut präglas av såväl kaos som triumf.

 

Falska profeter – håll dig till Ordet!

Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! (v. 8.) Vår tid präglas av tolerans – vem är den som skulle våga sätta sig till doms över någon annan? Icke desto mindre talar Skriften åtskilligt om falska läroströmningar som präglar den yttersta tiden. Aposteln Paulus meddelar de äldste i Efesus att rovlystna vargar kommer in i hjorden, ja t.o.m. ur den egna kretsen träder de fram och förvränger sanningen (Apg. 20:29– 30). Samme apostel förmanar sin medarbetare Timoteus, att en tid kommer när människor inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar de åt sig mängder av lärare, alltefter som det kliar dem i öronen (2 Tim. 4:3–4).

Det finns bara ett hjälpmedel i denna farofyllda situation: att hålla fast vid de heliga Skrifterna som förmedlar visdom till frälsning (2 Tim. 3:14–15). Lyssna, läs, lyd och följ Ordet, i vaksamhet och bön – och ge det vidare!

 

Krig och laglöshet – Gud ska skaffa rätt

Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta … Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike (v. 9–10). Misstro, hat och revanschlusta har funnits bland människor allt sedan fallet i synd. Trots massiva insatser för fred fostras generation efter generation in i krigets logik. Många konflikter äger rum inte bara mellan länder, utan också inom länder. Nog är det märkligt: fredskonferenser i all ära, men de leder ofta till större mobilisering och krigsfara. Vad är orsaken? Guds ord ger svaret: Fridens väg känner de inte (Jes. 59:7–8). När laglösheten tilltar, svalnar kärleken hos de flesta (Matt. 24:12). Laglöshetens hemlighet är verksam (2 Tess. 2:7), vilket leder till gudsförakt och moraliskt kaos: den som gör det onda kallas god och var finns den Gud som dömer (Mal. 2:17)?

Guds löften står dock fast: Han skall skaffa rätt åt de betryckta bland folket, han skall frälsa de fattiga och krossa förtryckaren (Ps. 72:4).

 

Naturkatastrofer och sjukdomar – men frukta inte!

Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra … Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (v. 11, 25). Katastroferna intensifieras – Jesus liknar det vid en barnaföderska, vars värkar blir kraftigare och tätare ju närmare förlossningen kommer. Jesaja profeterar: Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp (24:20). Dramatiska förändringar i väder och natur påverkar världens naturtillgångar. Svälten slår hårt mot mänskligheten. Och som om det inte räckte, nya och gamla sjukdomar följer i spåren av svält och brist på rent vatten. Även den globala uppvärmningen påverkar vår hälsa.

Gud har lovat att bära sitt folk genom svårigheterna: Så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel. Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare (Jes. 43:1–3).

 

Förföljelse – möjlighet till mission

… skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull (v. 12). Oenighet, strid och förräderi drabbar även släktingar och vänner. Mitt i detta finns en ljuspunkt: Detta ger er tillfälle att vittna (v. 13). Guds folk ska på ett särskilt sätt få Andens bistånd för att kunna bekänna Jesu namn i förföljelsens stund. I liv och död är Herren närvarande: Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat (v. 18).

Den yttersta tiden är en påtaglig missionsepok. Gud vill nå alla folkslag med evangeliets budskap. Skriften har antydningar om ’en missionshushållning’, att Herren har en plan för guds­rikets utbredande bland judar och hedningar (Jes. 49:6, Apg. 13:46f, Rom. 11:25): Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade (v. 24). Detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma (Matt. 24:14).

 

Ångest och skräck – vaka och gläd er!

… på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen (v. 25–26). Allt för många människor har sin enda trygghet i vad denna värld erbjuder, och så vänder sig den emot dem i fientligt kaos!

Jesus påtalar vikten av att vaka och vara redo för uppbrott: Akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara … Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen (v. 34, 36).

För Guds barn är detta en glädjens och triumfens tid: Men när allt detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning (v. 28). Glädjen och styrkan finns hos Herren. Genom att stå fasta skall ni vinna era själar (v. 19).

 

Jesus kommer snart

Bibeln ger ingen undervisning om den exakta tidpunkten för Jesu återkomst. Tidens tecken visar emellertid att dagen närmar sig med hast. Jesus försäkrar att hans ankomst är nära:

  • för sina läsare: Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok (Upp. 22:7).
  • för sina tjänare: Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar (Upp. 22:12).
  • för sin församling: Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart (Upp. 22:20).

Mitt i denna tidsålders kaos svarar församlingen med en förtröstansfull bön: Amen, kom, Herre Jesus! Den triumferande skarans församlingssång har ett tydligt kännetecken: Lov och pris till Gud som gjort deras kläder vita i Lammets blod!

Roland Gustafsson

Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan