ELM Syds årsmöte

Till Sommarmötet kommer nästan alla – till ELM Syds höst- och vårmöte hoppas arrangörerna att folket som bor i närheten kommer, därför alternerar det runt. Den tredje helgen i maj var det vårmöte i Ängelholms missionshus. På lördagen hölls årsmöte, både för ELM Syd och för missionsgårdarna Strandhem och Åhus (104 ombud deltog). På söndagen fylldes nästan salen – av några på förmiddagen, av andra på eftermiddagen, och för en del blev det heldag.
I söndagens förmiddagsgudstjänst pre­­­­dikade Anders Månsson, ELM Syds ordförande över årets tema. (Läs om temat på nästa sida.) Det var mycket sång och musik. Några är hela tiden försångare – det hjälper upp lovsången – vi lovar Herren med både gamla och nya sånger.
På eftermiddagen fylldes mötessalen med barn och föräldrar – Prim Öst var på gång. Härlig sång och frimodiga barn! En ny generation – gott att det finns tillväxt. Kristina Runeson, f.n. enda BVI-anställda, talade inspirerande om barnverksamhet, idéer och planer – men också om att en barnlägervecka på Strandhem får ställas in till sommaren p.g.a. ledarbrist …
Tre elever från bibelskolan på Strandhem berättade om skolans innehåll, höjdpunkter m.m. – det var Erik Gustafsson, Andreas Giselsson och Olof Ringdahl. Alla verkade nöjda och har trivts med sitt år på Strandhem!
Det blev mer Prim och mer om Jesus. Sen kaffe och kakor, trivsam stämning, möte med gamla vänner.
Så avslutar Anders O. Johansson, präst från Broby. Han påminner om de egenskaper Jesus har – att han var både lärare, evangelist, apostel, diakon m.m. Vi får hjälpa varandra att hitta våra uppgifter i den kristna gemenskapen, i föreningen/församlingen, i ELM Syd.

Efter mötet får jag av Christer Unosson del av de viktigaste ärendena på årsmötet (se Till Livs bilaga 06/08): ”Styrelsen informerade om sitt beslut att anställa Lars-Åke Nilsson som kaplan i ELM Syd från 080901 på 25%. Detta görs främst för att ge möjlighet till regelbundet nattvardsfirande i den svåra kyrkosituation som råder på många håll samt för att satsa på bibelundervisning. Årsmötet gav också styrelsen mandat att kalla predikanter i den takt man finner lämplig.”
Anders Månsson får frågan vad han särskilt vill lyfta fram som viktigt från årsmötet: ”Det var den goda och ödmjuka atmosfären, trots att vi hanterade frågor av rätt stor betydelse för framtida inriktning av arbetet. Jag tänker närmast på kaplantjänsten och predikantkallarfrågan. Det är ett avsevärt stöd för styrelsen i dess arbete att ha ett så enigt årsmöte bakom sig. Årsmötet visade med stor tydlighet att det är en högt prioriterad sak att kalla predikanter. Detta markerades med ett helt enigt beslut om att uppdra åt styrelsen att börja kalla predikanter omedelbart – om ELM-BV inte bejakar ELM Syds begäran att närmast omgående få ta aktiv del av predikantkallaruppgiften som en del av ELM-BVs arbete.
Det var också en god sak att ta emot årsmötets synpunkter beträffande kaplantjänsten – nämligen det angelägna att inte låta det bli en del av ett frikyrkobildande, men väl en möjlighet att möta de behov som varit ledande för styrelsens beslut att anställa kaplanen.”
Från missionsgårdsfronten berättar Jan Jämstorp, ordförande i styrelsen för Strandhem: ”Året som gått har varit bra för Strandhem – mycket verksamhet, både extern och intern, har påverkat ekonomin positivt. Låneskulden har minskat, tack vare att ELM-BVs fond har avskrivit sitt lån.
Men vi behöver få in fler ansökningar till bibelskolan – det är ett böneämne!”
Per-Anders Einarsson, vik. föreståndare i Åhus, tillägger: ”Det är viktigt att föreningarna engagerar sig som ägare; årsmötet blev ytterligare ett steg i den riktningen. Inga beslut förändrar verksamhetsinriktningen, och det pekar ju på att missionsgårdarna med styrelse och personal får fortsatt förtroende att stå som förvaltare i Guds stora missionsverk.”

Eva Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan