Sextio år i Kenya

Det är i år sextio år sedan de första missionärerna sändes av ELM-BV till Kenya. Efter tio års arbete bildades en kyrka och antalet medlemmar var då mer än 2 000. Idag har ELCK ca 600 församlingar och 100 000 medlemmar!

• 1939–1947 Förberedelsetid. ELM-BV har från 1911 bedrivit mission i Eritrea och Etiopien. På 1930-talet blev tanken på ett nytt missionsfält alltmer levande. Vid en rekognoseringsresa 1939 till den brittiska kolonin Kenya leddes man till sydvästra delen av landet och fick löfte om mark till en missionsstation. ELM-BVs styrelse började planera för att sända ut missionärer, men andra världskriget kom emellan.
• 1948–1958 Pionjärperiod. Gunborg och Martin Lundström samt Magda och Enok Salomonsson sändes till Kisii i Kenya 1948. Under 1950-talet reste ytterligare sju missionärer ut.
Evangelisation och församlingsarbete ha­de högsta prioritet. Sjukvård och skolarbete hade en framträdande roll. 1951 förrättades det första dopet, då 18 personer döptes. De första tio åren var en pionjärtid med Wanjare Hill (numera Itierio) och Matongo som centrum för arbetet. Det präglades av missionärernas insatser, men en process med rekrytering av nationella medarbetare kom igång snabbt. Skolorna hade betydelse för detta, då flera av eleverna var vuxna. Några kom från icke-evangeliska trosriktningar, men f.ö. var animism förhärskande. 1957 startades en bibelskola på Matongo för att fördjupa kunskapen hos dem som arbetade med evangelisation. I slutet av 50-talet tillkom radioarbete.
• 1959–1963 Kyrkobildning. År 1958 prästvigdes den förste kenyanske lutherske prästen, James Otete, efter teologiska studier i Tanzania. Antalet medlemmar i lutherska församlingar var nu mer än 2 000 och tankar på en kyrkobildning aktualiserades. 1959 konstituerades Lutheran Church of Kenya Bibletrue Friends, som i början var underställd ELM-BVs styrelse i Sverige. Den följande tiden präglades av fortsatt växt, t.ex. döptes 2 500 personer år 1962. 1963 sände Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) sina första missionärer till Kenya.
• 1963–1977 Konsolideringsfas. Kenya blev ett självständigt land 1963 och samma år konstituerades Lutheran Church of Kenya (LCK) som självständig kyrka. Medlemsantalet var uppe i 5 000. Man började nå ut till andra stammar än kisii och luo. De följande femton åren var i huvudsak en period av konsolidering. Växten fortsatte och Guds verk var synligt i väckelser, församlingsbildningar och enskildas liv. Nya missionsorganisationer välkomnades: 1969 World Mission Prayer League (WMPL), 1970 Finska Lutherska Evangeliföreningen (LEAF) och 1977 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dessa organisationer inriktade sig strategiskt på olika områden och kyrkans verksamhet har successivt nått större delen av Kenya. Noteras kan att danska missionärer funnits med i ELM-BVs arbete och isländska i NLMs.
• 1978–1996 Expansionsperiod. Från och med 1978 heter kyrkan The Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK). 1970- och 80-talet liksom första hälften av 90-talet präglades av växande medlemsantal och utveckling av olika arbetsgrenar. På Matongo inrättades en teologisk institution för evangelist- och prästutbildning. I mitten av 1980-talet gick en kraftig livgivande väckelse fram med evangelisations- och missionsiver som frukt. Från SIDA, FINIDA och NORAD kanaliserades statliga utvecklingsbidrag genom de nordiska missionsorganisationerna till hälsovård, skolbyggnader och skolutrustning, laboratorier, yrkesskolor, särskolor, förskolor, barnhem, kurscenter för kvinnoarbete, trädplanterings- och jordbruksprojekt, brunnsborrning, vatten-, el- och arkivprojekt samt till vissa personalkostnader.
Missionernas största insatser gjordes under mitten av 1980-talet, då man hade ett 90-tal missionärer. En utbildning för diakonissor liksom en lärarhögskola inrättades också under denna period.
• 1996–2008 Episkopal kyrka. ELCK gick fr.o.m. 1996 in i en ny epok genom att det blev en episkopal kyrka. Förberedelserna och valet av biskop var en på många sätt svår och smärtsam process i kyrkan. Årsmötet gick till biskopsval under spända förhållanden, då kyrkans reviderade konstitution ännu ej godkänts. I oktober vigdes Francis Nyamwaro Onderi till ELCKs förste biskop. Vid sin pensionering efterträddes han av biskop Walter Obare Omwanza, som ordinerades i november 2002. Efter revision av konstitutionen har kyrkan sedan 2003 fyra stift. Under 2005 vigde biskop Obare tre biskopar.
ELCK har i dag ca 600 församlingar med 100000 medlemmar. 120 präster, 189 evan­gelister, 75 diakonissor och ett stort antal lekmän är verksamma i kyrkan.
Huvudkontoret flyttades från Itierio till Nairobi för fem år sedan. Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) och Lutheran Heritage Foundation (LHF) har under senare tillkommit som samarbetsorganisationer.
I dag möter ELCK ett antal utmaningar i de egna leden och i ett samhälle som är helt annorlunda än för 60 år sedan, men där människor är i lika stort behov av frälsning.

Karin G Ekström, missionssekretetare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan