Kategori: #1 2019

Människa med kropp och själ

CHRISTIAN BRAW • Det har sagts att frågan om människosyn var 1900-talets stora utmaning för världen. I Väst hade den gamla kristna synen på människan blivit utsatt för generalangrepp genom nya synsätt med sanningsanspråk hos Charles Darwin, Karl Marx och Sigmund Freud. Under 1900-talet skördades frukterna av reduktionen av människan till ett djur, en socio-ekonomisk kugge respektive en driftstyrd varelse utan egentligt inneboende värde i en gudlös värld. Två katastrofala världskrig, förintelse, folkdeportationer och kulturrevolution framstår som lika logiska som avskräckande utflöden av en låg syn på människan. Men kanske också den kristna människo­synen kan behöva en justering i mindre världsfrånvänd riktning? Denna essä är hämtad från författarens bok Den största resan, BV-Förlag 2018, publicerad med tillstånd.

Korset – om kyrkans liv och uppdrag i världen

MAGNUS PERSSON • Magnus Persson, tidigare pastor i församlingen United i Malmö, har omvärderat inriktningen i sin förkunnelse och tagit starka intryck av Luther och Rosenius, vilket väckt visst uppseende. Som ett led i omorienteringen har han skrivit en bok om kyrkans, dvs de kristnas, utmärkande drag. I boken går han igenom Luthers sju kännetecken på kyrkan. Det sista kännetecknet är korset, vilket får ett eget kapitel i boken, Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken (2017). Korsets skandal är för de heliga kärnan i deras styrka. Texten publiceras med vederbörligt tillstånd.

Pingstens bekräftande tecken

MARTIN LUTHER • Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Joel 2:28

Predikarens uppgift – en vädjan till präster och predikanter

AXEL B SVENSSON • Under hela sin livstid var Axel B Svensson ELMs, eller BVs, förgrundsgestalt. Han var en gärna hörd predikant, diktare och flitig skribent i olika fora inklusive det egna organet Nya Väktaren. Han skrev återkommande om predikan och predikanten. Flera av hans artiklar i sådant ärende publicerades i en skrift som utkom på BV-förlag 1990, Predikan i anda och sanning – ett urval essäer om kristen förkunnelse. Vi har tidigare publicerat en av artiklarna som ingår i skriften och här följer en annan, som först gick i tryck 1942. Den påminner om perspektiv i predikan som tunnats ut och riskerar att ytterligare försvagas utan bättring.

Utlandsmissionen i fokus

ERIK J ANDERSSON • ELMs nyligen avgångne missionsledare Erik J Andersson sammanfattar utvecklingen av ELMs missionsarbete i utlandet under en tioårsperiod. En lägesbestämning görs i förhållande till den tidigare sekellånga verksamheten. De senaste åren har inneburit ett avstamp också inför kommande års missionsarbete och utmaningar som innebär både kontinuitet och förnyelse i arbetet.

Mission i evangelierna

LARS-ÅKE NILSSON • Kallelsen till missionsarbete är helt fundamental för en missionsrörelse som ELM. Men i en tid av betoning av tro på personlig sanning och skepsis i förhållande till alla former av objektiva anspråk, ”intolerans” och kolonialism finns anledning att återvända till källorna och ställa frågan om vad Bibeln – och särskilt evangelierna – verkligen säger om mission. Är evangeliet verkligen till för alla folk? Är det ens till för oss hedningar? Artikeln har tillkommit som en del i en serie lektioner i en kvällsbibelskola i ämnet mission under våren 2019 och läses lämpligen med bibel i hand.