Kategori: #2 2011

Mer än hedningens rätt

MARTIN LUTHER • ”Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.” Matt. 15:28

Den ohederlige förvaltarens exempel

BENGT HOLMBERG • I evangeliet på 9:e sönd. e. Tref., årg. 3, Luk. 16:1–13, använder Jesus den ohederlige som underlag för ett rätt och gott kristet förhållningssätt till egendom, eller det som på Bibelns språk kallas för ”Mammon”. Denna predikan hölls ursprungligen i Vadstena 2005 och har varit publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr 24-2005, s. 733-737.

Kallelsen till den stora måltiden – Predikan vid ELMs 100-årsjubileum

SAM-ARNE NILSSON • Det är ofta en stor glädje förknippad med att få ett inbjudningskort till ett festtillfälle. Även den som bjuder till fest gläds över att få dela mat och dryck, värme och gemenskap med sina gäster. Men festglädjen bygger på en frivillig ömsesidighet. Saknas den vederbörliga uppskattningen av inbjudan inställer sig i vart fall hos värden en besvikelse. Det är oartigt att inte tacka ja till en sådan, fin inbjudan. Vad ska värden i ett sådant läge ta sig till? I denna predikan över Luk. 14:12-24 visar Sam-Arne Nilsson hur denna laddade och allvarliga situation är Guds och vår. Den hölls i Roseniuskyrkan i Stockholm under ELM:s 100-årsjubileum den 3 juni 2011.

Messias i Nya testamentet

PETER HENRYSSON • F. Händels ”Messias” skrevs på 1700-talet. Det är än idag ett verk som flitigt spelas världen över. Vad är det som har gjort ”Messias” så uppskattad? Det är naturligtvis musiken och sången men säkert också texten.

Lyrik som vittnesbörd

JAKOB PERSSON • En litterär text bör liksom andra kulturyttringar bedömas utifrån sina förutsättningar. Hänsyn bör tas till den hantverksskicklighet eller språkbehandling som texten ger prov på liksom till i vilken utsträckning den till innehållet talar sanning. De är kriterier som möjliggör en mer nyanserad bedömning, diskussion och förståelse än en snabb tryckning på Facebooks gilla-knapp. Ett annat viktigt bedömningskriterium är det mått av äkthet med vilken en författare skrivit
sitt alster. Den som har orden i sin makt och talar ur ett uppriktigt hjärta, kan fånga uppmärksamheten hos mer än en och leda rätt – utan att peka med hela handen. Här visar en litteraturvetare oss in i lyrikens fascinerade värld, till två kvinnliga poeter som i sin diktning lämnat vittnesbörd om sin väg till tro och om trons betydelse för dem.

Sverige som missionsland

ERIK J ANDERSSON • ELM:s missionsföreståndare har med sin familj verkat som missionär i Peru under 2000-talet. Hemkommen till Sverige vill han naturligen aktualisera frågan om mission i Sverige. Det är många som välkomnar just det. Det finns en utbredd längtan efter att missionsarbetet ska få ny fart – även i Sverige. Erik J Andersson skriver här om var vi står och vart vi bör gå.

Ledare: Guds vrede och dom

PETER HENRYSSON • Det har sagts att orden i 2 Mos 20:5 är svåra – svåra att förstå, svåra att ta till sig. Det gäller även om man noterar Guds helt överväldigande tendens att visa nåd snarare än att ge uttryck för vrede.