Saxat & utblickar

Har Herren Gud några rättigheter?

Ordföranden i Svenska kyrkans utbildningsnämnd, Sigvard Härnring, har tagit till orda och kritiserar biskoparnas otydlighet i ämbetsfrågan. Nu är det hög tid att skapa klara regler om prästers lämplighet, anser denne Härnring, som alltså inte är någon tyckare ur de breda lagren utan en person som bekläder en synnerligen ansvarsfull post. Det är, påstår han, ”ingen mänsklig rättighet för motståndarna att på sina egna villkor vara präster i Svenska kyrkan. Däremot är det faktiskt en mänsklig rättighet för de kvinnliga prästerna i vår kyrka att få respekteras som fullvärdiga i de kall som de har valt (sic!) för sitt liv i stället för att ständigt utmålas som problem.”

Kanske det är just så det ligger till? Vi har ett antal präster av båda könen, som med något slags enbart mänsklig rättighet och på egna villkor utövar ett ”kall” som de själva valt. Åtminstone lämnar inte ordföranden i Svenska kyrkans utbildningsnämnd något som helst utrymme för någon hänsyn till Guds vilja eller Guds kallelse. Det har gått långt i utförsbacken nu!

Ur Svenska Dagbladet 12 juni -97

 

Vad som skall predikas

”Med klar och myndig stämma citerar han Andra trosartikeln om Jesus Kristus som avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven…

– Andra trosartikeln har idel stötestenar, men det är det vi ska predika.”

Bo Giertz i intervju i dagen

10 juni -97

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan