Saxat och utblickar

Kan kristna äta kött?

Hur ska en kristen förhålla sig i den pågående köttdebatten i media? Tidningen Magazinet (från nr 6/01) ställde några frågor kring detta till bl.a. idéhistorikern Per Landgren, vars svar på frågorna vi delvis saxar här. Svaren hjälper oss att förstå saken ur ett kristet perspektiv:

Anser du att köttdebatten speglar något mer än enbart ett missnöje med giftig mat och dålig djurhållning?

– Ja, jag tror att denna debatt också handlar om en annorlunda syn på djurens ställning i tillvaron. Inte minst bland ungdomar finns i allt större utsträckning en djursyn som alltmer börjar likna vår traditionella människosyn.

Djurens rättigheter fokuseras mycket i vår tid, samtidigt är det ganska tyst i frågor om människovärde. Kan ensidigheten i debatten resultera i att människovärdet degraderas?

– Ja, det kan leda till att människan mer betraktas och behandlas som ett djur. Risken är att människan till sist hamnar på djurens skyddsnivå.

– Det är heller inte självklart att vi kan tala om ”djurs rättigheter” i någon rimlig mening. Är djur moraliska varelser? Om djur har rättigheter, har de då även skyldigheter? Får en varg äta upp ett rådjur? Om inte, vem avgör det? Nej, fokus måste i detta sammanhang rimligtvis ligga på människans skyldigheter gentemot djuren. Det handlar om vårt ansvar att till exempel djur inte plågas, att vi har en god djurhållning i landet, en bra djurskyddslag, bra tillsyn och effektiva sanktioner.

Har den allt starkare betoningen på djurens rätt något med avkristning att göra?

– Ja, föreställningen att människan inte har en särställning i tillvaron är ett tydligt bevis på att det handlar om en ny människosyn och, djupast sett, en ny världsåskådning.

Är köttdebatten överdriven?

–Visst känns vissa inslag överdrivna och förvisso överreagerar känsliga politiker på en känslig opinion. Kommersialiseringen har på sina håll lett till en ”djurisk” djurhållning. Vi måste granska kritiskt, och utifrån kristen etik lansera en ”mänsklig” djurhållning. Men på det stora hela har fingret satts på en öm punkt. Och det är bra.

Har Bibeln något att säga om sund djurhållning och livsmedelsproduktion?

– Javisst, jag tror att enbart en grundsyn som går tillbaka på det kristna idéarvet, kan klara ut de problem vi står inför. En kristen människosyn sätter å ena sidan en tydlig gräns mellan människan och övriga levande varelser; men lägger å andra sidan ett stort ansvar på människan. Människan är ensam om att vara moralsikt medveten och fick, redan när Gud skapade människan, ett moraliskt och praktiskt ansvar för övriga skapelsen. Detta förvaltarskap gäller både inför Gud och kommande generationer.

Kan en kristen äta kött utan att ha dåligt samvete?

– Ja, en kristen kan äta djurkött utan att behöva ha dåligt samvete. Det är en följd av förvaltarskapstanken.

Bibel 2000 alltför okritiskt mottagen

På Svenska Akademiens högtidssammanträde den 20/12 behandlades översättningen av Bibel 2000. Akademiledamoten Gunnel Vallquist kritiserade i sitt tal hur Bibel 2000 översatt de messianska profetiorna i Gamla testamentet. Hon undrade också hur kyrkorna så okritiskt kunnat ta emot den nya översättningen:

”Ännu viktigare är hur man behandlar de skriftställen som är byggstenar i den kristna bekännelsen. Om sådana ordalydelser ändras utan att hänsyn tas till den teologiska innebörden, är översättningen illa ägnad att göra tjänst som kyrkobibel. Det gäller inte minst sådana ställen i Gamla testamentet som alltifrån urkristen tid har tolkats som profetiska häntydningar på Jesus som Messias, Kristus. Översättarna har ibland satt sig över sådana hänsyn. – – – Jag tycker nog att kyrkan, kyrkorna, under hela den tid som översättningsarbetet har pågått inte borde ha intagit den passiva rollen som ödmjuk och okritisk mottagare.”

Under innevarande månad kommer också hela notapparaten till Bibel 2000 att ges ut. Snart ingår den i de flesta utgåvor av Bibel 2000. Vi får återkomma till den, men vi lär då få ännu större anledning att rekommendera Svenska Folkbibeln.

RED.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan