Ett nytt kapitel för missionen i Kenya

Vad händer med MBV:s missionsinsatser i Kenya?

Efter några är av turbulens i relationerna mellan ELCK och missionsorganisationerna (förutom MBV arbetar en amerikansk, en norsk och två finska organisationer i ELCK) finns fortfarande ett antal frågor i samarbetet som inte är lösta på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt som vi tillsammans gläds över och tackar Gud för att hans rike går fram i Kenya – människor kommer till tro på Jesus Kristus – så sliter vi med att finna konstruktiva samarbetsrelationer med ELCK. Det har åtskilligt att göra med förtroendet parterna emellan. ELCK är en självständig kyrka och har glädjande nog mer och mer övertagit ansvaret för missionsarbetet, vilket är en naturlig utveckling. Samtidigt sitter kyrkan fast i sådana strukturer som missionsorganisationerna varit med om att introducera.

Missionerna har troligtvis i alltför hög grad – i all välvilja – tillfört kyrkan stora ekonomiska resurser och när nu kyrkan själv skall ta mer ansvar på alla plan, även ekonomiskt, blir det svårt att upprätthålla de av missionerna etablerade strukturerna för arbetet. ELCK är på jakt efter sin identitet. Man har gjort ett antal förändringar i sin konstitution men dessa har inte genomförts på ett konstitutionellt sätt. Korruption och maktmissbruk har dessvärre invaderat ELCK och detta har dessutom sammanfallit med introduktionen av en för en ung kyrka viktig tjänst som, bibliskt sett, skulle ena en växande kyrka: biskopsämbetet. Nu har det i stället uppstått stor splittring inom kyrkan och i dagsläget vet vi inte om och hur dessa konflikter skall kunna lösas. Situationen utgör ett fortsatt viktigt böneämne!

 

FINNS DET LÖSNINGAR?

MBV har tillsammans med de övriga missionsorganisationerna under ett par år påtalat bristerna i ELCK:s administration, inte minst med avseende på den ekonomiska redovisningen. Man har inte till kyrkans årsmöten eller till missionerna kunnat presentera tillfredsställande revisionsrapporter, vilket har lett till att missionsorganisationerna börjat ifrågasätta fortsatt ekonomiskt stöd till ELCK, i alla fall under dess nuvarande ledning. Läget tillspetsades i december när en missionär, utsänd av Finska Lutherska Evangeliföreningen, som av ELCK kallats att under två års tid verka som kyrkans ekonom, plötsligt blev entledigad från sin tjänst.

Orsakerna kan vara många till ett så drastiskt agerande från kyrkostyrelsens sida, men en påtaglig anledning är att de ekonomiska reformer som den f.d. kassören föreslagit och bedömt som helt nödvändiga inte accepterades av kyrkoledning och styrelse. Denna handlingsförlamning har nu lett till att ELCK befinner sig i ett mycket prekärt ekonomiskt läge. Som understödjande mission vågar vi helt enkelt inte utan vidare bidra med pengar till en administration som inte har kontroll över sin och kyrkans situation. Mycket talar för att den uppbyggda strukturen helt enkelt får falla samman och att något nytt, ett på kenyanska förutsättningar och resurser byggt system, får växa fram. Detta är en mycket smärtsam process för såväl kyrka som mission – men troligtvis den enda möjliga utvägen!

Det vi givetvis ständigt frågar oss är: Hur kommer det andliga arbetet att påverkas av denna process? Många redbara kristna och trogna medarbetare kommer att märka av vad som sker – det gör de faktiskt redan. Vi vet att många av dem lider mycket av de oegentligheter som under en längre tid pågått inom kyrkan. Vi hör t.o.m. röster från medlemmar och medarbetare som helt enkelt skulle välkomna att missionsorganisationerna för en kortare eller längre tid upphörde med sina ekonomiska anslag till kyrkan.

 

HUR PÅVERKAS EKONOMIN?

Du kanske frågar: Hur stora summor rör det sig om för MBV:s del? Enligt styrelsens beslut är c:a 300 000:- avsatta som anslag till ELCK:s arbete för 1999. Styrelsen har beslutat att utbetala dessa medel men med mycket restriktiva villkor med avseende på redovisning. Månad för månad skall det bevisas att varje utbetalning har kommit fram till sitt ändamål. Görs inte detta sker ingen utbetalning kommande månad.

 

HUR SKA VI SE PÅ FRAMTIDEN?

Vid de konsultationer som hölls mellan ELCK och missionsorganisationerna i oktober 1998 diskuterades dessa problem. Dessutom bearbetades konkreta och mycket aktuella frågor beträffande ELCK:s framtid. En delegation, av vilka majoriteten var ELCK-delegater, utarbetade nedanstående programförklaring, som senare konfirmerades vid konsultationerna. Den går vidare till respektive organisation för samtal, bearbetning och beslut. MBV:s styrelse har beslutat att helt och fullt ställa sig bakom denna förklaring och ser fram emot att år 2000 får bli början till ”ett nytt kapitel för missionen i Kenya”.

Vi Guds folk inom ELCK erkänner oss ha följande förpliktelser:

  1. Gud har försett och ska förse ELCK med tillräckliga mänskliga, ekonomiska och andliga resurser för att tjäna dess eget folk och gå ut i mission intill jordens ändar. (Fil. 1:6). ELCK behöver uppmuntras och stödjas till att ta ansvar för sig själv och för sina utåtriktade kyrkliga uppgifter.
  2. ELCK ser sig tillhöra den världsvida kyrkan och inbjuder därför andra missionsorganisationer och kyr kor till partnerskap i uppgiften att främja Kristi rikes tillväxt i världen.
  3. Det slutliga avgörandet när det gäller placering av missionärer och fördelning av medel måste få vila i ELCK:s händer. ELCK bör kontinuerligt fastställa sina ekonomiska behov och resurser och även tillsammans med missionsorganisationerna utveckla ett gemensamt forum, som kan konsulteras angående behoven.
  4. ELCK inser att kristna inom landet måste utbildas för att fullgöra de olika, invecklade uppgifter som tillsammans utgör mission i Kenya och räknar med att missionsorganisationerna som medarbetare ska bidra till dessa kristna kenyaners utbildning och utrustning.
  5. ELCK önskar sprida ökat medvetande om den lokala församlingen såsom grundläggande enhet för verksamhet och ansvar inom kyrkan. Insikten om att evangelieförkunnelse är alla troendes förmån och ansvar understryker vikten av att de som församlingen kallat till heltidstjänst i detta arbete också får en rimlig försörjning. (1 Kor. 9:14).

I den komplicerade situation som vi befinner oss i, är de ovan skisserade förpliktelserna – för många kanske än så länge bara teorier – ett stort framsteg och ett stort glädjeämne! Efter drygt 50 år av MBV-insatser i Kenya är det hög tid att ELCK:s självförsörjningsgrad ökas. Att verka för något annat vore närmast onaturligt. Mitt i alla tråkigheter och oegentligheter kan en kris medföra något nytt och positivt. Må Gud få leda ELCK vidare i dess ansvar och möjligheter att förvalta evangeliet – människor till frälsning! Samtidigt vill kanske Gud leda MBV in i nya åtaganden?

 

VÅRA MISSIONÄRER DÅ?

– Hur går det då för våra missionärer? Ja, detta är också ett svårt och smärtsamt kapitel. Visserligen berör det inte så många, men just därför kan det upplevas dubbelt svårt både för dem som är i tjänst på fältet och för oss på hemmaplan. Våra hjärtan och tankar har ju levt för Kenya-missionen och Kenya-missionärerna! Gud vare tack som gett seger och växt – arbetet har inte varit förgäves i Herren!

Missionärskåren är relativt liten i Kenya. Paula Söderlind avslutar i april sin tredje period i ELCK och återvänder till Sverige. Hon har aviserat att hon önskar åtminstone en ettårsperiod i hemlandet. Styrelsen fortsätter sina överväganden med avseende på Karin Gunnarssons och Gunnel Gustavssons tjänster. Mycket talar för att de under året kommer att kallas hem för konsultationer.

Det bör också noteras att Gud lagt hinder i vägen för nya missionärskandidater som i planeringen blivit placerade i Kenya. Vi tänker på familjen Helene och Preben Kofoed-Jespersen, som nu omplacerats och förbereder sig för tjänst i Peru, och på familjen Karin och Anders Hansson, för vilka sonderingarna fortfarande pågår.

 

ORGANISATIONSSTUDIE

Mitt i denna brokiga situation har MBV och ELCK sedan hösten 1998 påbörjat en s.k. ”organisationsstudie”. Denna studie går ut på att avsätta tid för att analysera den egna organisationen och dess åtaganden, MBV:s respektive ELCK:s, och att förbereda sig för ett forum där man tillsammans ser över samarbetet i det förgångna och i nutiden samt försöker blicka in i framtiden. Mitt i all smärta och allt mörker kan förhoppningsvis en sådan dialog leda fram till något nytt och konstruktivt, i det att vi framför allt behöver vänta på Guds hjälp och ledning: ”Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Låt din gode Ande leda mig på jämn mark”, Ps. 143:10.

Roland Gustafsson MBV:s missionssekreterare, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan