Saxat och utblickar

Dragning till Rom?

Att Kyrklig Samling anordnat en flera dagar omfattande konferens i Rom har säkert väckt en del undran. Skall detta tolkas som ett närmande till katolicismen? Att det bland de högkyrkliga finns en falang med dragning åt det hållet är fullt klart. Men så är långt ifrån fallet med alla inom högkyrkligheten. De flesta torde vara inställda på trohet mot vårt evangelisk-lutherska arv. Och Kyrklig Samling innefattar också grupper av gammalkyrkliga och lågkyrkliga som tar klart avstånd från allt vänslande med påvekyrkan.

Att lutherdomen och Vatikanen undertecknat en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen har därvid i praktiken ingen betydelse. Det finns i varje fall fortfarande så mycket inom katolicismen som de bibeltrogna tveklöst tar avstånd från som stridande mot Skriften. (– – –)

 

Rom och rättfärdiggörelsen

Rättfärdiggörelseläran har sedan reformationen stått mellan lutheraner och katoliker till ömsesidigt fördömande. När man nu anser sig ha talat färdigt om den saken och hjälpligt kommit överens, så kan den med en lättnadens suck läggas i byrålådan och ingen teolog eller förkunnare behöver bry sig om den mer. Så torde inställningen vara på de flesta håll i Svenska kyrkan. (– – –)

Katolikerna har i det längsta velat ha med något av förnyelsen och kärleken som grund för rättfärdiggörelsen. Men har de nu släppt den intentionen och helt anslutit sig till den lutherska och bibliska läran, så är det bara glädjande. Det borde i så fall medföra ett genomgripande omtänkande i hela katolska kyrkan från påven och till den enskilde.

Det sorgliga är emellertid att rättfärdiggörelsen genom tron nästan ingenting betyder i den till namnet lutherska Svenska kyrkan vare sig i den tongivande teologin eller i det allmänna kyrkolivet. (– – –) I allmänhet uppfattas väl rättfärdiggörelsen genom tron som liktydigt med att Gud är god och förlåtande och accepterar människan som hon är. I stället borde denna lära föranleda självbesinning och allvarligt sökande efter den sanna och frälsande tron i enlighet med Jesu maning: ”Omvänd er och tro evangelium!”

Einar Lundberg
i Göteborgs Stifts-tidning 46/99

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan