Riket, makten och äran

Riket är ditt! Ja, det rike som bärs av ett gudomligt rådslut från evighet och som i tidens fullbordan blev förankrat i julens, påskens och pingstens under – detta nådens och pånyttfödelsens rike är Ditt verk, vår Gud och Fader, Ditt och Ditt allena! Och som rikets barn prisar vi Dig för denna Din gåva och ber Dig göra oss skickade för Ditt rikes fullkomning hemma i himlen.

Makten är Din! Även om Satans rike ännu här på jorden står sida vid sida med Ditt rike och ofta skrämmer oss, därför att ”vår egen kraft ej hjälpa kan”, så har dock Du, vår frälsnings Gud, makten att frälsa oss från Satans alla ränker och band och föra Ditt rike till fullkomlighet och seger i alla evigheters evighet.

Äran är Din! Ja, nu och i all evighet! Och alla dina heligas håg och trängtan står till att ge Dig denna Ditt namns ära. Därför ber vi Dig om kraft att tillsammans med dem i tro och tjänst ära Dig här i världen för att sedan få ära Dig i den värld, där Ditt löfte: ”Se, jag gör allting nytt!” för evigt är uppfyllt.

Soli deo gloria! Åt Gud allena äran! Det har varit kyrkans fältrop från släkte till släkte.

Amen! Halleluja! Amen! Ur Fader Vår i helg och söcken av

  1. Skovgaard Petersen. EFS förlaget, 1949. (Bearbetad.)
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan