Barn och deras kristna fostran – från en temadag om ett svårt uppdrag med hög prioritet

Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Ps. 127:3.

Med detta bibelord inledde Fredrik Carlsson vårt bibelstudium vid KUS:s temadag om kristen barnuppfostran på Åhus Missionsgård.

Vi var många förväntansfulla föräldrar som hade kört till Åhus med våra barn denna temadag i mars. I tamburen blev vi varmt välkomnade av KUS:s barnkommitté, som inbjöd till en god andra frukost i matsalen. Snart blev våra barn omhändertagna av många och engagerade barnpassare, som gjorde ett gott arbete under dagen för att vi föräldrar i lugn och ro skulle få ägna oss åt bibelstudier och samtalsgrupper.

 

Gud först, sedan familjen

Åter till bibelstudiet… Utifrån Bibeln kan vi förstå att barnen och familjen ska ges hög prioritet. I 1 Tim. 5:8 står det, att om någon inte tar hand om sin egen familj, har han förnekat tron. (Läs också 1 Tim. 3:4.)

Utifrån Bibeln har Gunnar Elstad (norsk teolog) kommit fram till att vi i regel bör prioritera vårt liv enligt följande:

  1. Gudsrelationen
  2. Familjen och barnen
  3. 3. Arbetet och kristen verksamhet/församling
  4. Fritid och vänner. Listan skulle naturligtvis kunna bli lång, men i dessa punkter ryms det som verkligen har hög prioritet, så det som står som punkt nummer fyra är alltså inte något oväsentligt.

 

Målsättningen för kristen fostran

Under bibelstudiet framträdde två mål, som vi som kristna föräldrar bör ha i vår fostran.

  • Barnen ska mogna till självständiga vuxna. (1 Mos. 2:24).
  • Vi ska föra tron på Jesus vidare till våra barn. (5 Mos. 6:1–9, Matt. 18:6, Apg. 2:39).

Föräldrarna ska alltså inte binda barnen till sig själva utan till Jesus.

Vidare utgick Fredrik från Ef. 6:1–4, där det står: ”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte: för att det ska gå dig väl och du skall länge leva på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.”

Vi fokuserade på fyra nyckelord i texten och funderade över vad de kan innebära för oss i dag.

Lyda: Det finns det som är rätt resp. fel

Hedra: att väcka positiv respekt

Fostra: att vara pedagog; väg- och handledare genom livet

Förmana: uppmana, uppmuntra.

Det är viktigt att ge barnen frimodighet och trygghet, självkänsla och tillit, så att de så småningom kan bli självständiga.

Alla kristna har fått ett uppdrag från Jesus att göra människor till lärjungar. Missionsbefallningen i Matt. 28:18–20 inkluderar våra barn: Gör dem till lärjungar! Detta är också det andra målet för kristna föräldrar – att föra kunskapen om Gud, hans vilja och hans gärningar vidare. I 5 Mos. 6:7 säger Herren om sina ”bud, stadgar och förordningar”: ”Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.”

Det är en uppmaning till oss att låta Guds ord få genomsyra vardagen och hela vårt familjeliv. Låt det vara naturligt att berätta om Gud i dagens och livets alla situationer och lär dina barn på så vis att hålla Guds bud och låt dem mer och mer lära känna Jesus. ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den, när han blir gammal.” Ords. 22:6.

Fredrik ställde oss utifrån ovan nämnda bibelställen inför några frågor om hur vi gör och har det i våra hem. Håller vi husandakt, morgonbön? Gör vi det hela familjen tillsammans? Förväntar vi oss att barnen följer med på gudstjänster, och hur prioriterar och använder vi vilodagen?

Innan föredraget var till ända hann Fredrik att bl.a. också poängtera hur viktiga måltiderna i en famlij är, de gemensamma måltiderna, då hela familjen sitter ner och får vara tillsammans och hur de ger tillfällen till fostran och vägledning.

 

Givande gruppsamtal

Under dagen blev vi indelade i grupper för att samtala om och diskutera hur vi kan stå emot den ondes och det sekulariserade samhällets påverkan och press (som så lätt når oss i våra vardagsrum genom TV, tidningar, dator m.m.), hur vi kan föra trosläran vidare och få livet med Gud att fungera i vardagen tillsammans med våra barn. Vi ställdes inför många viktiga och brännande frågor, som alla kristna familjer förr eller senare behöver brottas med.

Det var fantastiskt att få stötta, tipsa och uppmuntra varandra i ett av livets viktigaste, och kanske svåraste, uppdrag – att fostra våra barn!

Med huvudet fullt av tankar gick vi alla efter fikat till våra bilar. I vår familj var samtalen kring dagens tema definitivt inte slut i och med temadagens slut, utan det fortsatte ut på småtimmarna.

Många familjer blev säkerligen inspirerade till att förändra sina andakter, kanske låta barnen bli mer delaktiga i bönen och ta nya friska tag i den kristna fostran.

Tack, KUS, för initiativet till denna livsviktiga dag och tack, Helena och Fredrik Carlsson samt Regina och Bo Svensson, som höll i dagen!

Maria och Björn Ekström Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan