En hälsning till medtjänare i missionen

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka behöver förbön, lärare och vägledare för att bli bevarad på biblisk grund.

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka behöver förbön, lärare och vägledare för att bli bevarad på biblisk grund.

Ty det är er som löftet gäller, er och era barn och alla som nu är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Apg. 2:39.

Tack, kära missionsvänner, för er medverkan i tjänsten – utan er ingen yttre mission. De som sänder och de som reser ut är deltagare i samma arbete – ett team. Båda parter är lika viktiga. Båda är engagerade i att fullgöra missionsbefallningen. Båda är aktivt involverade och arbetar för och emot samma mål – att nå människor med evangelium till liv och frälsning. ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände”, säger Jesus.

Alltjämt stöder och hjälper MBV Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka, eelc. I dag räknar denna kyrka ca 20 000 registrerade medlemmar, fördelade på ungefär 100 församlingar. Den har 24 präster och 63 evangelister på avlöningslistan. Förutom de anställda finns det många frivilliga, som gör en stor insats i det evangeliserande arbetet.

Under de tre år jag varit direkt engagerad i MBVs utlandsmission i Etiopien dels som kortidsmissionär, dels som missionssekreterare, har jag haft nära kontakt med kyrkans och MBVs arbete. Uppgiften har bl.a. bestått i att vistas i Etiopien, att representera missionen och ge råd åt kyrkans ledning beträffande uppgifter och insatser som rör missionen, missionärsinsatser och ekonomiskt stöd samt att korrespondera och vara en förbindelselänk mellan missionen och kyrkan.

 

Behoven är stora

Vid mina kortare eller längre besök i Etiopien har jag fått god inblick i kyrkans nuvarande arbete. Verksamheten bedrivs i dag i fem synoder: Addis Abeba och dess omgivningar, Hararge, Arsi, Wollaita och Dauro. De senare årens väckelse har medfört att församlingarna vuxit och att nya församlingar tillkommit. Människor frågar efter och söker Gud. Här aktualiseras missionens sak för oss rent bokstavligen. Vi kan tänka på berättelsen om Filippus och den etiopiske hovmannen i Apostlagärningarna. Filippus frågar: ”Förstår du också vad du läser?” Hovmannen svarar: ”Hur skulle jag kunna förstå, om ingen förklarar det för mig?” Och han ber Filippus stiga upp och ta plats bredvid honom i vagnen för att ge honom undervisning i Guds ord.

Också år 2003 ber etiopier i de olika församlingarna och synoderna MBV att sända lärare och vägledare. Behovet är skriande. Som jag ser det är missionens allra största utmaning i dag att hjälpa kyrkan just med undervisning och vägledning i kristen tro, i synnerhet i de nya församlingarna, där många blir döpta, men även i församlingar av äldre datum, där behoven av Bibel- och katekesundervisning och fostran i den kristna tron fortfarande är omfattande.

En gång när jag skulle resa hem efter ett besök sände församlingsprästen i Addis Abeba qes Bahta med mig en hälsning med orden i Ef. 2:13–18. Bahta sade: ”Jag vet att det finns många goda kristna i Sverige och i Danmark som ber för oss. Påminn dem om att de ska fortsätta med att be för kyrkan att den får bli bevarad på sund luthersk grund. Ännu har den inte lämnat denna grund, men skulle det ske, kommer det att stå illa till med oss.”

Kära vänner, tacka och bed

• för Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka
• för MBVs mission i Etiopien
• för missionärerna Workneh och Hanna- Karin Hechamo samt familjen Olof och Sosso Göransson
• för MBVs styrelse och administration.

 

Herren Gud vill mission

”Så skall det också vara med ordet som går ut ur min mun: det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag har sänt ut det.” Jes. 55:10–11.

Jens Aage Nielsen missionär, Danmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan