Några intryck från en resa till Kenya

Irene och Karl-Gustav Ohlsson arbetade som missionärer i Kenya för fyrtio år sedan. De har nu åter besökt landet och med stor tacksamhet fått se att Guds ord har framgång.

Irene och Karl-Gustav Ohlsson arbetade som missionärer i Kenya för fyrtio år sedan. De har nu åter besökt landet och med stor tacksamhet fått se att Guds ord har framgång.

”Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige hastar dit och blir beskyddad.” Ords. 18:10. Det är gott att ha en sådan tillflyktsort. ”Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.” Ps. 105:5.

I slutet av september besökte vi under två veckor, Kenya, det land och folk där vi verkade från mitten av femtiotalet och tio år framåt. Vi har verkligen fått bevis på Herrens trofasthet från släkte till släkte trots många problem och mänsklig svaghet i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK).

Intrycken var överväldigande och detta blir bara brottstycken av allt vi skulle kunna berätta.

Befolkningsökningen under senare delen av nittonhundratalet till följd av förbättrad hälsovård har medfört bostadsproblem och arbetslöshet, särskilt i städerna. Men som vi såg, försöker landets ledare göra sitt bästa av situationen. Man har t.ex. infört fri undervisning i grundskolorna. Däremot kämpar familjerna fortfarande med skol- och internatavgifter på gymnasienivå och högre utbildningar.

 

Andakter och själavård präglar skolarbetet

ELCK:s skolverksamhet imponerade på oss, både när det gällde grundskola och gymnasienivå. Vi hade förmånen se närmare på skolorna på Itierio. Där finns grundskola med ett flickinternat och gymnasieutbildning med internat för både flickor och pojkar. De dagliga morgonsamlingarna med andakt och elevernas deltagande i gudstjänster på söndagarna kan inte gå spårlöst förbi dem utan måste ge bestående intryck för hela livet. Under både gudstjänster och morgonandakter var det stillhet och god ordning, liksom under lektionerna i klassrummen. I sovsalarna var det städat och fint. Flagghissningen med nationalsången före andakten ute på skolplanen gjorde ett starkt intryck på oss.

Det läggs också stor vikt vid elevvården, och en präst är avdelad till skolorna som kaplan. Att själavården är i funktion förstod vi. Vid en av gudstjänsterna bekände två flickor offentligt felsteg som de gjort, varefter det var förbön för dem.

Mycket glädjande var att få inblick i kyrkans utbildning av grundskollärare förlagd till Matongo. Lärare med en god, bibelenlig kristendomskunskap är ovärderliga i dagens Afrika. ELCK har även möjlighet att undervisa i religion i många av landets skolor genom det s.k. sponsorsystemet i Kenya.

 

Nästan 2000 deltar i gudstjänsterna

Kenya är för närvarande ett öppet, demokratiskt land, där många olika missionsorganisationer verkar. Kyrkor och sekter bildas, och människorna utsätts för och påverkas av en mängd olika läror. ELCK har därför en viktig uppgift i att utbilda präster, evangelister och diakoner.

Många människor samlas till gudstjänster varje söndag i kyrkobyggnader eller andra predikolokaler. Enbart på Itierio deltar mellan 1500 och 2000 personer i tre gudstjänster: kl. 8.00 samlas grundskolans internatelever, kl. 9.00 gymnasiet och kl. 10.00 ringer kyrkklockan igen till gudstjänst för församlingsmedlemmar och alla andra som vill komma. När kyrkan blir för full, vilket händer ibland, flyttar man gudstjänsten ut i det fria.

Guds ord är det ädla utsädet och det finns löften och bevis på att det ger frukt till evigt liv. Då vi besökte Itierio förrättades vuxendop, barndop och konfirmation vid samma gudstjänst, och denna varade mer än två timmar. Flera körer medverkade. Kollekt togs upp och redovisades. Några skänkte gåvor in natura, som sedan såldes så att pengarna kunde läggas till kollekten.

 

Missionärer behövs!

Våra missionärer i Kenya har mycket stor betydelse, Rakel Smetana med arbete bland gatubarnen i Nakuru och Kerstin Nilsson, som tar del i undervisning och administration med Chesinende som bas. Anna-Brita Albertson är ännu på sin ålders höst ett Herrens vittne och hennes goda råd respekteras. Kyrkans ledare efterlyser fler missionärer i den stora skörden.

Irene & Karl-Gustav Ohlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan