Uppdraget – till jordens yttersta gräns

Den kristna kyrkan är bärare av det missionsuppdrag som Jesus en gång gav till sina lärjungar. Men hur långt har evangeliet nått och vilka folkslag är ännu onådda?

Profeten Jesaja har i en av ”tjänaresångerna” ett tydligt missionsperspektiv: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns (49:6).
I NT förtydligas detta uppdrag av Jesus genom missionsbefallningarna, där löftet i Apg. 1:8 är det mest påtagliga – geografiskt sett: … när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus anger också missionsuppdraget som ett tidens tecken: … detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma (Matt. 24:14).
Den kristna kyrkans utbredning
Hur långt har den kristna kyrkan nått med avseende på det globala missionsuppdraget? Denna frågeställning är föremål för intresse och forskning. Enligt uppgifter i missionspublikationen Operation World (Patrick Johnstone & Jason Mandryk, 21st Century Edition) finns statistik, ett försök att bedöma världsreligionernas status på de olika kontinenterna:
Afrika 49 % kristna och 42 % muslimer
Asien 25 % muslimer, 22 % hinduer,
10 % buddister och 8 % kristna
Australien 73 % kristna och 2 % muslimer
Europa 70 % kristna och 6 % muslimer
Nordamerika 82 % kristna och 2 % muslimer
Sydamerika 91 % kristna
10/40-fönstret och Asien
10/40-fönstret är ett område som inkluderar delar av Afrika, Mellanöstern och Centralasien. I upp emot 70 nationer bor ca 4 miljarder människor, 90 % av jordens fattigaste. Uppskattningsvis 1,6 miljarder människor har ännu inte nåtts med evangeliet.
Asien är den kontinent som står inför de största utmaningarna. Jordens befolkning uppgår till mer än 6 miljarder människor. Drygt 4 miljarder beräknas vara icke-kristna och mer än 80 % av dem finns i Asien. 55 länder i världen har mindre än 10 % kristna och 44 av dessa länder är belägna i Asien. Drygt 1500 folkslag bedöms som onådda, drygt 1 100 av dem finns i Asien.

Missionskonferens
I månadsskiftet februari–mars fick jag möjlighet att delta i en missionskonferens i Turkiet med fokus på Centralasien. Inte mindre än 250 delegater hade mött upp, huvudsakligen från de centralasiatiska länderna, men också från andra intilliggande länder, bland annat Ryssland, Kina och Sydkorea. Missionsorganisationer från USA och Europa var också representerade. Det var mycket intressant att lära och observera från en för mig ny kontinent. Islams dominans är påtaglig, vilket innebär att kristna lever under motstånd och förföljelse. Men trosvissheten och frimodigheten präglade delegaterna – människor måste till varje pris få höra om Jesus Kristus!
Det var ingen tillfällighet att konferensen förlagts till Turkiet. Centralasien och Turkiet har en öppen infrastruktur som också befrämjar missionsuppdraget. Mina tidigare observationer från en mellanlandning i Istanbul, Turkiet var därför värdefulla (jfr Till Liv 01/08). Frågeställningen förnyades: Är detta en dörr som Herren håller på att öppna österut – att få stå med i missionsuppdragets senare fas? Vill vi vara med? Är du med?
Mobilisering
Asien är den mest onådda kontinenten i världen. Det pågår en mobilisering i länder som Sydkorea och Kina att förmedla evangeliet västerut. Intressant är den så kallade ”Tillbaka till Jerusalem”-rörelsen (se www.backtojerusalem.com; se nästa sida). Den handlar om att en vision föddes i Kina på 1920-talet om att fotledes förmedla evangeliet bland ännu inte nådda folkslag, med Jerusalem som slutmål. Kinesiska kristna har under en längre period levt under mycket svåra förhållanden, en fostran man menar är en förberedelse för kommande utmaningar i evangeliets tjänst.
Kristna organisationer i Europa och USA är också fokuserade på insatser i Centralasien, även om en traditionell missionärsroll i det närmaste är omöjlig. Tältmakaretjänsten är en framkomlig väg, att genom ett civilt arbete vara ett Kristus-vittne i vardagen. Radiomission utgör en viktig och kompletterande faktor i missionsuppdraget.

Slutfasen
Profeten Jesaja talar om att resultatet av missionsuppdraget inte skall utebli: Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sineernas land (49:11–12). Uttrycket ”sineernas land” är intressant. En del bibeltolkare menar att det är Kina som avses.
Evangeliet skall nå ut till jordens yttersta gräns, och från jordens ände, fjärran ifrån skall söner och döttrar församlas … var och en som är uppkallad efter mitt namn, och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort (Jes. 43:6–7).

O tänk, när i Guds fröjdesal
en gång församlas skall,
av jordens många släkters tal,
de frälstas skara all. (Lova Herren 749:1)

Roland Gustafsson
Missionsföreståndare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan