Vad händer i Etiopien?

Ett land, sexhundra mil bort, har en speciell plats i många missionsvänners hjärtan – Etiopien. För något över hundra år sedan var det ett land med en stolt historia, men fattigt och i behov av det förlösande evangeliet om Jesus. Många svenskar har fått bidra till landets uppbyggnad i det civila samhället. Och många, väldigt många, är de missionärer som på Guds uppdrag lagt grunden till vad vi i dag ser av kristen tro och väckelse i landet.

Närmare hundra år har gått sedan de första missionärerna från ELM – Josef Svensson och Anton Jönsson – kom till Etiopien. Och närmare hundra missionärer har vi sedan dess sänt ut för att arbeta längre eller kortare tid där. Nu har det gått flera år sedan vi sist hade missionärer stationerade i landet. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien (EELC) har hunnit ta över missionsstationer och andra verksamheter som ELM varit med om att bygga upp. Det finns anledning att med jämna mellanrum stanna upp och reflektera – kanske till och med utvärdera – vilka resultat vårt arbete medfört. En sådan utvärdering ska alltid göras i ödmjukhet, för vi människor ser inte hela bilden. Herren som känner människors hjärtan är den som vet. Men låt oss ändå göra ett försök att teckna en översikt över utvecklingen.

Den vision för utlandsarbetet som ELM antog vid årsmötet 2012 talar i sina övergripande punkter om hur vi vill 1) med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd, 2) arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor och 3) att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar. I kondenserad form: Nå med glädje! Med hjälp av dessa tre led ska vi nu fråga oss i vilken grad ELM har gjort detta i Etiopien och i vilken mån EELC gör detta i dag.

Att nå

Det finns många bevis på att vi har nått goda resultat i Etiopien. Vi har många kristna syskon där som direkt eller indirekt är en frukt av det arbete som missionärer från ELM lagt ner i landet. I dag har EELC mellan 20 000 och 30 000 medlemmar. Det är fantastiskt! Vi har nått människor från olika bakgrund. Många av EELCs medlemmar har tidigare varit muslimer eller kommer från områden präglade av naturreligion och dyrkan av förfäders andar. Åtskilliga som fått utbildning i missionens – och senare kyrkans – skolor har kunnat gå vidare till högre utbildning eller till goda arbeten. Sjukvård erbjuds och har erbjudits i områden där ingen annan har gjort det. Skolor och kliniker har varit en viktig kontaktyta i missionsarbetet, och samtidigt visat det etiopiska samhället vikten av utbildning och sjukvård. På många platser har myndigheter och andra tagit över stafettpinnen och ser nu till att det finns skolor och sjukvård i stora delar av landet.

I dag når EELC vidare genom insatser av både anställda medarbetare, volontärer och ’vanliga’ medlemmar. Institutioner spelar fortfarande en viktig roll men evangelisationsarbetet finner också andra former: utomhuskonferenser, församlingsplantering och så vidare. Kyrkan växer mest i de tre södra synoderna Hadiya, Wollaita och Dauro. Där har ELM visserligen i endast liten utsträckning haft missionärer placerade, men tillväxten i de södra synoderna är frukten av ivrig evangelisation och undervisning utförd av kristna som själva fått ta emot evangeliet genom missionsarbetet i de ’gamla’ områdena.

… med

I dag arbetar ELM tillsammans med EELC. Det märks genom att vi inte har långtidsmissionärer i Etiopien men ändå förblir EELCs viktigaste samarbetspartner. Resan från pionjärmission till partnerskap med en självständig kyrka har varit lång. Ganska länge fanns det en förhoppning om att missionsarbetet skulle kunna bidra till en väckelse i och reformation av Etiopiens gamla ortodoxa kyrka. Kyrkobildandet dröjde tills den möjligheten bedömdes vara utesluten.

Sedan EELC grundats har ansvar och egendom successivt förts över till den. I dag ser vi att kyrkan reflekterar över hur man ska hantera den del av ’arvet efter missionen’ som består i stora byggnader, skolor och kliniker. Detta arbete löper parallellt med att man söker så kallade Income Generating Activities, inkomstbringande verksamheter, för att få in de ekonomiska medel man behöver för att kunna bära kostnader för anställningar med mera. I denna process vill ELM bistå på bästa sätt. Vi vill se kyrkan växa i självförtroende och gudsberoende.

ELMs ekonomiska stöd är fortfarande viktigt för kyrkan. Dels stöder vi kyrkan centralt och dels riktar vi bidrag till bland annat teologisk utbildning. Vid sidan av fortsatt ekonomiskt stöd har ELM en viktig uppgift i att försöka hjälpa EELC till att finna en trygg luthersk teologisk identitet, samtidigt som de tar till sig etiopiska (och det vi ibland kallar karismatiska) uttryckssätt.

Att vi arbetar tillsammans med EELC betyder slutligen att vi i dag själva får ta emot mycket från den kyrkan. Inte minst när det gäller vilja att nå vidare med evangeliet, beredskap att lida för Kristus och inspiration till bön ser vi hur flödet har vänt så att Sverige i dag är mottagarland och EELC får vara sändande. I dag är Sverige ett missionsland i lika hög grad som Etiopien.

… glädje

Arbetet i Etiopien har verkligen varit missionsvännernas glädje. De har tagit stort ansvar för det och inte ryggat tillbaka inför bönekamp och ekonomiska åtaganden. Läser man de brev från missionärerna som publicerades i Bibeltrogna Vänners Missionstidning (föregångare till Till Liv) förstår man att det, trots ett geografiskt avstånd på 6 000 kilometer, funnits en nära relation mellan utsända arbetare och understödjare runt om i Sverige.

Fortfarande är det viktigt att missionärer, volontärer, men också andra ELMare, besöker Etiopien. I dag är det betydligt enklare än tidigare att resa långt vilket gör att fler under sista åren fått chans att se EELCs arbete på plats. För relationen mellan EELC och ELM är detta en stor möjlighet. Samtidigt behöver ELM bygga vidare på kompetens och förtroende så att missionsvännerna ser fördelen med att göra saker genom ELM tillsammans med EELC. Att som enskild starta eller engagera sig i privata projekt riskerar ofta att undermindera EELCs egna, långsiktiga strategier.

Evangelium betyder goda nyheter.

Det är det glädjande budskapet om att Gud genom Jesus Kristus inbjuder alla människor till upprättelse och gemenskap med honom. Missionsuppdraget handlar om att fler ska få veta vad Gud har gjort för dem och i tro ta del av räddningen i Jesus. För såväl Evangelisk Luthersk Mission som Ethiopian Evangelical Lutheran Church gäller att uppdraget pågår. Vi vill fortsätta att nå med glädje!

Erik J. Andersson, missionsledare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan