Nycklar till att förstå gåvorna

På pingstdagen utgjöts den helige Ande och uppenbarade sig i andliga gåvor. Än i dag utrustar han sin kyrka på många olika sätt. Men vad är syftet med gåvorna? Och hur ska de användas? Om detta undervisar här en präst och kyrkoledare från Etiopien.

På pingstdagen utgjöts den helige Ande och uppenbarade sig i andliga gåvor. Än i dag utrustar han sin kyrka på många olika sätt. Men vad är syftet med gåvorna? Och hur ska de användas? Om detta undervisar här en präst och kyrkoledare från Etiopien.

DEN HELIGE ANDES GÅVOR är det sätt på vilket Anden ger sig till känna.1 De ska inte blandas ihop med naturliga gåvor och förmågor eller med personliga styrkor. Jag vill här ge några nycklar till vägledning i hur vi ska se på och använda Andens gåvor.

Nåden

Guds nåd är central och nödvändig för vår frälsning, men faktiskt för hela vårt kristna liv. Den helige Andes gåvor är nådegåvor. De ges inte på grund av att vi är värdiga eller har gjort goda gärningar. Vad vi fått är en förmån som vi inte är förtjänta av och som vi varken köpt eller erhållit av egen kraft. Gåvorna gör oss inte till ’elitkristna’ eller kristna av bättre kvalitet. Inte heller är de ett medel för vår frälsning eller en försäkran om att vi är Guds barn. Guds barn kan man bara bli och förbli genom tron på Jesus. I denna tävlingsinriktade värld får Guds gåvor aldrig bli en uppvisning av vunna troféer eller hedersmedaljer. Nåden utesluter automatiskt varje form av skryt, även skryt över våra gåvor och hur vi använder dem.

Korset

Kristi kors är det prisma genom vilket allting i livet måste betraktas. Det är tecknet på svaghet, brustenhet, förnekande av sig själv, ja till och med skam. Samtidigt uppenbarar det på ett oslagbart sätt Guds kraft, visdom, helighet och ära.

Gåvorna kan aldrig dölja korsets väg och de är inte med nödvändighet tecken på andlig mognad. (Kom ihåg att Paulus kallade korintierna för barn.2) Inte heller är de givna för att, likt medicinpiller, ge svar på alla våra frågor och problem. Vi kommer alltid att få kämpa med frågor. Vi kommer också alltid att få lita på och vara beroende av Gud och ödmjukt söka hans förlåtelse.

Att ära Kristus

Att ära Kristus är huvudsyftet för den helige Andes utgjutande.3 Lika säkert som att Jesus kom till jorden för att dö på korset, lika säkert kom den helige Ande för att upphöja Jesus. Jesus sa: Han skall vittna om mig.4 Det är lackmustestet på ett sant Andens verk. Om en person inte talar väl om Jesus, om korsets budskap, förlåtelsen och frälsningen genom honom kan man på säkra grunder tvivla på och till och med ignorera den personens vittnesbörd. Det är när någon åkallar namnet Jesus mer än något annat som vi vet att han eller hon rätt och tillbörligt ärar Jesus. Anden arbetar för att döma oss i våra synder, för att övertyga oss om Jesus verk och för att leda oss till omvändelse. Allt lärande och alla handlingar har, eller borde åtminstone ha, detta som sitt yttersta mål. Den himmelska sången ekar: Värdigt är Lammet som blev slaktat!5

Prästämbete för alla troende

Genom Jesus har vi alla samma tillträde till Fadern och de himmelska resurserna. Ingen annan har någon förmedlarroll. Som delar av Kristi kropp har vi också del i de kyrkliga ämbetenas löften och privilegier. Även om inte alla av oss innehar dem är vi alla utrustade för tjänst och har uppdraget att bidra med det vi kan på de områden där vi har ansvar och inflytande. Det är klokt att söka fullgöra våra plikter tillsammans. ”Synergi” är det nya ordet för ett gammalt bibliskt koncept. Låt oss varken försumma vårt personliga ansvar eller överdriva en del av gåvorna på andra gåvors bekostnad. När hörde du senast en predikan över den andliga gåvan att kunna hjälpa andra?6

För andra

Hela idén med att utrustas med gåvor (eller för den delen med att leva ut kristen tro) är att det inte handlar om oss själva. Petrus uppmanar oss att ”tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd”.7 Våra hjärtan kan vara bedrägligt stolta på grund av de gåvor vi fått. Men det är för andras skull som vi överhuvudtaget fått någonting alls. Vi ska vara en välsignelse för andra, ett vittnesbörd om det nådens verk som ”all nåds Gud” slösar över oss. Vi är kallade att, likt Paulus, vara kanaler för de goda nyheterna – vittnesbörd om Guds tålamod, förlåtelse och om det eviga livets gåva!8

Kärlek

Paulus har gett oss nyckeln till hur vi ska handskas med gåvorna: kärleken! Ett viktigt uttryck för kärlek är respekt för andra och omsorg om deras gränser. Om vi har Jesu Ande måste vi vara påverkade och likna honom i osjälviskhet och ödmjukhet. Ett dominerande beteende, manipulerande och förminskande av andra förstör skönheten i vår tjänst och grumlar vittnesbördet om Gud.

ENDALE AWIGICHEW,

Präst, Etiopien

Svensk översättning, Anders Göth

  1. 1 Kor. 12:7
  2. 1 Kor. 3:1
  3. Joh. 16:14
  4. Joh. 15:26
  5. Upp. 5:12
  6. 1 Kor. 12:28
  7. 1 Petr. 4:10
  8. 1 Tim. 1:16
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan