Var beredd att möta din Gud!

Amos förkunnar att Herren ska gripa in i historien. Israel ser fram emot det, men enligt profeten är det andra känslor som borde fylla
dem. Han utmanar föreställningen om var tryggheten ligger för den som ska möta sin Gud.

Amos förkunnar att Herren ska gripa in i historien. Israel ser fram emot det, men enligt profeten är det andra känslor som borde fylla
dem. Han utmanar föreställningen om var tryggheten ligger för den som ska möta sin Gud.

TILL DET YTTRE SÅG DET BRA UT, ja faktiskt bättre än på länge för landet Israel. Ändå fanns det ett hotfullt drag i Amos predikan. Sanningen, sett utifrån Guds perspektiv, var att folket i landet inte levde som de lärde. Trots välståndet florerade förtryck, lögn och orättfärdighet. Gud såg det och utvalde en storbonde som profet. Med ett tydligt budskap blev Amos sänd till sitt grannland: Gud ser och Gud vet. Hans rättfärdighet kommer tvinga honom att gripa in. ”… så bered dig, Israel, att möta din Gud.”1

”Herrens dag”

Amos predikade för ett folk som hade glömt vem Herren är och i stället gjort sig en falsk bild av honom. De hade reducerat Gud till en slags ’automat’ som man visserligen offrade till och kanske även bekände sig till med munnen, men som i vardagslivet förpassats långt bak i bakgrunden. Folket missförstod centrala delar av förbundet och trodde att Gud alltid skulle vara Israels Gud som ställde upp för dem på deras egna villkor.

Ett uttryck som återkommer hos profeterna är ”Herrens dag”. Det är dagen då Gud griper in till frälsning och till dom. Med hjälp av texter om Guds kamp och krig för sitt folk, och andra texter där han tydligt uppenbarade sig, utvecklades och fördjupades detta tema genom den profetiska litteraturen i Gamla testamentet. Israel såg med glädje fram emot ”Herrens dag”. De insåg inte att som de nu levde i sin falska religiositet skulle den dagen bli en dag med dom.2 Amos såg sig som en av de första skriftprofeterna tvungen att sticka hål på dessa falska förhoppningar: Ve dem som längtar efter Herrens dag! Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus.3

En suverän och aktiv Gud

Vem är då han som kommer? Profeten Amos beskriver honom ur olika perspektiv och boken visar tydligt att den Gud som talar har makt och myndighet att backa upp det han säger. Bland annat görs det genom tre små korta fraser av gamla hymner som på ett majestätiskt sätt betonar Guds allmakt och kontroll över sin skapelse.4 I en av dem läser vi: Ty se, han som danar bergen och skapar vinden och förkunnar för människan sina tankar, han som gör morgonrodnaden till mörker och går fram över jordens höjder – Herren, härskarornas Gud, är hans namn.5 Det är den guden som Israel ska möta. Genom Amos förmedlas poetiska självpresentationer av honom. Gud är hela kosmos Skapare och Herre som har fullständig kontroll och som aktivt kan handla i sitt skaparverk. Han är alla människors Gud.

Denna beskrivning av Gud tar Amos konsekvensen av i sin predikan. Hans budskap biter tag i folket när han dessutom utmanar en annan utbredd missuppfattning – att Israel har ensamrätt på Gud och hans nådiga handlande i historien: Är ni inte i mina ögon som nubierna, ni Israels barn? säger Herren. Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land, filisteerna från Kaftor och arameerna från Kir?6

Detta måste ha varit fullständigt chockerande för Amos åhörare. Gud jämför Israels folk med deras huvudfiender genom långa tider, filisteerna och arameerna. Han relativiserar en av de mest centrala delarna av Israels folks självförståelse – tanken att de är unika för Gud då det är de han fört ut ur slaveriet i Egypten.

Gud är inte bara den som råder över stjärnor och galaxer utan också den som är Herre över det som sker på jorden. Som allmaktens Gud och hela jordens Herre styr och leder han alla folk och ser in i såväl överklassens familjesituationer7 som i de fattigas utsatthet.8 Israel hade missförstått sin särställning gentemot andra folk. Med utkorelsen och laggivningen följde också ett speciellt ansvar – ett ansvar som folket i stort hade glömt.

Kanske var det lätt att stämma in i och kanske även gilla Amos utläggning av Herrens dom över de fiender som var nära.9 Men i en retoriskt skicklig predikan förkunnar Amos också domen över Juda och Israel.10 Genom boken går en klar och tydlig kallelse till omvändelse. Vi möter en allsmäktig Gud som vill relation och återupprättelse, men också ett folk som inte vill det.11

I sin beskrivning av Gud understryker Amos Guds allmakt, suveränitet och aktiva närvaro i sitt skaparverk och bland alla folk. Det var honom som Israels folk skulle möta. Hur hanterade de det?

Den evige

Profetboken Amos utmanar våra tankar om och bilder av Gud. Låter vi vår gudsbild präglas av samtiden eller av det som Gud visar oss i historien och genom sitt Ord? Gud är densamme i dag. Hans eviga karaktär gör Amos bok relevant för oss när vi önskar att lära känna Bibelns Gud. Han är fortfarande den Gud som ”går fram över jordens höjder” och har kontrollen över sin skapelse och som samtidigt vill ha en relation med det bästa av sin skapelse – människan. Kallelsen ljuder: ”Så säger Herren till Israels hus: Sök mig och ni skall leva.”12

FREDRIK SMETANA

missionssekreterare, Vännäs

 

 1. Amos 4:12
 2. Amos 5:18-20
 3. Amos 5:18
 4. Amos 4:13, 5:8-9, 9:5-6
 5. Amos 4:13
 6. Amos 9:6
 7. Amos 4:1-2, 6:1-2
 8. Amos 5:12
 9. Amos 1:3-2:4
 10. Amos 2:5f.
 11. Amos 4:4f
 12. Amos 5:4
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan