Kategori: #1 2008

Tyckt och tryckt: Mikkel Vigilius – Hur ska en gudstjänst firas?

PETER HENRYSSON • Önskemålet om ett fullödigare församlingsliv och församlingsgemenskap i lågkyrkliga sammanhang gör sig i ökande grad gällande bland såväl yngre som äldre. Det väcker också motstånd och starka reaktioner. Denna ”rörelse” är inte isolerad till vårt land utan iakttagbar även i våra närmaste grannländer. I följande ledare diskuterar Mikkel Vigilius en av de nya frågor som följer därmed. Artikeln har varit publicerad i Budskabet (nr 3-2007) och återges in extenso.

Tyckt och tryckt: Flemming Bak Poulsen – Det fromma bekymret

PETER HENRYSSON • Från den danska tidskriften Budskabet hämtar vi även denna gång en ledare (nr 01-2008) som noterat renlärighetsiverns komplikationer och manar till slätpanna i full gudstillit. Här får vi också kort möta den i vårt grannland allestädes närvarande Søren Kierkegaard.

Abortfrågan – en lägesbeskrivning och summering

TOMAS SEIDAL • Det allvarligaste angreppet på en annan människa som vi kan göra oss skyldiga till är att ta hennes liv. Det kan man inte komma ifrån. Därför är skyddet för mänskligt liv en helt grundläggande uppgift för samhällets institutioner. Inte heller går det att komma runt att frågan om abort har bäring på synen på just skyddet av människolivet. Här finns en besvärande ambivalens i vårt samhälle som verkar ”ha satt sig”. Vi har bett läkaren Tomas Seidal, Halmstad, att göra en uppdatering och utvärdering.

En utsträckt hand

RAKEL SMETANA • Ett socialt arbete bland starkt behövande eller utsatta människor väcker lätt genklang och uppskattning. Men ett genuint missionsarbete innebär inte minst att presentera evangeliet om Jesus Kristus. Hur kan samspelet mellan Ordet om Guds kärlek i Kristus och praktiska kärlelskhandlingar se ut i praktiken? Vi har bett den tidigare missionären, Rakel Smetana, att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i ämnet.

Omvänd

MARTIN LUTHER • Och strax gol tuppen. Och Petrus gick ut och grät bittert. Matt. 26:74–75.

Skriften och traditionen

LARS-ÅKE NILSSON • Guds Ord måste förstås för att kunna tas emot. Men det är inte alltid så lätt att veta hur Bibeln skall förstås. Kan tidigare föreståelse, tolkningar och utläggningar vara till hjälp – eller kan de rent av vara normerande? Ja, vilket är egentligen förhållandet mellan Skriften å ena sidan och kyrkans vittnesbörd och bekännelser eller traditionen å den andra?

Jesus i nutidens ögon

BENGT HOLMBERG • På senare tid har i Sverige ovanligt hätska och kritiska synpunkter på Jesu person framförts, vilket väckt starka reaktioner och viss uppståndelse. Det kan uppfattas som nedslående och symptomatiskt för en fortgående sekularisering. Artikelförfattaren diskuterar frågan om Jesusbildens förändring och sätter in saken i ett större perspektiv.

Kristus uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna

BENGT BIRGERSSON • När evangeliet skulle förkunnas på en ny ort talade apostlarna alltid först till judarna. Deras ärende var ett och detsamma: Jesus är den person som Gud genom sina profeter hade lovat skulle komma, Messias (hebr.). Det är vad Skrifterna, GT, talar om. Därför fick Jesus tillnamnet Messias, eller som det heter på grekiska, Kristus. I ett tidigare nummer (nr 2-07) har vi stannat inför att Kristus dog för våra synder – enligt Skrifterna. Vi har bett Bengt Birgersson skriva om att Kristus uppstod på tredje dagen – enligt Skrifterna.