Missionsnytt

MISSIONSUPPDRAGET

Den amerikanska missionstidskriften International Bullentin of Missionary Research har i sitt januarinummer en intressant statistisk redogörelse för hur missionsuppdraget fortgår, sett ur ett globalt perspektiv.

Jordens befolkning beräknas uppgå till närmare 5,9 miljarder människor och nästan hälften av dem är numera bosatta i städer. Närmare 2 miljarder människor beräknas vara kristna (cirka 34%), medan nästan 4 miljarder människor är icke-kristna (1,1 miljarder muslimer, 900 miljoner agnostiker, 800 milj. hinduer, 300 milj. buddister, 200 milj. ateister, o.s.v.). Religiositet saknas inte; dagligen uppstår 2–3 nya icke-kristna religioner.

Statistiken visar att stora åtaganden är på gång i den etablerade kristenheten, men att 97% av dessa resurser används i redan etablerat arbete och att bara 3% disponeras i direkt nybrottsarbete. 1,1 miljarder människor (drygt 18%) bedöms ännu vara oberörda av evangelisk verksamhet.

Statistiken förmedlar samma budskap som sångförfattaren F. N Beskow beskrivit i den kända missionssången för mer än hundra år sedan: Väldigt går ett rop över land över hav, Stiger mot himmelens skyar. Släkten efter släkten väl sjunka i grav, Ropet sig ständigt förnyar. Genom märg och ben så skärande det går, Hednafolkens rop, som höjts i tusen år: Ack, hur länge än dröjer dagen att gry, Kommer ej frälsningens timma? (LH 736).

 

BIBELÖVERSÄTTNINGSARBETE

I Wycliffe Rapport nr 1 1997 förmedlas en årsrapport för 1996 års verksamhet, med överrubriken: Guds ord har framgång. Det påstås att över en miljon människor har fått tillgång till Guds ord på sitt eget språk under 1996. I språk som tidigare bara varit talspråk har man utarbetat alfabet, skriftspråk och lärt människor att läsa. De 23 språken representerar folkgrupper av olika storlek. Den minsta talas av 600 personer i en isolerad djungelby och den största av över 300 000. Varannan vecka får en ny folkgrupp Guds ord på sitt eget språk!
Nya dataprogram gör att översättningsarbetet går fortare och att det går lättare att göra språkanalyser. En mängd översättningsmaterial finns nu på CD-rom till hjälp för översättarna.

Ett stort arbetslag behövs för att en bibel på ett nytt språk ska bli en verklighet: lingvister, alfabetiseringspersonal, dataprogrammerare, grafiker och många fler. Men, betonas det, den kanske viktigaste personen av alla är den som stöder översättningsarbetet i förbön.

 

ETIOPIEN

Per Olof Nilsson har efter ett besök i Wollaitasynoden förmedlat information om hur Guds rike går fram i Kullo Konta-området. I januari-februari gjordes en inventering av antal församlingar, medlemmar och ledarskap. Observationerna säger något om Guds rikes tillväxt i Etiopien. Områden där hedendomen varit rådande och som i liket med Wollaitasynoden inte haft någon missionär stationerad inom sina gränser. Kullo Konta har f. n. elva församlingar med ett sammanlagt medlemsantal på 2 300. Det är ett önskemål att få en synodstyrelse på fem eller sju personer och att få två evangelister ordinerade som präster. Kullo Konta-församlingarna har själva byggt sina kyrkor som har grästak. Takplåt har sedan länge utlovats och medel till denna har också beviljats av missionen, men den har ännu inte nått fram till Kullo Konta. 

Även från Arsiprovinsen kommer det rapporter om framgångar. I samband med julhögtiden konfirmerades i Asella 25 personer och en f. d. muslimsk familj döptes. I området kring staden Zwai etableras nya predikoplatser och församlingar. C:a 50 km söder om Zwai finns det nu en församling i Oitu med 25 kristna. PerEbbe Ingvert skriver om dessa framgångar: ”F. n. har vi i Arsiprovinsen tillfälle att skörda frukterna av ett tålmodigt och långsiktigt arbete, med en kärna som tydligt går att spåra till Asella-internatet. Elever som där blev döpta och omhändertagna har själva blivit kallade till tjänst och är redo att föra budskapet vidare. De vill predika Kristus för dem som ännu vandrar i mörkret”.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan