Missionsnytt

En innehållsrik dag

Missionsdagen i Ängelholm den 13 mars erbjöd de drygt 60 vuxna och tio barnen ett omväxlande program. Seminarierna gav oss nycklar för att nå in bland muslimer, en bild av ett arbete bland invandrare i Rosengård, video och en levande skildring av ungdomar som varit i Afrika, vittnesbörd från människor som mött Gud genom radion, ”inside information” om MBV:s vardag och en genomgång av missionstanken från skapelsen fram till idag. Dessutom bjöds på inspirerande bibelundervisning, missionsfältscollage, aktuellt från missionärerna, sånger på olika språk och en härlig gemenskap där alla kunde känna sig hemma. Till detta skall skall läggas en fantastisk service från kökspersonalen, där det i varje paus erbjöds något gott. En matnyttig dag på alla sätt!

 

Peru-nytt

Familjen Koefoed-Jespersen har tvingats flytta från det hus de hyrt under två års tid p.g.a. ägarens obetalda skulder till banken. Familjen fick två veckor på sig att tömma huset och, Gud vare tack, de hittade ett annat hus i närheten som både var användbart och till uthyrning. Visst är det bra med omväxling ibland, men det känns inte alltid lika välkommet.

Familjen planerar ett besök i Danmark under tio veckor i sommar. Kom gärna ihåg dem i tack och förbön. Familjen Andersson återvänder till Sverige i början av juni efter avslutad korttidstjänst. Erik kommer fr.o.m. hösten att slutföra sin tjänst som AT-läkare i Halmstad.

HENRIK BIRGERSSON
Missionssekreterare, MBV, Lindan

 

Besök i och från Afrika

MBV:s styrelse följer med stort intresse det pågående missionsarbetet i samarbetskyrkorna i Eritrea, Etiopien och Kenya. Med tacksamhet noterar vi och gläds över att ni missionsvänner också följer verksamheten i omtanke, förbön och med gåvor. I förlitande på med tack till Gud är vi förvissade om att arbetet inte är förgäves i Herren (1 Kor. 15:58)!

Kyrkornas ledning och våra utsända missionärer förser styrelsen med värdefull information om arbetet. Även om åtskilligt i dag kan skötas via snabb och effektiv korrespondens, behöver våra medarbetare också möten och direktkontakt med missionsledningen i Sverige. Detta är anledningen till att ansvariga i MBV-administrationen regelbundet besöker missionsfälten.

Missionssekreterare Carlåke Söderlind besökte Etiopien under c:a en månad i januarifebruari (se s. 18–19). Missionsföreståndare Roland Gustafsson vistades i Kenya under drygt två veckor i slutet av februari (se s. 19). Karin Gunnarsson hade som ansvarig missionssekreterare för arbetet i Kenya planerat ett besök under våren, något som dock inte kunde genomföras p.g.a. en handledsskada. Det planerade besöket var verkligt angeläget, bl.a. eftersom två besök i fjol fick skjutas upp av familjeskäl. För att möta våra kvinnliga Kenya-missionärers behov beslutade styrelsen be missionsföreståndarens hustru, Ingrid Gustafsson, att följa med på resan till Kenya. Vi kunde sedan med tacksamhet konstatera att hon med mycket kort varsel lyckades få tjänstledigt från sin ordinarie tjänst. Efter att ha försetts med rikligt bakgrundsmaterial av Karin Gunnarsson kunde Ingrid ha värdefulla samtal med Kerstin Nilsson på Chesinende och Rakel Smetana i Nakuru.

Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) har under våren i flera brev vädjat till MBV-styrelsen att sända en representant till kyrkans årsmöte i slutet av mars, bl.a. för att dryfta ett antal för kyrkan angelägna frågor. Därför har styrelsen uppdragit åt missionsföreståndare Roland Gustafsson att besöka Eritrea under tiden 23 mars– 1 april. Styrelsen har också beslutat att under den förestående sommaren bjuda in några gäster från samarbetskyrkorna i Afrika. Detta utbyte – besök i och från Afrika – berikar både syskongemenskapen och det pågående missionsuppdraget. BENGT HJORT Ordförande i MBV:s styrelse

 

Bethesda i Nakuru

Ett rehabiliteringscenter för gatubarn i Nakuru invigdes den 7:e mars i närvaro av ELCK:s biträdande biskop Thomas Asiago och ett åttiotal gäster, församlingsmedlemmar och gatubarnsarbetare. Centret har tio platser, och vid telefonkontakt med Rakel Smetana tio dagar senare uppger hon att fem barn hittills tagits in. Målsättningen är att återföra barnen till deras ursprungliga miljö, en process som tar månader. Man hjälper barnen från missbruk av lim och till ett ordnat liv med skolgång samtidigt som släktingar eller grannar förbereds för återkomsten. Mycket omsorg och tid har lagts ner på rekrytering av lämplig personal. Centret har fått det symboliska namnet Bethesda, nådens hus. Arbetet med andra barn genom kontakter ute på gatorna och drop-in en dag i veckan kommer att fortsätta som tidigare.

KARIN GUNNARSSON
Missionssekreterare, MBV, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan