Rapport från för Föreningen Till Liv

Den ideella föreningen Till Liv, som ger ut denna tidning, hade sitt andra årsmöte i augusti i år. Vid styrelsevalet nyvaldes Bengt Göransson (ELM sv) och Börje Svensson (NSM) samt omvaldes Lars Göran Brandt och Ulf Sjödahl. Fride Månsson och Arthur Einarsson avgick som ordförande respektive vice kassör efter att ha avböjt omval och avtackades för det arbete de lagt ned för att den gemensamma tidningen skulle kunna ges ut med början i januari i år.

Till suppleanter i styrelsen utsågs Paul Andersson, Ulrica Björklund, Bo-Ingvar Johansson och Hanna- Lena Persson. Olle Nilsson och Sven- Inge Svensson omvaldes för ett år som revisorer och som revisorssuppleanter omvaldes Magnus Nilsson och Nils Larsson.

Styrelsen har efter årsmötet följande sammansättning: Ulf Sjödahl (KUS) ordförande, Nils-Göran Nilsson (MBV) vice ordförande, Karin Andersson (ELM sv) sekreterare, Bengt Göransson (ELM sv) vice sekreterare, Per Runeson (NSM) vice kassör samt Lars Göran Brandt (BV), Anders Månsson (KUS) och Börje Svensson (NSM). Ingegerd Johansson är kassör för föreningen.

Under 1996 hade styrelsen nio sammanträden fr.o.m. april månad och under 1997 fem stycken hittills. Styrelsearbetet har omfattat budgetarbete, beslut angående tidningens utformning i stora drag, namnfrågan, utarbetande av stadgar, arbetsgivarfrågor, införskaffande av teknisk utrustning m.m.

Helt nyligen har Design för Livet Handelsbolag bildats, med Föreningen Till Liv som delägare. Bakgrunden till detta är att Cia Andersson, som är anställd på heltid, förutom arbetet med Till Liv och Insidan kan hinna med ytterligare uppdrag. Genom att hon tar emot designuppdrag kan tidningens ekonomi förhoppningsvis förbättras något.

F.ö. har styrelsen tillsatt en grupp på tre personer med uppgift att marknadsföra Till Liv och värva fler prenumeranter (se nr 11, sid.24). Ytterligare utrustning har anskaffats, så att allt arbete med layout kan göras på redaktionen. Tack för stöd i form av förbön, prenumeration och arbete för tidningens spridning och välkomna med synpunkter!

”Måtte fridens Gud genom Jesus Kristus verka i oss det som är gott i hans ögon. Hans är äran i evigheternas evighet. Amen.” Hebr. 13:20.

På uppdrag av styrelsen

Karin Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan