Missionsnytt

ERITREA
Vår missionär i Asmara, Barnabas Mebrahtu, har meddelat att han efter flera års väntan nu fått besked om att hans finska medborgarskap blivit beviljat. Han kommer därför i februari att besöka Finland för att få de nödvändiga formaliteterna avslutade och därefter återvända till Eritrea.

ETIOPIEN
Som vi meddelade i december kommer familjen Göranssson att befinna sig i hemlandet några månader. MBV:s styrelse har därför kallat Lars Hjort att under tre månader, februari – april, gå in och vikariera som lärare vid det teologiska seminariet i Asella. Lars, son till f.d. Etiopienmissionärerna Birgit och Martin Hjort, vistades sina första tio år i Etiopien. Efter studier i Sverige prästvigdes han i Göteborgs stift 1980 och har sedan dess haft olika tjänster i stiftet. Han är f.n. kontraktsprost i Älvsyssels norra kontrakt, i Norums och Ödsmåls församlingar i Stenungsund, och har under tiden februari – april tjänstledigt från sina ordinarie arbetsuppgifter. Lars är gift med Barbro och de har fyra barn.

KENYA
”Är det inte dig, Herre, vår Gud, som vi måste hoppas på?” Jer. 14:22. Så börjar Karin Gunnarsson ett av sina nyårsbrev och hon förmedlar vidare följande information: ”Den 29/12 var det valdag här i Kenya. Som väntat var valet inte helt problemfritt, men det kunde varit värre. Olika observatörer, både inhemska och utländska inklusive ett stort antal ambassader (bl. a. den svenska), har gett uttryck för att resultatet ska respekteras och erkännas. President Moi har fått avlägga presidenteden för en ny femårsperiod. Han fick tillräckligt med röster från tillräckligt antal provinser, men dock under hälften av de avgivna rösterna.
Det regerande partiet KANU fortsätter med en minskad majoritet (fem mer än oppositionen) i parlamentet.
Tyvärr fortsätter vissa grupper att slåss ute i landet, bl. a. i gränslanden mellan kanlenjin/luo och kisii/luo. Flera av ’förlorarna’ (både KANU och oppositionen) till parlamentet har i pressmeddelanden och annonser uttryckt att de är tillfreds med den demokratiska ordningen och accepterar att någon annan fick folkets förtroende, samt uppmanar till samarbete för landets välfärd.
Så får vi detta nya år fortsätta att be till Herren att han ska hålla oss alla, missionärer, missionsarbetare och missionsvänner nära sig, göra oss beroende av sin nåd, syndernas förlåtelse och Ordet dag för dag. Vem ska då kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre! Ingenting! Måtte vi också vara beredda för hans återkomst som enligt alla tecken måste vara nära.”
December –mars brukar normalt vara torrtid i Östafrika, men under månaderna december – januari har det hittills kommit osedvanligt mycket regn. Mer än 100 människor har omkommit p.g.a. översvämningar runt om i landet och tusentals människor har tvingats lämna sina hem.
– Låt oss komma ihåg Kenyas land och folk i tack och förbön och ihärdigt be att evangelium må bli förkunnat till frälsning för många människor!

PERU
Våra utsända i Peru har fortfarande en del problem med sjukdom och motgångar. Den s.k. El Niño-effekten har också medfört en hel del regn med påföljande bekymmer. Man har dock förhoppningar om att regnen kommer att kulminera i februari. Om Gud vill reser MBV:s styrelses ledamot Eric Malm och undertecknad till Peru under de två första veckorna i mars. Det blir då drygt två år sedan vi senast var på besök i Peru. Avsikten är att träffa våra missionärer och att tillsammans med dem diskutera våra åtaganden.
En representant från den amerikanska missionsorganisationen WMPL från USA beräknas också möta upp i Chiclayo.
–Vi anbefaller den planerade resan och våra missionärer i Guds hand!

EKONOMIN FÖR 1998
MBV:s styrelse har beslutat att för budgetåret 1998 bevilja ekonomiska anslag till missionsfälten och samarbetskyrkorna i stort sett såsom tidigare, något som föreningar och provinsombud vid årsskiftet har erhållit detaljerad information om.
Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) har numera så goda interna inkomster (framför allt hyresintäkter), att något direkt anslag från missionen inte bedömts som nödvändigt. Däremot förmedlas medel till det planerade bibelskole- och musikskoleprojektet i Asmara.
Den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) kommer att erhålla närmare SEK 900 000:– för sin församlings- och skolverksamhet.
Till den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) kommer det att utbetalas drygt SEK 250 000:–, medel som ställs till förfogande för kyrkans församlingsarbete och undervisning. Det teologiska seminariet på Matongo (MLTC) kommer tills vidare inte att erhålla några ekonomiska anslag från MBV p.g.a. de problem och oegentligheter som pågått där en längre tid. Det finns emellertid vissa tecken som tyder på att ELCK:s ledning nu börjat inse hur allvarligt läget blivit på skolan. Låt oss hoppas och be om en kursändring i god riktning, så att Guds ord kan bli förkunnat och undervisat i anda och sanning också i fortsättningen!
Misión Evangélica Luterana i Peru kommer att erhålla SEK 65 000:– till sitt arbete.
Dessutom behövs ekonomiska medel till de c:a 20 missionärer som vi räknar med ska vara i aktiv tjänst under året, såväl som till administrationen här i hemlandet.
–Allt detta om Gud vill. Tack för din förbön och ditt offer till det av Gud givna uppdraget!

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (Numera Evangelisk Luthersk Mission)
plusgiro: 5 58 43-7
MBV:S MISSION I UTLANDET VERKAR I FÖLJANDE SAMARBETSKYRKOR OCH ORGANISATIONER:
• Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) sedan 1911 f.n. en missionär
• Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) sedan 1921 f.n. fyra missionärer
• Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) sedan 1948 f.n. fem missionärer
• Den Evangelisk-Lutherska Missionen i Chiclayo, Peru (MEL) sedan 1994 f.n. fyra missionärer

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan