Missionens utmaningar – var finns de i dag?

För tredje året hölls ett missionsseminarium på Församlingsfakulteten i Göteborg 24–26 augusti. Ett tjugotal personer deltog. Missionen lyftes fram i ett intressant perspektiv, där kulturmiljön överskuggade den geografiska dimensionen.

För tredje året hölls ett missionsseminarium på Församlingsfakulteten i Göteborg 24–26 augusti. Ett tjugotal personer deltog. Missionen lyftes fram i ett intressant perspektiv, där kulturmiljön överskuggade den geografiska dimensionen.

Inledningsvis talade Rune Imberg, studierektor för Församlingsfakulteten, om Paulus som missionär, dennes tioåriga verksamhet med grundande av kyrkor på strategiska platser, hans förkunnelse, undervisning och församlingsstrategi. Som källa till föredraget tjänade en bok som varit aktuell under hela 1900-talet, Missionary Methods, St Paul´s or ours? av Roland Allen, som varit verksam bl.a. i Kina.

Vår kulturmiljö speglades av Stefan Gustavsson, generalsekreterare för CREDO. Mot vår samtids postmoderna hållning, där sanning urholkas och förlorar betydelse, lyfte han fram Bibelns sanningsanspråk. Med 1 Petr. 3:15‒16 betonade han vikten av vår hållning till Kristus, till vår egen tro och till vår omgivning.

En ännu djupare betydelse fick detta när skolprästen Hans Weichbrodt talade om missionsarbete bland ungdomar och i skolvärlden. De ungas öppenhet, rådlöshet och sökande bland snabbt växlande, globala trender är en av de viktigaste missionsutmaningarna i dag.

Radiomission var ämnet för Curt Westman från NOREA. Han talade om radions karaktär. Den kan passera gränser, geografiska såväl som kulturella. Evangeliet förkunnas för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk (Upp. 14:6). Han talade om det internationella radioarbetet och berättade med inlevelse om möten med kristna som finns i arabvärlden och om hur kyrkan växer där.

MBV:s missionssekreterare Roland Gustafsson betonade med utgångspunkt från Ef. 2:8‒10 att mission är något som angår oss alla. Med Paulus som exempel talade han vidare om kallelsen, kostnaden och den korrigering som den Helige Ande kan låta oss erfara under vägen.

Dagens missionstänkande i Sverige illustrerades bl. a. med dess betoning på den subjektiva frälsningsupplevelsen och ett socialt engagemang som fjärmar sig från klassisk missionsteologi. Ett samtal om kyrka och mission i Sverige i dag konkretiserade modeller för utvecklingen efter Linköpingsmötet för ett år sedan.

I fråga om global mission gavs exempel från MBV:s arbete i Kenya, Etiopien, Eritrea och Peru. Vidare, ett faktum som frapperar är att 97% av all kristen mission fokuseras på redan etablerade sammanhang, medan bara tre procent går till de ännu onådda.

Ann-Mari Wiberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan