Missionsnytt

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse behandlade vid sitt styrelsesammanträde på Fridhem den 25‒26 september ett antal ärenden som berör missionen i utlandet.

En redogörelse lämnades för Emma och Henrik Birgerssons situation. Efter det att Henrik i slutet av september undersökts av en neurolog, konstaterades att det problem som han under det gångna året slitit med är en naturlig följd av den svåra olycka som han drabbades av för drygt ett år sedan i Chiclayo, Peru. I dag vet man att ett skalltrauma alltid, i större eller mindre grad, ger efterverkningar som trötthet, nedsatt stresstolerans, yrsel, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, etc. Dessa symptom kan kvarstå i flera år. Henrik är därför sjukskriven tills vidare, medan ytterligare undersökningar och rehabiliteringsåtgärder fortsätter. I nuläget kan det inte bli tal om eventuell återresa till missionsfältet förrän tidigast sommaren 1999. För övrigt har familjen Birgersson det bra och bor kvar i Göteborg.

Familjen Sosso och Olof Göransson med barnen Rebecka, Miriam och Zacharias hade i mitten av september fått klartecken från läkare att återvända till missionsarbetet i Etiopien. Men så inträffade plötsligt en oväntad blodvärdesförsämring hos Zacharias, varför familjen rekommenderades att uppskjuta sin resa åtminstone ett halvår. Mot bakgrund av detta beslutade BV:s styrelse att familjen Göransson tills vidare stannar i Sverige och att Olof och Sosso går in i lämplig missionstjänst här hemma.

Familjen Bjuremo kommer tills vidare (med största sannolikhet fram till maj 1999) att stationeras i Asella, Etiopien, där ju Johnny och Carina redan p.g.a. de yttre händelserna (konflikten mellan Eritrea och Etiopien) gått in i viktiga och nödvändiga arbetsuppgifter vid det Lutherska Teologiska Seminariet.

Så får vi då än en gång konstatera att vi inte till fullo förstår Herrens vägar, samtidigt som vi kan vara helt förvissade om att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa – oberoende av tid och rum. Glöm inte att innesluta våra missionärer i era dagliga böner! Bed också att Herren – om möjligt – skonar Etiopiens och Eritreas hårt prövade folk, så att de slipper mera av krigets fasor och elände. Låt oss komma ihåg alla våra missionärer – ute och hemma – i tack och förbön!

 

EXTRA ANSLAG FRÅN MBV

Styrelsen beviljade en del extra-anslag (utöver de ordinarie anslagen för 1998) till samarbetskyrkorna.
Till Etiopien (LCEt): – plåttak till en kyrkbyggnad i Monessa, 10 000:– – en teologisk konferens som beräknas kunna hållas för medarbetare i LCEt i början av 1999, 20 000:–.
Till Kenya (ELCK): – till ELCK:s 50-årsjubileum, 7 500:–.

Såväl LCEt som ELCK har till MBV sänt begäran om ytterligare extra-beviljningar. Styrelsen beslutade att t.v. avvakta att ta ställning till dessa behov och önskemål p.g.a. missionens begränsade tillgångar i kassan.

 

KENYA-PUBLIKATIONEN

Som en brusande flod har sålts i c:a 400 ex. Upplagan är på 1 800 ex. så det finns ännu rika möjligheter att anskaffa denna jubileumsskrift! Priset har sänkts till 75:–. Kontakta BV-Förlag! I samband med jubileumshögtiden i Kenya i slutet av oktober, där Nils- Göran Nilsson och Roland Gustafsson varit närvarande, överlämnades till ELCK 50 ex. av jubileumsskriften, tillsammans med en kopierad engelsk översättning, som Gunhild Andersson gjort.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan