Missionsnytt

Kenya

Vid sammanträde i MBV:s Missionsråd den 27 mars presenterades en inbjudan, som sänts till samtliga understödjande missionsorganisationer, med uppmuntran att sända delegater till den Evangelisk- Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) årsmöte den 21‒23 april. Det beslutades att undertecknad skulle resa som MBV:s representant till årsmötet. Erling Hansson, missionär i Kenya under 70-talet, f.n. medlem i Missionsrådet och dessutom sällskapets revisor, följde enligt eget önskemål och på egen bekostnad med på resan. En rapport från årsmötet kan förhoppningsvis lämnas i juni-numret av Till Liv. Erling Hansson besökte även Etiopien några dagar.

Gunhild Andersson, som sedan i januari varit på besök i Kenya för uppföljande insatser i ELCK:s litteraturarbete, återkom i början av maj till hemlandet.

Paula Söderlind har avslutat sin fjärde period i Kenya och återvände i början av maj till Sverige. Hon avser att stanna i hemlandet c:a ett års tid.

 

Peru

Den 21 mars hölls missionärsinvigning i Rønne missionshus på Bornholm för Helene och Preben Kofoed-Jespersen. Omkring 250 missionsvänner hade mött upp till högtiden. Medverkande var Edvard Holm Nielsen, Per Munch och Lars Brixen. En ungdomskör bidrog med sång. Efter invigningsakten framförde Helene och Preben, djupt rörda av stundens allvar och glädje, sin hälsning:

Uppgiften förefaller omöjlig, men Jesus föraktade inte gossens ringa matförråd. När Jesus välsignar blir det rikligt och i överflöd. Utan hans välsignelse är arbetet förgäves. Vi har inte löften om någon storartad succé för vår egen del. ELM i Danmark är bara en liten förening med relativt få medlemmar, men tillsammans har vi fått del av välsignelsen och löftena. Vi är djupt tacksamma för ert engagemang och för den gemenskap vi får ha tillsammans. Tack för att ni vill komma ihåg oss och övriga missionärer i förbön! Den 8 april reste Helene och Preben Kofoed-Jespersen med barnen Milka och Magnus till Lima, Peru.

 

Etiopien

Den lutherska kyrkan i Etiopien (LCEt) höll sitt årsmöte den 5‒7 mars i Zwai. MBV:s missionsrepresentant Hanna-Karin Stark-Hechamo rapporterar bl.a. följande: Höjdpunkten under de tre dagarna var rapporterna, inte från de ”etablerade” stationerna, utan från de nybildade församlingarna, varav en del var med för första gång som observatörer. Rapporterna präglades av glädje över att de små församlingarna blivit integrerade i LCEt samt av framtidstro och förtröstan på Gud. Fejisa Ako från Herara Mandoyo uttryckte det så (ögonen glittrade, hela ansiktet lyste och fingrarna spelade i luften medan han talade):

”Jag står i dag, inte på någon jordisk talarstol, utan på Herrens predikstol och det gläder jag mig över.” Han fortsatte att berätta om hur han varit helt ensam i muslimsk omgivning och med motståndare från ortodoxa kyrkan. Han hade blivit svårt sjuk men ingen ville hjälpa honom eftersom man räknade honom som utstött ur släkten. ”Kom tillbaka till oss så skall vi hjälpa dig till sjukhus”, hade de sagt. Som genom ett under blev han frisk. Och vad han sen främst bad om var att han skulle få någon att kunna be tillsammans med. Med tiden började det dyka upp fler troende i byn. Så småningom kom han till Asella – han var en av dem som var med på den s.k. farmar-evangelistkursen. Där öppnades hans ögon allt mer och han fick kraft och frimodighet från Gud. Så fick den lilla gruppen, efter mycket besvär, en begravningsplats, och de fick också en plats där de kunde samlas till gudstjänst. Han och hans trosbröder fortsatte att så ut Ordet, församlingen ökade så att de nu har 66 medlemmar varav 49 nattvardsberättigade. De har också ett utvecklingsprojekt för att skaffa medel till det fortsatta arbetet i församlingen. Man har köpt åkermark och hälften har plöjts för sådd. På detta sätt får man inkomster till församlingen. (– – –)

Under diskussionerna smög sig det in som vi och många andra önskat men inte vågat tro på: en rekommendation att kyrkan delas upp i synoder. En fördel med detta vore att Wollaitasynodens status i LCEt på så sätt skulle lösas på ett smidigt sätt, liksom arbetet i Kullo Konta. Eric Malm besöker å MBV:s styrelses vägnar Etiopien under tiden 27 april–14 maj 1999.

 

Sverige

Henrik Birgersson har under de senaste månaderna på initiativ av försäkringskassan genomgått en arbetskapacitetsbedömning eftersom han dragits med sviter från olyckan sommaren 1997 i Chiclayo, Peru. Henrik är fortfarande sjukskriven, men har efter påsk på halvtid börjat med s.k. arbetsförberedande träning. På Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) har Henrik fått sin kontorsplats, där han kommer att bistå med punktinsatser i såväl FFG:s som MBV:s administration. Emma har sedan januari haft tjänstledigt för studier.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan