Bön för kyrkan

Herre Jesus Kristus! Vi bedja Dig för Din kyrka och församling i hela världen, att Du som är hennes konung och huvud, rikligen ville välsigna henne. Giv henne i rikaste mått Din Helige Ande, så att hon må bli helgad och bibehållen i sanningen. Låt henne tilltaga både i inre och yttre styrka, så att icke blott alla döda medlemmar i henne måtte få liv genom tron på Dig, utan även alla hednafolk och sist och slutligen Ditt forna egendomsfolk, Israel, genom dopet i Ditt namn bli införlivade med henne. Välsigna, Du trogne överherde, alla dem, vilka Du i nåd kallat att såsom Dina budbärare och vittnen tjäna Dig och Din kyrka. Utrusta dem rikligen med alla de Andens gåvor, vilka de behöver för sitt kall. Giv dem nåd och visdom att efter Din vilja samt i Din kraft predika Din lära och förvalta de heliga sakramenten. Låt, o Herre Jesus, dessa dyra nådemedel alltid finnas rena och oförfalskade i Din kyrka. Utför genom dem med Din Helige Ande Ditt nådeverk ibland människorna ända till dagarnas ände. Fullborda Ditt dyra löfte, att Du , såsom upphöjd från jorden, skall draga alla till Dig. – Bevara Din kyrka i nåd för all lögn och villfarelse och låt henne alltid ha Ditt ords rena lära. Skydda henne för alla listiga och våldsamma angrepp ifrån hennes fienders sida, och låt helvetets portar aldrig bli henne övermäktiga. Sist – då hon här har uppfyllt sin bestämmelse såsom en lidande och stridande församling – så låt henne, o Herre Jesus, evigt få vara hos Dig i det nya Jerusalem såsom en förhärligad och triumferande församling, liksom även Du själv efter utstånden förnedring blev upphöjd på Faderns högra sida, där Du nu med Honom och den Helige Ande lever och regerar i evighet. Amen.

Johannes Bäck

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan