Genom att ge till MBV stöder du hela LCEt

Vi har i Till Liv kontinuerligt och efter bästa förmåga försökt rapportera om händelseutvecklingen i Guds rike och inom Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt).

Vi har i Till Liv kontinuerligt och efter bästa förmåga försökt rapportera om händelseutvecklingen i Guds rike och inom Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). (Se t.ex. nr.  12/2000 s.  20–23, nr  1/2001 s.  16–17, detta nummer s.  17.) Vi har också hela tiden uppmanat till oavbruten förbön och till ökat gåvogivande.

Denna gång har vi – med samma syfte – valt att publicera några rader från LCEt:s ordförande ato Milkias Petros innefattade i en personlig appell från Jens Ipsen, f.d. missionär i Etiopien.

Det årliga personella och finansiella stödet från MBV till LCEt är icke oansenligt. Vi tackar framför allt Gud, men också er missionsvänner, att detta stöd har kunnat fortsätta år från år. Under budgetåret  2000 har MBV t.ex. kunnat understödja LCEt med fyra missionärer samt med ett icke öronmärkt belopp på c:a  900 000 kronor till den centrala budgeten (bl.a. till evangelist- och prästlöner). Därutöver har MBV under det gångna året till LCEt anslagit ett investeringsbelopp (avsett för hjälp till kurser, kyrkobyggen, nödhjälp m.m.) på över  100 000 kronor. Anslaget för innevarande år är budgeterat till ungefär motsvarande belopp – i förtröstan på att Gud vill förse genom missionsvänners kontinuerliga stöd.

Det ligger i sakens natur att LCEt, liksom de flesta växande afrikanska kyrkor, upplever en enorm penningbrist på område efter område (dels beroende på en stark tillväxt och dels på grund av en av missionen uppbyggd kyrkostruktur som är resurskrävande). Men, tack och lov, det finns helt oanade inhemska resurser, och dessa används också – till bristningsgränsen.

De frågor du och jag som missionsvänner bör ställa oss efter att ha läst Jens Ipsens artikel är: finns det möjligtvis också oanade och outnyttjade resurser hos oss? Och hur förvaltas dessa i ljuset av den av Herren givna missionsbefallningen?

Låt mig avslutningsvis bara citera ett par tänkvärda rader ur Jens Ipsens appell: ”Guds rike går framåt! Och du vill alldeles säkert vara med och stödja detta arbete så mycket du orkar. Varje investerad krona har här helt påtagligt evighetsvälsignelse med sig, främst för dem som får höra evangeliet genom ditt stöd, men också för dig själv, när du tar ditt ansvar för en liten del av Guds stora rike här på jorden.”

Stöd därför oförbehållsamt Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners mission i utlandet!

Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan