Förslag till ny organisation snart i hamn!

En kommitté har under flera år arbetat fram förslag till en förändrad organisationsstruktur för MBV, ELM, KUS och NSM. En ny organisation håller nu på att ta form.

Organisationskommitténs översiktliga presentation jämte nya stadgar med kommentarer skickades i början av augusti ut på remissomgång till 64 föreningar och 317 ombud. Även andra intresserade – grupper och enskilda – har tagit del av remissen. Sammanlagt 80 remissvar skickades in i slutet av förra året. Därefter gjordes en sammanställning av svaren.

Med anledning av de synpunkter som redovisats i remissvaren har därefter en del förändringar gjorts i organisationskommitténs förslag till ny organisation.

Den 5 mars samlades arbetsutskotten för de samverkande organisationerna MBV, NSM, ELMsv, KUS och KUM till överläggningar på Strandhem kring det bearbetade förslaget till ny organisationsstruktur. Bland de frågor som behandlades ingående kan nämnas:
• det ”nya” MBV:s samordningsansvar för den inre missionen
• MBV-Unga som rikstäckande organisation
• medlemskap i organisationerna
• inrättande av läroråd
• ägarstruktur för missionsgårdarna
• tidsplan för genomförande av organisationsförändringen

En viktig fråga som återstår att behandla är namnet på den nya organisationen. Organisationskommittén fick i uppdrag att genom nytt remissförfarande hösten 2004 få in ytterligare synpunkter på olika namnförslag. Förslaget till ny organisationsmodell kommer under april – maj att behandlas i samtliga styrelser för de samverkande organisationerna, och vid de årsmöten som äger rum i vår och i sommar tas de första besluten om ny organisationsstruktur. Vi i organisationskommittén återkommer efter hand med mer detaljerade beskrivningar av vad olika delbeslut kommer att innebära för den fortsatta verksamheten.

Den som mer ingående vill följa arbetet kan ta del av följande dokument på MBV:s hemsida (www.msbv.se):
• reviderat förslag till stadgar för MBV, MBV-Syd och MBV-Unga,
• stadgeförslag för missionsgårdarna,
• sammanställning av remissvar.

Låt oss så be till Gud att han välsignar organisationsarbetet, så att det blir till gagn för hans rike!

BÖRJE KARLSSON
Sammankallande i organisationskommittén

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan