Ett mål – ett namn – en organisation

Nyligen har Fyra AU – arbetsutskotten från organisationerna MBV, ELMsv, NSM och KUS – varit samlade för gemensamma överläggningar. Detta forum träffas en gång per år för att dryfta gemensamma angelägenheter. Ett ämne som varit uppe de senare åren – faktiskt första gången redan  1996 – är frågan om vår identitet, organisationsstruktur och ett gemensamt namn.

Man har tillsatt en arbetsgrupp, som jobbat med frågan sedan  1999 och även avlagt en första rapport, som tryckts och distribuerats ut till de lokala föreningarna. Vid det senaste mötet presenterade arbetsgruppen olika förslag till en framtida organisationsstruktur för de fyra organisationerna.

Fyra AU önskar att arbetet fortskrider och har satt som mål att år  2002 framlägga förslag och tidsplan för genomförande av ny organisationsstruktur.

Varför är det då så viktigt att genomföra denna förändring?

Våra verksamheter har alltmer kommit att gå in i varandra. Detta beror både på praktiska omständigheter och på att avstånden med snabbare kommunikationer blivit kortare.

Jag upplever starkt att vi ägnar allt för mycket tid åt att sitta i sammanträden. Genom att strukturera upp våra organisationer över landet och speciellt i syd, där vi är som tätast, kan vi förhoppningsvis lägga mer energi på det praktiska evangeliserande arbetet.

Jag är också övertygad om att det går lättare att engagera medarbetare för en viss uppgift eller i ett bestämt projekt än att få folk att sätta sig i en styrelse för en period av tre år. Redan nu har vi svårigheter att hitta villiga styrelseledamöter, och detta gäller tyvärr också lokala föreningar.

Vi behöver en organisationsstruktur, som fokuserar på vår främsta uppgift – att göra Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, känd. Då är det särskilt viktigt att ta till vara allt det goda som uppnåtts genom våra olika organisationer på olika håll i vårt land. Det kan betyda att vi inte behöver vara organiserade på samma sätt över hela landet. I Skåne ter det sig t.ex. ganska naturligt att vi blir ett distrikt, som täcker södra Sverige, där KUS, ELMsv, NSM och KUM på ett klokt sätt kan bilda en distriktsorganisation inom riksorganisationen MBV, utan att vi tappar allt det positiva som uppnåtts genom åren.

Genom att ha en genomtänkt ny organisation kan vi också skapa gemensamma kanaler för insamling av missionsmedel till såväl inre som yttre mission. Härigenom ges också möjlighet att fokusera på ungdoms- och musikarbetet. Vi får vidare möjlighet att ha en gemensam administration, som har hand om de anställda och vår ekonomi. Detta minskar den totala arbetsinsatsen och kostnaderna jämfört med i dag.

Låt dessa tankar bli början till förbön och eftertanke, när det gäller våra organisationer i framtiden! Det är min bön och förhoppning att vi inte ska hamna i låsta positioner som omöjliggör dessa organisatoriska förändringar.

Göran Ask

Ordf. ELMSV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan